بررسی چگونگی نصب تجهیزات الکتریکی در نیروگاه در حال ساخت

کد محصول BR111

تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست
فصل اول : مقدمه
۱-۱ انواع ژنراتورها
۱-۲ پیشینه تاریخی
۱-۳ استانداردها و مشخصات
فصل دوم: تئوری ژنراتور سنکرون
۲-۱ القای الکترومغناطیسی
۲-۲ سرعت، فرکانس و زوج قطبها
۲-۳ بار، مقادیر نامی و ضریب توان
۲-۴ MMF ، فلوی مغناطیسی
۲-۵ فازورهای دوار
۲-۶ دیاگرام فازوری
۲-۶-۱ ولتاژ نامی، استاتور بدون جریان ، شرایط مدار باز
۲-۶-۲ ولتاژ نامی، جریانت استاتور نامی و ضریب توان نامی
۲-۷ گشتاور
۲-۸ سیم پیچ سه فاز
۲-۹ هارمونیک ها: سیم پیچی توزیع شده و کسری
فصل سوم : روتور و استاتور
۳-۱ سیم پیچی روتور
۳-۲ دمنده ها
۳-۳ هسته استاتور
۳-۴ سیم پیچی استاتور
فصل چهارم : سیستم های خنک کن
۴-۱ خنک کن هیدروژنی
۴-۲ سیستم خنک کن هیدروژنی
۴-۳ سیستم خنک کن آبی سیم پیچ استاتور
۴-۴ سیستم های خنک کن دیگر
فصل پنجم: توربوژنراتور TY105
۵-۱ اصل ماشین سنکرون
۵-۲ تشریح ژنراتور
۵-۲-۱ دورنمایی از ژنراتور
۵-۲-۲ استاتور
۵-۲-۳ سیم پیچ استاتور
۵-۲-۴ روتور
۵-۲-۵ هواکش های محوری(فن های محوری)
۵-۳ سیستم خنک کننده
۵-۳-۱ مسیر هوا خنک کن در استاتور
۵-۳-۲ مسیر هوای خنک در کنداکتورهای روتور
۵-۳-۳ فیلتر های جبران هوا
۵-۳-۴ کولرها
۵-۴ یاتاقانها
۵-۵ رینگهای لغزشی و نگهدارنده های ذغالی
منابع و مآخذ