پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

OL937- رابطه اميد به زندگي و راهبردهای حل تعارض با رضایت مندی زناشویی دانشجويان

کد محصول:OL937

35000 تومان

130 صفحه فایل WORD

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول(کلیات)

مقدمه   1

بيان مسئله        5

اهميت پژوهش  7

هدفهاي تحقيق  10

فرضيه ها         10

متغيرها و واژه ی كليدي  10

تعاريف نظري متغيرها     10

تعاريف عملياتي متغيرها  11

 

فصل دوم (پیشینه ي تحقیق)

مقدمه   12

قسمت اول(امید به زندگی)

تعریف امید       12

تعریف امید به زندگی    13

تاریخچه ی مطالعات مربوط به امید به زندگی       14

متوسط امید به زندگی    14

امید به زندگی در ایران و جهان   15

امید به زندگی در بدو تولد         16

امید به زندگی  در سن خاص     16

مراحل رشد و تحول امید در انسان          16

دوره ی اول کودکی       16

دوره ی دوم کودکی       17

سالهای میانه کودکی       18

سالهای نوجوانی           18

اندازه گیری امید به زندگی و کاربرد آن    19

ابعاد مختلف امید          20

بعد شناختی      20

بعد عاطفی       23

بعد رفتاری       23

بعد نسبی         23

بعد زمانی         24

بعد زمینه ای     24

تئوریهای مختلف و متفاوت در رابطه با امید         25

اریک فروم       25

گوردون آلپورت 25

آبراهام مازلو      26

اریکسون          27

عوامل روان شناختی مؤثر بر امید به زندگی          28

تحريفات شناختی          29

مهمترین تحریفات شناختی         30

 نقش تحريفات شناختي در روابط زناشويي          32

فرایند امید درمانی         33

قسمت دوم(حل تعارض)

تعریف  تعارض 35

مشکلات زناشویی از دیدگاه شناختی- رفتاری      36

موضوع پدیدآورنده ی اختلاف های زناشویی       36

زوج خوشبخت چه کسانی هستند؟         37

تعریف جدید از زوج خوشبخت 38

مقايسه باورها و عقايد زوج هاي سالم و غير سالم  38

اهمیت تعارض 40

تعارض و هیجانات مربوط به آن 40

مسائل مولد تعارض       41

مسائل آشکار     41

مسائل پنهان      41

چرا تعارض رخ می دهد؟          42

فرایند های مولد تعارض 42

فقدان رهبری مؤثر و تصمیم گیری          42

تعارض های ارزشی       42

عقاید متفاوت درباره ی نقش جنسی        42

زایندگی اندک   43

تغییرات و انتقالات        43

مسائل حل نشده گذشته 44

نظریه های مربوط به تعارض      44

نظریه ی الیس    44

نظریه ی آیرون بک        44

تعریف راهبردهای حل تعارض    45

رویکردهای حل تعارض 45

رویکرد مخرب   45

رویکرد سازنده 45

سبک های حل تعارض   46

سبک رقابتی      46

سبک مشارکتی   46

سبک توافقی     46

سبک اجتنابی    46

سبک انعطاف پذیر        46

روش های تسهیل کننده در کنترل تعارض 47

فهم موقعیت      47

آگاهی از خود    47

قسمت سوم(رضایت مندی زناشویی)

خانواده 49

ابعاد 8 گانه ی تمیز خانواده ی سالم از خانواده ناسالم       50

بعضی از ویژگی های خانواده سالم         50

انتخاب همسر و عوامل موثر بر آن          51

مراحل انتخاب همسر     53

نظریه های روابط میان فردی       53

نظریه ی یادگیری          53

اثر شرطی سازی کلاسیک بر دوست داشتن          54

اثر شرطی سازی عاملی بر دوست داشتن   54

نظریه ی تبادل اجتماعی 55

نظریه ی برابری 56

تعریف رضایت مندی زناشویی    57

تطابق زناشویی   58

مسائلی که منجر به کاهش رضایت مندی زناشویی می شود 59

وابستگی          59

سرزنش           59

عدم برنامه ریزی برای آینده        59

سوءاستفاده روان شناختی و فیزیولوژیکی 59

تعارضات مالی   59

خیانت 59

تعصب 60

حسادت           60

از دست دادن عشق و محبت       60

تفاوت های شخصی      60

عوامل مؤثر در رضایت مندی زناشویی     61

ابراز محبت       61

مسائل جنسی    61

راهبردهای حل تعارض   62

صرف اوقات فراغت با هم         62

روحیه همکاری 62

طول مدت ازدواج         63

درک همسر       63

شخصیت         63

نگرش 63

تحصیلات و طبقه اجتماعی        64

مسائل اقتصادی 64

قسمت چهارم(تحقیقات انجام شده در ایران و خارج ایران)

تحقیقات انجام شده  در ایران      65

تحقیقات انجام شده در خارج از ایران      79

نتیجه¬گیری     92

فصل سوم(روش اجرای تحقيق)

مقدمه   93

روش  تحقيق    93

جامعه آماري     94

 حجم نمونه آماري و روش نمونه گيري   94

ابزار اندازه گیری          95

اعتبار و روایی ابزار        97

روش تجزيه و تحليل اطلاعات    99

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی داده¬های جمع¬آوری شده)

مقدمه   100

توصیف داده ها 100

تحليل داده ها    105

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

مقدمه   113

خلاصه طرح و یافته ها   113

بحث و نتیجه گیری       121

محدودیت ها    124

پیشنهادات کاربردی       125

پیشنهادات پژوهشی       126

منابع فارسي      127

منابع لاتين        138

ضمائم

 

فهرست جداول

جدول 3-1 –ضرایب آلفای کرانباخ برای آزمون راهبرد های حل تعارض     98

جدول 4-1: شاخص‌هاي توصیفی سن زنان و شوهران آزمودنی ها  100

جدول 4-2: فراوانی و درصد وضعیت شغلی زنان  101

جدول 4-3: فراوانی و درصد وضعیت شغلی مردان 101

جدول 4-4: فراوانی و درصد وضعیت تحصيلي     102

جدول4-5: شاخص‌هاي توصیفی مدت زمان ازدواج         102

جدول4-6: فراوانی و درصد تعداد فرزندان          103

جدول 4-7: شاخص‌هاي توصيفی نمرات پرسشنامه رضایت زناشویی         103

جدول4-8: شاخص‌هاي توصيفی نمرات پرسشنامه امید به زندگی   104

جدول 4-9: شاخص‌هاي توصيفی نمرات پرسشنامه راهبرد های حل تعارض 104

جدول 4-10 : نتايج ضريب همبستگي براي رابطه نمرات امید به زندگیبا رضایتمندی زناشویی      105 

جدول 4-11 : نتايج ضريب همبستگي براي رابطه اميد به زندگي و راهبرد هاي حل تعارض 106

جدول4-12: نتايج ضريب همبستگي براي رابطه رضايت مندي زناشويي وراهبرد هاي

 حل تعارض     107

جدول 4-13 :  خلاصه نتايج  معنی داری مدل رگرسيون برای پیش بینی رضایت مندی زناشویی بر حسب اميد به زندگي و راهبرد هاي تعارض خودم          108

جدول 4-14 : خلاصه جدول ضرايب رگرسيون برای پیش بینی رضایت مندی زناشویی 109

جدول4-15 :  خلاصه نتايج  معنی داری مدل رگرسيون برای پیش بینی رضایت مندی زناشویی بر حسب اميد به زندگي و راهبرد هاي تعارض همسرم.       110                     

جدول 4-16: خلاصه جدول ضرايب رگرسيون برای پیش بینی رضایت مندی زناشویی          111

 

فهرست نمودار

نمودار 4-1: میانگین راهبرد هاي حل تعارض در آزمودني ها و همسرانشان  105

 

چکیده

در پژوهش حاضر رابطه بین اميد به زندگي و راهبردهاي حل تعارض با رضایت مندي زناشويي دانشجويان مورد بررسي قرارگرفته است.  برای این منظور 120 نفر از دانشجویان متاهل زن  از طریق روش نمونه گيری در دسترس از میان سه دوره ی کاردانی ،کارشناسی،و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان آستارا انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از  پرسشنامه های امید به زندگی هرت،راهبرد حل تعارض اشترواس ،رضایت مندی زناشویی اینریچ استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات همبستگی با تأکيد بر رگرسيون بوده به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ی آماری از نرم افزار spss استفاده  گردید.نتایج نشان داد بین امید به زندگی  با رضایتمندی زناشویی همبستگی مثبت معنا دار وجود دارد. بين اميد به زندگي با راهبرد هاي حل تعارض  سوءرفتار ،غفلت، خاتمه دادن زن  همبستگي وجود ندارد وبين اميد به زندگي با راهبرد هاي سوءرفتار وغفلت  شوهر  همبستگی وجود ندارد. و راهبرد هاي حل تعارض سوءرفتار  ،غفلت وخاتمه دادن زن و شوهر با رضايت مندي زناشويي همبستگي ندارند . اميد به زندگي و راهبرد حل تعارض گذشت در پیش بینی رضایت مندی زناشویی نقش مثبت معنا دار دارند.

 واژه های کلیدی :امید به زندگی،راهبرد حل تعارض،رضایت مندی زناشویی،امید درمانی

 

 

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید