اطلاعیه

تاثیر زمان تمرین (صبح و عصر) بر تغییرات برخی ایمونوگلوبولینهای سرم و پاسخ هورمونهای کورتیزول و تستوسترون دانشجویان مرد ورزشکار

کد محصول VR45

تعداد صفحات: ۷۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

۱-۱.مقدمه
۱ – ۲. بیان مساله
۱-۳. ضرورت پژوهش
۱-۴. هدفهای پژوهش
۱-۴-۱. هدف کلی
۱-۴-۲. هدفهای ویژه
۱- ۵. فرضیه های پژوهش
۱-۶. محدودیت های پژوهش
۱ – ۷. تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش

۲-۱. مقدمه
۲ – ۲ . مبانی نظری
۲ – ۲-۱. تعریف سیستم ایمنی
۲-۲-۲. ایمنی ذاتی و ایمنی اکتسابی
۲ – ۲- ۳. دو نوع ایمنی اکتسابی
۲-۲-۴- ریتم شبانه روزی
۲- ۲-۵. تغذیه و سیستم ایمنی
۲-۲-۶. عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی
مکانیزم های احتمالی در ایجاد عفونتهای تنفسی فوقانی در ورزشکاران
۲-۲-۷. نمای کلی سیستم ایمنی
۲-۲-۸. ایمن گلوبولین و آنتی بادی
۲-۲-۹. مکانیسم تنظیم و ترشح کورتیزول
۲ – ۲- ۱۰ . کنترل اعمال جنسی مردانه بوسیله هورمونهای هیپوتالاموس و غده    هیپوفیز
۲-۳. پیشینه پژوهش
۲-۴. پیشینه پژوهش تستوسترون و کورتیزول

۳ – ۱ . مقدمه
۳ – ۲ . آزمودنیها
۳-۳. وسایل مورد استفاده
۳ – ۴. روش تحقیق
۳ – ۵. متغیرهای پژوهش
۳ – ۵ – ۱. متغیر مستقل
۳ – ۵ – ۲. متغیرهای وابسته
۳ – ۶ . آزمون ۱۲ دقیقه دویدن – راه رفتن
۳ – ۷. طریقه اجرای آزمایش
۳ – ۸ . اندازه گیری شاخص توده بدن
۳ – ۹. اندازه گیری متغیرهای وابسته
۳-۱۰. روش آماری
جدول ۳ – ۱ . خصوصیات توصیفی گروه آزمودنیهای صبح
جدول ۳ – ۲ . خصوصیات توصیفی گروه آزمودنیهای بعد از ظهر
جدول شماره ۳ – ۳ . برنامه تمرینات دو تداومی فزاینده آزمودنیها

۴ – ۱. مقدمه
۴ – ۲ . تجزیه و تحلیل مطالعه مقدماتی
جدول ۴ – ۱. خصوصیات توصیفی آزمودنیهای صبح
جدول ۴ – ۲. خصوصیات توصیفی آزمودنیهای بعد از ظهر
جدول ۴ – ۳ . میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تحقیق آزمودنیهای صبح و بعد از ظهر
۴ – ۳ . آزمون فرضیه های پژوهش
۴ – ۳ – ۱. آزمون فرضیه اول
جدول ۴ – ۴ . تحلیل واریانس یکطرفه متغیر IgA
۴ – ۳- ۲ . آزمون فرضیه دوم
جدول ۴ – ۵. تحلیل واریانس یکطرفه برای متغیر IgM
۴ – ۳ – ۳. آزمون فرضیه سوم
جدول ۴ – ۶ . تحلیل واریانس یکطرفه متغیر IgG
۴ – ۳ – ۴. آزمون فرضیه چهارم
جدول ۴ – ۷ . تحلیل واریانس یکطرفه متغیر کورتیزول سرم
۴- ۳ – ۵. آزمون فرضیه پنجم
جدول ۴ – ۸ . تحیل واریانس یکطرفه برای متغیر تستوسترون سرم
۳ – ۴ . متغیر دویدن و راه رفتن و حداکثر اکسیژن مصرفی
جدول ۴ – ۹. مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون دویدن و راه رفتن و حداکثر اکسیژن مصرفی
جدول ۴ – ۱۰. مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون دویدن و راه رفتن و حداکثر اکسیژن مصرفی

۵ – ۱. مقدمه
۵ – ۲ . بحث و بررسی
۵ – ۳ . متغیر حداکثر اکسیژن مصرفی
۵ – ۴ . پیشنهادات
پیوست شماره ۱
پرسشنامه همسان کردن گروهها و مشخصات فردی
پیوست شماره ۲
اطلاعیه تحقیق ورزشی
منابع

چکیده
هدف این مقاله بررسی تاثیر یک برنامه دوی تداومی فزاینده و نیز زمان تمرین صبح هنگام و عصر هنگام بر تغییرات ایمونوگلوبولینهای سرم شامل IgM,IgG  و  IgA و پاسخ هورمونهای تستوسترون و کورتیزول بوده است. بدین منظور ۲۸ دانشجوی پسر به صورت هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی در دو گـــــــروه قرار گرفتند: گــــــروه تمرینی صبح ) ۱۴ = n  ، وزن = ۸/۹ ± ۲/۶۸ کیلوگـــرم ، سن = ۱۶/۱± ۵/۱۹ سال و زمان تمرین = ۳۰ : ۷ دقیقه ) و گروه تمرینی عصر ( ۱۴ = n  ، وزن = ۴/۸ ± ۸/۶۳ کیلوگرم ، سن =   ۲۴/۱±. ۸/۱۹ سال و زمان تمرین ± ۳۰ : ۱۶ دقیقه ) . آزمودنیها به مدت ۲ ماه ( ۱۶ جلسه ) تحت یک برنامه دوی تداومی فزاینده با شدت ضربان قلب معین قرار گرفتند . برای اندازه گیری ایمونوگلوبولینهای سرم و هورمونهای کورتیزول و تستوسترون ،  نمونه خونی آزمودنیها ۲۴ ساعت قبل از اولین جلسه تمرینی و ۲۴ ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در وضعیت استراحتی جمع آوری شد. بلافاصله پس از هر مرحله خونگیری ( در پیش آزمون و پس آزمون ) ، آزمون ۱۲ دقیقه دویدن – راه رفتن برای تعیین حداکثر اکسیژن مصرفی ، استفاده شد. نتایج تحقیق با استفاده از آنالیز واریانس نشان داد : مقادیر IgG, IgM , IgA  ،   سرم دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری نداشته است. همچنین تفاوتی بین میزان ترشح هورمون تستوسترون در پیش آزمون و پس آزمون دو گروه مشاهده نشد ، در حالی که غلظت هورمون کورتیزول دو گروه در پیش آزمون ( ۰۰۶/۰=P ) و پس آزمون ( ۰۰۰۱/۰= P ) تفاوت معنی داری  داشتند . همچنین ، بین پیش آزمون گروه تمرینی صبح و پس آزمون گروه تمرینی عصر نیز تفاوت معنی داری  وجود داشت ( ۰۰۰۱/۰ =P ) . نتایج این تحقیق تاثیر پذیری هورمون کورتیزول را از زمان تمرین نشان می دهد که ناشی از چرخه شبانه روزی آن است.
کلید واژه ها : ریتم شبانه روزی ، ایمونوگلوبولین ، تستوسترون ، کورتیزول ، دوی هوازی تداومی .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.