جامعه شناسی هنر

کد محصول  OL820

تعداد صفحات: ۲۰۶ صفحه  فایل WORD

قیمت: ۱۹۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

مقدمه
طرح مسئله
اهمیت و ضرورت طرح
اهداف پژوهش
نقاشی چیست ؟
شخصیت هنرمند
احساس و هنرمند
اثرهنری چیست؟
هدف یک  اثر هنری
ایدئالیسم
کلاسی سیسم
رمانتیسم
ناتورالیسم
سمبلیسم
رئالیسم
امپرسیونسیم
فوویسم
Fauvism
اکسپرسیونیسم   Expressionism
کوبیسم    Cubism
آنجلو
بوئونارتی
میکل
میکلانژ
رافائل
RAPHAEL
رافاِئلو سانتسیوRAPHAELLO SANZIO
داویدDAVID
دلاکرواDELACROIX
پل گوگن  Cauguin Paul
کوربه
مونه  Monet
ماتیس      Matisse
وان گوگ ، ونسان Van Gogh   Vincent
پیکاسو ، پاپلو Picaso  Pablo
سده های میایه (قرون وسطی )
هنر رومانسک
گوتیک
رنسانس
باروک
سده هجدهم –دستاوردهای عصر روشنگری
تحولات علمی وفنی
موقعیت تازه هنر وهنرمند در جامعه سده نوزدهم
پیدایی فن عکاسی و تاثیر آن بر نقاشی
اوضاع اجتماعی –فرهنگی دردهه های نخست سده بیستم
میراث نماد گرایی ( سمبولیسم ) برای نقاشی سده بیستم
موضوع جامعه شناسی هنر
گستره و محدوده ی جامعه شناسی هنر
دشواریهای تعریف جامعه شناسی هنر
دستاورد ضعیف جامعه شناسی هنر از نظر ناتالی هینیک
محدودیتهای جامعه شناس هنراز دیدگاه آرنولد هاوزر
جنبش هنر برای هنر
رهیافتهای جامعه شناسانه درباره ارتباط جامعه وهنر
۱- رهیافت علیت معرفتی :
۲-رهیافت مبتنی بر علیت اجتماعی :
۳-رهیافت مبتنی بر علیت متقابل :
۴-رهیافت ارتباطی – نمادی :
کاربرد جامعه شناسی هنر
هنر جامعه گرای
تاثیرات سرمایه داری در هنر نقاشی
نقاشی وجامعه
کارکرد اجتماعی هنر جدید
اجتماع و تاثیر آن بر پیدایش مکاتب ( ایسم ها ) نقاشی
اجتماع
الف) تولید
تولید کننده فرهنگی و فراورده فرهنگی
تولید اجتماعی هنر
جامعه شناسی تولید کننده هنر
ب) توزیع
نهادهای اجتماعی
اشخاص