اطلاعیه

تعیین موانع مشارکت اولیای دانش آموزان در امور مدارس و تعیین راهکارهایی به منظور رشد سطح مشارکت آنان

کد محصول:OL939

تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول : کلیات تحقیق

بیان مسئله        ۱

اهمیت و ضرورت موضوع         ۴

فرضیه های تحقیق         ۵

روش تحقیق     ۶

ابزار اندازه گیری ۶

جامعه آماری     ۶

طرح تحقیق      ۶

اهداف جزئی     ۶

تعریف واژه ها، اصطلاحات و تعاریف عملیاتی متغیرها      ۷

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه   ۱۰

تعریف مشارکت ۱۱

آنچه در این تعریف مورد تامل قرار گرفته عبارتند از         ۱۲

مفهوم مشارکت  ۱۲

ماهیت مشارکت ۱۳

ویژگی های مشارکت     ۱۵

انواع مشارکت از لحاظ موضوع   ۱۶

ابعاد مشارکت    ۱۷

نقش و اهمیت مشارکت مردم      ۱۷

مراحلی که لازم است مردم در آن شرکت داشته باشند        ۱۸

مشارکت خانواده در نظام تعلیم و تربیت   ۱۹

نحوه مشارکت نظارتی مردم        ۲۰

تضمین مشارکت مردم :   ۲۱

ضرورت مشارکت مردم در آموزش و پرورش       ۲۳

تحلیل شیوه های مشارکت          ۲۵

مشارکت و توسعه         ۲۵

نقش آموزش و پرورش در توسعه ۲۷

قانون شوراهای آموزش و پرورش ۲۸

عمده ترین اهداف قانون شوراهای آموزش و پرورش        ۲۹

مشارکت پس از انقلاب اسلامی ایران      ۳۱

مشارکت مردمی در آموزش و پرورش ایران          ۳۳

انجمن اولیا و مربیان (انجمن خانه و مدرسه)        ۳۴

تاریخچه          ۳۷

اهداف  ۳۸

اقدامات انجام شده        ۳۹

مشارکت اولیا در فعالیت های مدرسه       ۴۰

زمینه های همکاری خانه و مدرسه          ۴۳

نقش مدیر در جلب مشارکت اولیا در امور مدرسه  ۴۵

راههای گسترش مشارکت اولیا و مربیان    ۴۷

مهمترین انتظارات اولیا از مدیران  ۴۸

توجه به انتظارات مدیران ۴۸

بازنگری در مدیریت مشارکتی     ۴۹

یکصد روش برای مشارکت والدین در تعلیم و تربیت فرزندانشان    ۵۰

برقراری ارتباط   ۵۰

تربیت فرزند      ۵۲

یادگیری دانش آموز       ۵۳

داوطلب شدن    ۵۵

مشارکت در تصمیم گیریهای مدرسه و طرفداری و حمایت از مدرسه          ۵۷

با جامعه همکاری کنید    ۵۹

چگونه می توان جلسات اولیا و مربیان را مفیدتر کرد؟       ۶۰

فصل سوم : نظریه پردازی ( چهارچوب نظری )

مقدمه   ۶۴

فلسفه مشارکت  ۷۰

نقش مشارکت مردم در اثر بخشی و اداره بهتر مدارس       ۷۲

مروری بر تجربه سایر کشورهای جهان     ۷۳

مروری بر تجربه ایران در زمینه مشارکت والدین و جوامع محلی در آموزش و پرورش ۷۶

فصل چهارم : روش تحقیق

مقدمه   ۷۹

روش تحقیق     ۷۹

جامعه آماری     ۷۹

نمونه آماری      ۷۹

ابزار اندازه گیری ۸۰

تکنیک های آماری        ۸۰

فصل پنجم : تجزیه و تحلیل داده ها

سوالات پژوهش           ۸۳

فرضیات ۱۰۲

فصل ششم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری       ۱۰۵

پیشنهاد موضوع های پژوهشی     ۱۰۷

پیشنهادهای کاربردی جهت مشارکت اولیاء ۱۰۸

محدودیتهای پژوهش     ۱۱۱

موانع و محدودیت های مشارکت ۱۱۱

منابع

پرسشنامه

فهرست جداول

جدول الف: توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت   ۸۱

جدول ب : توزیع پاسخگویان بر حسب ناحیه آموزش وپرورش      ۸۲

جدول شماره ۱: توزیع پاسخگویان بر حسب سوال شماره ۱          ۸۳

جدول شماره ۲: توزیع پاسخگویان بر حسب سوال شماره ۲          ۸۴

جدول شماره ۳: توزیع پاسخگویان بر حسب سوال شماره۳ ۸۵

جدول شماره ۴: توزیع پاسخگویان بر حسب سوال شماره۴ ۸۶

جدول شماره ۵: توزیع پاسخگویان بر حسب سوال شماره۵ ۸۷

جدول شماره۶ : توزیع پاسخگویان بر حسب سوال شماره۶ ۸۸

جدول شماره۷ : توزیع پاسخگویان بر حسب سوال شماره۷ ۸۹

جدول شماره۸ : توزیع پاسخگویان بر حسب سوال شماره۸ ۹۰

جدول شماره ۹ : توزیع پاسخگویان بر حسب سوال شماره۹          ۹۱

جدول شماره ۱۰ : توزیع پاسخگویان بر حسب سوال شماره۱۰       ۹۲

جدول شماره ۱۱ : توزیع پاسخگویان بر حسب سوال شماره۱۱       ۹۳

جدول شماره ۱۲ : توزیع پاسخگویان بر حسب سوال شماره۱۲       ۹۴

جدول شماره ۱۳ : توزیع پاسخگویان بر حسب سوال شماره۱۳       ۹۵

جدول شماره ۱۴ : توزیع پاسخگویان بر حسب سوال شماره۱۴       ۹۶

جدول شماره ۱۵ : توزیع پاسخگویان بر حسب سوال شماره۱۵       ۹۷

جدول شماره ۱۶ : توزیع پاسخگویان بر حسب سوال شماره ۱۶      ۹۸

جدول شماره ۱۷ : توزیع پاسخگویان بر حسب سوال شماره ۱۷      ۹۹

جدول شماره ۱۸ : توزیع پاسخگویان بر حسب سوال شماره ۱۸      ۱۰۰

جدول شماره ۱۹ : توزیع پاسخگویان بر حسب سوال شماره ۱۹      ۱۰۱

فهرست نمودارها

نمودار الف: توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت   ۸۱

نمودار ب: توزیع پاسخگویان بر حسب ناحیه آموزش وپرورش       ۸۲

نمودار شماره ۱: توزیع پاسخگویان بر حسب عدم اهمیت علم وتحصیل      ۸۳

نمودار شماره ۲: توزیع پاسخگویان بر حسب عدم اهمیت مدرسه نرفتن       ۸۴

نمودار شماره ۳: توزیع پاسخگویان بر حسب عدم اهمیت مشارکت در امور مدرسه          ۸۵

نمودار شماره ۴: توزیع پاسخگویان بر حسب عدم اعتقاد به ضرورت مشارکت          ۸۶

نمودار شماره ۵:توزیع پاسخگویان برحسب اشتغال تمام وقت آنان وعدم فرصت کافی برای مشارکت       ۸۷

نمودار شماره ۶ :توزیع پاسخگویان بر حسب عدم مشارکت بر اساس تعداد زیاد فرزندان ۸۸

نمودار شماره۷ :توزیع پاسخگویان بر حسب عدم جدی گرفتن مبحث مشارکت          ۸۹

نمودار شماره۸ :توزیع پاسخگویان بر حسب عدم تقسیم کاروشرکت یکی از والدین          ۹۰

نمودار شماره۹ :توزیع پاسخگویان بر حسب ناهنجار بودن وضعیت خانواده   ۹۱

نمودار شماره۱۰ : توزیع پاسخگویان بر حسب ترس فرزندان از وضعیت اقتصادی خانواده وشغل پدر        ۹۲

نمودار شماره۱۱ : توزیع پاسخگویان بر حسب عدم اعتماد به مبحث مشارکت اولیاء          ۹۳

نمودار شماره۱۲ : توزیع پاسخگویان بر حسب اهل مشورت نبودن مدیر وهمکاران          ۹۴

نمودار شماره۱۳ :توزیع پاسخگویان برحسب ناتوانی مدیر وهمکاران وی     ۹۵

نمودار شماره۱۴ : توزیع پاسخگویان بر حسب عدم جذابیت اعمال و گفتار مدبر و همکاران وی     ۹۶

نمودار شماره۱۵ : توزیع پاسخگویان بر حسب تصمیم گیری شخصی مدیر در تمام زمینه ها ۹۷

نمودار شماره۱۶ : توزیع پاسخگویان بر حسب ظاهری بودن دعوت زیر وهمکاران وی برای مشارکت اولیاء  ۹۸

نمودار شماره۱۷ : توزیع پاسخگویان بر حسب عدم تشویق وتقدیر مدیر وهمکاران وی از مشارکت والدین   ۹۹

نمودار شماره۱۸ : توزیع پاسخگویان بر حسب عدم استفاده مدرسه از ابزارهای اطلاع رسانی     ۱۰۰

نمودار شماره۱۹ : توزیع پاسخگویان بر حسب عدم برقراری ارتباط صمیمی با اولیاء          ۱۰۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.