اطلاعیه

رابطه اشتغال وسلامت عمومی زنان

کد محصول OL927

تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل WORD

همراه با فایل SPSS

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه

۱-۲بیان مسئله

۱-۳ اهمیت وضرورت تحقیق

۱-۴ اهداف جزئی

فصل دوم: پیششینه ی تحقیق و چارچوب نظری

۲-۱پیشینه ی تجربی

۲-۱-۱تحقیقات داخلی

۲-۱-۲ تحقیقات خارجی

۲-۲چارچوب نظری

۲-۲-۱نظریات مربوط به عوامل مؤثر بر سلامت

۲-۲-۱-۱ارتباط بین سرمایه ی اجتماعی و سلامت

۲-۲-۱-۲رابطه ی عزت نفس و سلامت

۲-۲-۱-۳ رابطه ی نگرش های صمیمانه با سلامت

۲-۲-۱-۴نقش مذهب بر سلامت روان

۲-۲- ۲دو دیدگاه کلی درباره ی تأثیر اشتغال بر سلامت زنان

۲-۲-۳نظریات جامعه شناسی پیرامون اشتغال زنان

۲-۲-۳-۱جامعه شناسان کلاسیک

۲-۲-۳-۲کارکرد گرایان

۲-۲-۴طرفداران نظریه ی مبادله

۲-۲-۵نظریه ی نقش و رویکرد جنسیتی نقش

۲-۳فرضیات تحقیق

۲-۴مدل تحلیلی تحقیق

فصل سوم: روش شناسی

۳-۱مقدمه

۳-۲ نوع پژوهش

۳-۳جامعۀ آماری

۳-۴واحد تحلیل

۳-۵حجم نمونه

۳-۶ روش نمونه گیری

۳-۷ معرفی وسیله ی اندازه گیری

۳-۸ اعتبار و روایی وسیله ی اندازه گیری

۳-۹تعریف نظری متغیرها

۳-۹-۱سلامت عمومی

۳-۹-۲اعتماد به نفس

۳-۹-۳حمایت اجتماعی

۳-۹-۴شاغل بودن

۳-۹-۵خانه¬دار بودن

۳-۱۰تعریف عملیاتی متغیرها

۳-۱۰-۱تعریف عملیاتی متغیرهای زمینه¬ای

۳-۱۱روش اجرای پژوهش

۳-۱۲تجزیه و تحلیل داده¬ها

فصل چهارم: توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱نتایج توصیفی و تک متغیری تحقیق

۴-۱-۱وضعیت سنی پاسخ گویان

۴-۱-۲وضعیت تأهل

۴-۱-۳میزان تحصیلات پاسخ گویان

۴-۱-۴میزان درآمد

۴-۱-۵تعداد فرزندان

۴-۱-۶وضعیت اشتغال

۴-۱-۷میزان ساعات کاری

۴-۱-۸میزان مشارکت مردان در امور خانه

۴-۱-۹آماره های توصیفی مربوط به متغیر سلامت عمومی

۴-۱-۱۰آماره های توصیفی مربوط به متغیر حمایت اجتماعی

۴-۱-۱۱آماره های توصیفی مربوط به متغیر عزت نفس

۴-۲تجزیه وتحلیل داده ها

۴-۲-۱بررسی رابطه ی بین سن و میزان سلامت عمومی زنان

۴-۲-۲بررسی رابطه ی بین میزان  تحصیلات و سلامت عمومی زنان

۴-۲-۳بررسی رابطه ی بین وضعیت تأهل و سلامت عمومی زنان

۴-۲-۴بررسی رابطه ی بین تعداد فرزندان و میزان سلامت عمومی زنان

۴-۲-۵بررسی رابطه ی میزان عزت نفس و میزان سلامت عمومی زنان

۴-۲-۶بررسی رابطه ی بین میزان حمایت اجتماعی و میزان سلامت عمومی زنان

۴-۲-۷بررسی رابطه ی بین میزان مشارکت مردان در امور خانه و میزان سلامت عمومی زنان

۴-۲-۸بررسی رابطه ی بین نوع شغل و میزان سلامت عمومی زنان

۴-۲-۹بررسی رابطه ی بین میزان ساعات کاری و میزان سلامت عمومی زنان

۴-۲-۱۰بررسی میانگین میزان سلامت عمومی بین زنان بر حسب وضعیت

آزمون فرضیات

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱نتیجه گیری

۵-۱-۱نتایج مربوط به آزمون فرضیه های تحقیق

۵-۱-۲نتایج نظری تحقیق

۵-۲پیشنهادات تحقیق

۵-۲-۱پیشنهادات پژوهشی

۵-۲-۲پیشنهادات کاربردی

منابع

پرسشنامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.