تأثیر زوج درمانگری اسلامی در افزایش خودشناسی،جهت گیری مذهبی و سازگاری زناشویی زوج های ناسازگار

کد محصول  OL898

تعداد صفحات: ۱۳۷ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

تشکر و قدردانی:
چکیده پژوهش
مقدمه:

فصل اول : گستره علمی موضوع مورد پژوهش
۱-موضوع و زمینه
۲- ابعاد موضوع
۳- امکان بررسی موضوع و اهمیت آن
۴-اهداف پژوهش
۵-سوال های پژوهش
۶-فرضیه ها
۱۷)متغیرها و تعریف عملیاتی آن ها
۸- خلاصه:

فصل دوم : مرور و تحلیل یافته های پیشین در این قلمرو
۱-مذهب
۱- ۱ اهمیت دین و مذهب در خود شناسی
۱-۲ گستره مذهب
۱-۳  مذهب و فطرت
۲-مبانی نظری مربوط به مذهب
۲-۱ روی آورد روان تحلیل گری
۲-۲ روی آورد روان تحلیل گری جدید:
۲-۳ روی آورد صفات
• گوردون آلپورت
۲-۴ روی آورد انسان نگری
• آبراهام مازلو
۲-۵ روی آورد هستی نگر
• ویکتور فرانکل
۲-۶ روی آورد کنش نگر
• ویلیام جیمز
۲-۷ روی آور شناختی نگر
• آلبرت الیس
۳- همسر گزینی و تشکیل خانواده
۳-۱ تعریف خانواده
۳-۲ مرور کوتاهی بر تاریخچه خانواده درمانگری
۳-۳ نحوه شکل گیری زوج درمانگری
• الگوی کارکردی و درمان خانوادگی مک ماستر
• الگوی منحنی اولسون
• الگوی سیستمی بیورز
۱. خانواده هایی با کارکرد بد
۲. خانواده های مرزی
۳. خانواده های متوسط
۴. خانواده های با کفایت
۵. خانواده های مطلوب
۳-۴ الگوهای بالینی القاطی در خانواده درمانی
• خانواده درمانی چند سطحی التقاطی فلدمن
• روی آورد خانواده درمانی التقاطی والش
• روی آورد زناشویی درمانگری التقاطی نیکلز
• خانواده‌درمانگری‌التقاطی:خانواده‌درمانگری‌روان‌پویایی‌متمرکزبر مشکل
۴- یافته های پژوهشی در قلمرو خانواده / زوج درمانگری
۵-روش زوج درمانگری اسلامی
۶-خلاصه

فصل سوم: فرایند روش شناختی بررسی تجربی موضوع
۱- انتخاب نمونه
۱-۱ جامعه مورد بررسی
۱-۲ روش نمونه گیری
۱-۳ اندازه نمونه
۲- ابزار و روش اجرای پژوهش
۲-۱ پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت
۲-۲ پرسشنامه  دو عضوی اسپانیر
۲-۳ پرسشنامه سازگاری خودشناسی
۲-۴ روش زوج درمانگری اسلامی
۳-طرح پژوهش و روش های آماری
۳-۱ معرفی طرح های پژوهش
۳-۲ روش های آماری  تحلیل داده ها
۴-خلاصه

فصل چهارم: ارائه و تحلیل نتایج کلی
۱- یافته های توصیفی
۲- یافته های مربوط به تحلیل نتایج در چارچوب فرضیه ها
۳- خلاصه

فصل پنجم: بحث و نتایج  نهایی
۱- بحث و بررسی درباره یافته ها
۲-تفسیر نهایی و پیامدها
۳-محدودیت ها
۴-پیشنهادها
منابع و مآخذ