سیستم های حفاظت ترانسفورماتور

کد محصول BR153

تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

حفاظت ترانسفورماتور
مقدمه
فصل اول : ماهیت و آثار اتصالی های ترانسفورماتور
پلاریته سیم پیچ
اتصالات ترانس
ماهیت و آثار اتصالیهای ترانسفورماتور
سیم پیچ با اتصال ستاره ای و نقطه خنثی زمین شده از طریق پاگیرایی
سیم پیچ با اتصال ستاره ای و نقطه صفر به طور مستقیم زمین شده
سیم پیچ با اتصال مثلث
اتصالی فاز به فاز
اتصالیهای بین دورها
اتصالیهای هسته
اتصالی هایی مخزن ترانسفور ماتور
شرایط اعمالی خارجی
هجوم مغناطیسی کنندگی
هارمونیک موجود در موج تهاجمی

فصل دوم : اصول سیستم های حفاظت ترانسفور ماتور
اصول سیستم های حفاظت ترانسفور ماتور
حفاظت اضافه گرما
جمع کننده زمان – دما
حفاظت اضافه جریان
فیوزها
رله اضافه جریان
حفاظت اتصالی زمین محدود شده
انتخاب هارمونیک:
طرح متوازن تقریبی
حفاظت دیفرانسیلی برای اتو ترانسفورماتورها
طرح های ترکیبی دیفرانسیلی و اتصال زمین محدود شده
طرح ترانسفورماتور – جریان کمکی ستاره / مثلث
حفاظت ترانسفورماتور زیگزاگ زمین کننده
حفاظت اضافه شار
حفاظت بوخهلتز
فقدان روغن به سبب نشتی
اضافه بار :
ازدیاد ولتاژ در اثر موج سیار

فصل سوم :دستگاههای حفاظت فشار زیاد
دستگاههای حفاظت فشار زیاد
برق گیر جرقه ای
برق گیر آرماتور
برق گیر لوله ای
برق گیر با فنتیل
حفاظت بوسیله کابل
طرز انتخاب و محل نصب برقگیر
منابع و ماخذ