اطلاعیه

رابطه امید به زندگی و راهبردهای حل تعارض با رضایت مندی زناشویی دانشجویان

کد محصول:OL937

تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول(کلیات)

مقدمه   ۱

بیان مسئله        ۵

اهمیت پژوهش  ۷

هدفهای تحقیق  ۱۰

فرضیه ها         ۱۰

متغیرها و واژه ی کلیدی  ۱۰

تعاریف نظری متغیرها     ۱۰

تعاریف عملیاتی متغیرها  ۱۱

فصل دوم (پیشینه ی تحقیق)

مقدمه   ۱۲

قسمت اول(امید به زندگی)

تعریف امید       ۱۲

تعریف امید به زندگی    ۱۳

تاریخچه ی مطالعات مربوط به امید به زندگی       ۱۴

متوسط امید به زندگی    ۱۴

امید به زندگی در ایران و جهان   ۱۵

امید به زندگی در بدو تولد         ۱۶

امید به زندگی  در سن خاص     ۱۶

مراحل رشد و تحول امید در انسان          ۱۶

دوره ی اول کودکی       ۱۶

دوره ی دوم کودکی       ۱۷

سالهای میانه کودکی       ۱۸

سالهای نوجوانی           ۱۸

اندازه گیری امید به زندگی و کاربرد آن    ۱۹

ابعاد مختلف امید          ۲۰

بعد شناختی      ۲۰

بعد عاطفی       ۲۳

بعد رفتاری       ۲۳

بعد نسبی         ۲۳

بعد زمانی         ۲۴

بعد زمینه ای     ۲۴

تئوریهای مختلف و متفاوت در رابطه با امید         ۲۵

اریک فروم       ۲۵

گوردون آلپورت ۲۵

آبراهام مازلو      ۲۶

اریکسون          ۲۷

عوامل روان شناختی مؤثر بر امید به زندگی          ۲۸

تحریفات شناختی          ۲۹

مهمترین تحریفات شناختی         ۳۰

 نقش تحریفات شناختی در روابط زناشویی          ۳۲

فرایند امید درمانی         ۳۳

قسمت دوم(حل تعارض)

تعریف  تعارض ۳۵

مشکلات زناشویی از دیدگاه شناختی- رفتاری      ۳۶

موضوع پدیدآورنده ی اختلاف های زناشویی       ۳۶

زوج خوشبخت چه کسانی هستند؟         ۳۷

تعریف جدید از زوج خوشبخت ۳۸

مقایسه باورها و عقاید زوج های سالم و غیر سالم  ۳۸

اهمیت تعارض ۴۰

تعارض و هیجانات مربوط به آن ۴۰

مسائل مولد تعارض       ۴۱

مسائل آشکار     ۴۱

مسائل پنهان      ۴۱

چرا تعارض رخ می دهد؟          ۴۲

فرایند های مولد تعارض ۴۲

فقدان رهبری مؤثر و تصمیم گیری          ۴۲

تعارض های ارزشی       ۴۲

عقاید متفاوت درباره ی نقش جنسی        ۴۲

زایندگی اندک   ۴۳

تغییرات و انتقالات        ۴۳

مسائل حل نشده گذشته ۴۴

نظریه های مربوط به تعارض      ۴۴

نظریه ی الیس    ۴۴

نظریه ی آیرون بک        ۴۴

تعریف راهبردهای حل تعارض    ۴۵

رویکردهای حل تعارض ۴۵

رویکرد مخرب   ۴۵

رویکرد سازنده ۴۵

سبک های حل تعارض   ۴۶

سبک رقابتی      ۴۶

سبک مشارکتی   ۴۶

سبک توافقی     ۴۶

سبک اجتنابی    ۴۶

سبک انعطاف پذیر        ۴۶

روش های تسهیل کننده در کنترل تعارض ۴۷

فهم موقعیت      ۴۷

آگاهی از خود    ۴۷

قسمت سوم(رضایت مندی زناشویی)

خانواده ۴۹

ابعاد ۸ گانه ی تمیز خانواده ی سالم از خانواده ناسالم       ۵۰

بعضی از ویژگی های خانواده سالم         ۵۰

انتخاب همسر و عوامل موثر بر آن          ۵۱

مراحل انتخاب همسر     ۵۳

نظریه های روابط میان فردی       ۵۳

نظریه ی یادگیری          ۵۳

اثر شرطی سازی کلاسیک بر دوست داشتن          ۵۴

اثر شرطی سازی عاملی بر دوست داشتن   ۵۴

نظریه ی تبادل اجتماعی ۵۵

نظریه ی برابری ۵۶

تعریف رضایت مندی زناشویی    ۵۷

تطابق زناشویی   ۵۸

مسائلی که منجر به کاهش رضایت مندی زناشویی می شود ۵۹

وابستگی          ۵۹

سرزنش           ۵۹

عدم برنامه ریزی برای آینده        ۵۹

سوءاستفاده روان شناختی و فیزیولوژیکی ۵۹

تعارضات مالی   ۵۹

خیانت ۵۹

تعصب ۶۰

حسادت           ۶۰

از دست دادن عشق و محبت       ۶۰

تفاوت های شخصی      ۶۰

عوامل مؤثر در رضایت مندی زناشویی     ۶۱

ابراز محبت       ۶۱

مسائل جنسی    ۶۱

راهبردهای حل تعارض   ۶۲

صرف اوقات فراغت با هم         ۶۲

روحیه همکاری ۶۲

طول مدت ازدواج         ۶۳

درک همسر       ۶۳

شخصیت         ۶۳

نگرش ۶۳

تحصیلات و طبقه اجتماعی        ۶۴

مسائل اقتصادی ۶۴

قسمت چهارم(تحقیقات انجام شده در ایران و خارج ایران)

تحقیقات انجام شده  در ایران      ۶۵

تحقیقات انجام شده در خارج از ایران      ۷۹

نتیجه¬گیری     ۹۲

فصل سوم(روش اجرای تحقیق)

مقدمه   ۹۳

روش  تحقیق    ۹۳

جامعه آماری     ۹۴

 حجم نمونه آماری و روش نمونه گیری   ۹۴

ابزار اندازه گیری          ۹۵

اعتبار و روایی ابزار        ۹۷

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    ۹۹

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده¬های جمع¬آوری شده)

مقدمه   ۱۰۰

توصیف داده ها ۱۰۰

تحلیل داده ها    ۱۰۵

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

مقدمه   ۱۱۳

خلاصه طرح و یافته ها   ۱۱۳

بحث و نتیجه گیری       ۱۲۱

محدودیت ها    ۱۲۴

پیشنهادات کاربردی       ۱۲۵

پیشنهادات پژوهشی       ۱۲۶

منابع فارسی      ۱۲۷

منابع لاتین        ۱۳۸

ضمائم

فهرست جداول

جدول ۳-۱ –ضرایب آلفای کرانباخ برای آزمون راهبرد های حل تعارض     ۹۸

جدول ۴-۱: شاخص‌های توصیفی سن زنان و شوهران آزمودنی ها  ۱۰۰

جدول ۴-۲: فراوانی و درصد وضعیت شغلی زنان  ۱۰۱

جدول ۴-۳: فراوانی و درصد وضعیت شغلی مردان ۱۰۱

جدول ۴-۴: فراوانی و درصد وضعیت تحصیلی     ۱۰۲

جدول۴-۵: شاخص‌های توصیفی مدت زمان ازدواج         ۱۰۲

جدول۴-۶: فراوانی و درصد تعداد فرزندان          ۱۰۳

جدول ۴-۷: شاخص‌های توصیفی نمرات پرسشنامه رضایت زناشویی         ۱۰۳

جدول۴-۸: شاخص‌های توصیفی نمرات پرسشنامه امید به زندگی   ۱۰۴

جدول ۴-۹: شاخص‌های توصیفی نمرات پرسشنامه راهبرد های حل تعارض ۱۰۴

جدول ۴-۱۰ : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه نمرات امید به زندگیبا رضایتمندی زناشویی      ۱۰۵

جدول ۴-۱۱ : نتایج ضریب همبستگی برای رابطه امید به زندگی و راهبرد های حل تعارض ۱۰۶

جدول۴-۱۲: نتایج ضریب همبستگی برای رابطه رضایت مندی زناشویی وراهبرد های

 حل تعارض     ۱۰۷

جدول ۴-۱۳ :  خلاصه نتایج  معنی داری مدل رگرسیون برای پیش بینی رضایت مندی زناشویی بر حسب امید به زندگی و راهبرد های تعارض خودم          ۱۰۸

جدول ۴-۱۴ : خلاصه جدول ضرایب رگرسیون برای پیش بینی رضایت مندی زناشویی ۱۰۹

جدول۴-۱۵ :  خلاصه نتایج  معنی داری مدل رگرسیون برای پیش بینی رضایت مندی زناشویی بر حسب امید به زندگی و راهبرد های تعارض همسرم.       ۱۱۰

جدول ۴-۱۶: خلاصه جدول ضرایب رگرسیون برای پیش بینی رضایت مندی زناشویی          ۱۱۱

فهرست نمودار

نمودار ۴-۱: میانگین راهبرد های حل تعارض در آزمودنی ها و همسرانشان  ۱۰۵

چکیده

در پژوهش حاضر رابطه بین امید به زندگی و راهبردهای حل تعارض با رضایت مندی زناشویی دانشجویان مورد بررسی قرارگرفته است.  برای این منظور ۱۲۰ نفر از دانشجویان متاهل زن  از طریق روش نمونه گیری در دسترس از میان سه دوره ی کاردانی ،کارشناسی،و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان آستارا انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از  پرسشنامه های امید به زندگی هرت،راهبرد حل تعارض اشترواس ،رضایت مندی زناشویی اینریچ استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی با تأکید بر رگرسیون بوده به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ی آماری از نرم افزار spss استفاده  گردید.نتایج نشان داد بین امید به زندگی  با رضایتمندی زناشویی همبستگی مثبت معنا دار وجود دارد. بین امید به زندگی با راهبرد های حل تعارض  سوءرفتار ،غفلت، خاتمه دادن زن  همبستگی وجود ندارد وبین امید به زندگی با راهبرد های سوءرفتار وغفلت  شوهر  همبستگی وجود ندارد. و راهبرد های حل تعارض سوءرفتار  ،غفلت وخاتمه دادن زن و شوهر با رضایت مندی زناشویی همبستگی ندارند . امید به زندگی و راهبرد حل تعارض گذشت در پیش بینی رضایت مندی زناشویی نقش مثبت معنا دار دارند.

 واژه های کلیدی :امید به زندگی،راهبرد حل تعارض،رضایت مندی زناشویی،امید درمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.