اطلاعیه

بررسی رابطه بین انواع سبک دلبستگی با سازگاری زوجین

 کد محصول:OL938

تعداد صفحات: ۷۱ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰   تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده

تحقیق حاضر درصدد بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی (ایمن، دوسویه، اجتنابی) با سازگاری زوجین است. روش انجام آن توصیفی ، از نوع همبستگی می باشد

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زوج هایی است که بین ۱ تا ۳ سال است زندگی مشترک خود را آغاز کرده اند. قلمرو پژوهش حاضر از حیث مکانی شهر اراک و از حیث زمانی سال ۱۳۹۴ میباشد. برای انتخاب گروه نمونه، ۵۰ نفر از زوج هایی که بین ۱ تا ۳ سال است زندگی مشترک خود را آغاز کرده اند به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدندابزارهای مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان کالینز و رید می باشد

در پژوهش حاضر برای تعیین روایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است. مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه دلبستگی برابر با ۷۶۵/۰ و برای پرسشنامه سازگاری ۸۵۱/۰ محاسبه شده و بالای ۷/۰ است که نشان دهنده پایا بودن پرسشنامه تحقیق است.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه   ۱

بیان مسئله        ۳

اهمیت تحقیق(ضرورت و کاربرد اجرای آن)         ۵

اهداف پژوهش  ۷

فرضیات تحقیق  ۷

متغیر ها ۷

قلمرو پژوهش از حیث مکانی و زمانی     ۷

تعریف مفاهیم و اصطلاحات      ۸

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه   ۱۰

زندگی زناشویی ۱۱

سازگاری          ۲۰

سازگاری زناشویی         ۲۰

هفت اصل زندگی زناشویی کارآمد          ۲۳

راهکارهایی به منظور کاهش ناسازگاری زوجین     ۳۱

حقایقی پیرامون سازگاری زوجین ۳۲

تحقیقات انجام شده داخلی        ۳۷

تحقیقات انجام شده خارجی       ۳۸

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق     ۴۰

جامعه آماری     ۴۱

روش نمونه برداری و حجم نمونه ۴۱

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    ۴۲

روایی و پایایی پژوهش   ۴۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها

مقدمه   ۴۴

توصیف کمی متغیرهای پژوهش   ۴۵

توصیف کمی متغیر سازگاری      ۴۵

توصیف کمی متغیر دلبستگی ایمن ۴۶

توصیف کمی متغیر دلبستگی اجتنابی       ۴۷

توصیف کمی متغیر دلبستگی دوسوگرا      ۴۸

فرضیه های پژوهش       ۴۹

فصل پنجم: بحث، تفسیر و نتیجه گیری داده ها

مقدمه   ۵۲

خلاصه طرح     ۵۳

مقایسه طرح با پژوهش های دیگر ۵۶

پیشنهادات کاربردی       ۵۶

پیشنهادات برای محققین آتی      ۵۷

محدودیتها        ۵۷

ضمائم و پیوست ۵۸

منابع و مآخذ     ۶۱

فهرست جداول و نمودارها

جدول۱-۴. مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیر سازگاری (۵۰n=)          ۴۵

نمودار۱-۴. هیستوگرام شاخص سازگاری (۵۰n=) 45

جدول۲-۴. مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیر دلبستگی ایمن (۵۰n=)          ۴۶

نمودار۲-۴. هیستوگرام شاخص دلبستگی ایمن (۵۰n=)     ۴۶

جدول۳-۴. مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیر دلبستگی اجتنابی (۵۰n=) 47

نمودار۳-۴. هیستوگرام برای شاخص دلبستگی اجتنابی       ۴۷

جدول۴-۴. مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیر دلبستگی دوسوگرا (۵۰n=) 48

نمودار۴-۴. هیستوگرام برای شاخص دلبستگی دوسوگرا     ۴۸

جدول۵-۴. نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه سبک دلبستگی ایمن با سازگاری زوجی ۴۹

جدول۶-۴. نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه سبک دلبستگی اجتنابی با سازگاری زوجین          ۵۰

جدول۷-۴. نتایج آزمون همبستگی برای بررسی رابطه سبک دلبستگی دوسوگرا با سازگاری زوجین          ۵۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.