شیوه فرزند پروری و رابطه آن با گرایش به مصرف مواد مخدر در فرزندان

کد محصول OL928

تعداد صفحات: ۵۶ صفحه فایل WORD

همراه با فایل SPSS

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

۱-۲ بیان مسئله

۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق

۱-۴ اهداف تحقیق

۱-۴-۱ اهداف کلی

۱-۴-۲ اهداف جزئی

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه

۲-۲ والدین و شیوه‌های فرزند پروری

۲-۳ تعریف فرزند پروری

۲-۴ شیوه های فرزند پروری

۲-۵ علل گرایش به اعتیاد

▪ بیکاری و اعتیاد

▪ نابرابری های اقتصادی و اجتماعی

▪ نقش محیط جغرافیایی و محل سکونت

۲-۳ تعریف اصطلاحی

۲-۶ پیشینه نظری

۲-۷ پیشینه تجربی

۲-۸ فرضیه های تحقیق

۲-۸-۱ فرضیه کلی

۲-۸-۲ فرضیه های جزئی

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه

۳-۲روش تحقیق

۳-۳ جامعه آماری

۳-۴ حجم نمونه

۳-۵ آمارهای توصیفی

۳-۶ آمارهای استنباطی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه

۴-۲ آزمون فرضیات

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه

۵-۲ نتیجه گیری فرضیات

۵-۳ محدودیتها

۵-۳-۱ محدودیت تحقیق

منابع

پرسشنامه