مروری بر روانشناسی ورزش

کد محصول:OL821

تعداد صفحات: ۲۳۰ صفحه WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه:
روانشناسی ورزشی:
مفهوم روانشناسی ورزشی:
مهارت‎های روانی:
مقدمه :
۱- بیان مسئله
ضرورت و اهمیت تحقیق
هدف های پژوهش
فرضیه های تحقیق
پیش فرض های تحقیق
متغیرهای  پژوهش
متغیرهای غیر قابل کنترل
تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق

زیر بنای نظری پژوهش
پیش‌فرضهای بنیادی درمان مبتنی بر آموزش ابراز وجود
شخصیت
عوامل مؤثر بر افزایش افراد فاقد ابراز وجود در ایران
عدم وجود امکانات خود مطرح شدن
باورهای ذهنی غلط مردم
۲- بررسی روابط اجتماعی  :
۳- ارتباط های اجتماعی سالم :
۴- ارتباط اجتماعی ناسالم :
۵- خصوصیات  رفتاری  افراد پرخاشگر و سلطه جو در ارتباط های اجتماعی : ۶- خصوصیات رفتاری افراد منفعل در ارتباط های اجتماعی :
۷- ارتباط کلامی در افراد منفعل :
۸- خصوصیات رفتاری  افراد منفعل  – پرخاشگر در ارتباط های اجتماعی :
ورزش و رشد شخصیت
کارکرد ورزش در زندگی اجتماعی جوانان
ورزش و پیوستگی اجتماعی
پیامدهای روانشناختی ورزش:
اهمیت ورزش در اصلاح جوامع و رفع محرومیت‌های اجتماعی
کاربرد ملاک‌های سنجیده‌شده  ابراز وجود در ورزش
برقراری ارتباط اجتماعی
ابراز احساسات مثبت
توانایی انتقاد سازنده :
اختلاف‌ عقیده داشتن با دیگران
ابراز وجود در موقعیت‌ های خدماتی:
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
تحقیقات انجام شده در خارج کشور
جمع‌بندی و نتیجه‌گری از  پژوهش‌ های انجام گرفته
روش پژوهش
جامعه و نمونه آماری و روش نمونه برداری
متغیرهای پژوهش
ابزار اندازه گیری
روش جمع آوری داده ها
روش تجزیه وتحلیل آماری
خلاصه پژوهش
بحث و نتیجه  گیری
یافته های پژوهش :
پیشنهادهای  برخاسته از نتایج  پژوهش :
پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی :
فهرست منابع فارسی :
فهرست منابع لاتین :