اطلاعیه

رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال درافت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

کد محصول:OL771

تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 
چکیده ۱
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه ۳
بیان مساله ۴
اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
اهداف تحقیق ۶
موضوع تحقیق ۶
متغیرها ۶
فرضیه و سوالات ۷
مفاهیم و اصطلاحات ۹
مشکلات و تنگناها ۱۱
خلاصه فصل اول ۱۲
فصل دوم : بیشینه تحقیق 
مقدمه ۱۴
انواع رویکردها در فرآیند یاددهی – یادگیری ۱۵
یاددهی – یادگیری با رویکرد غیر فعال یا سنتی ۱۵
نقد یاددهی – یادگیری با رویکرد غیر فعال یا سنتی ۱۶
یاددهی – یادگیری با رویکرد فعال ۱۷
ویژگی ها و نکات اصلی در یاددهی – یادگیری با رویکرد فعال ۲۰
رابطه تدریس و یادگیری ۲۲
مبانی نظری رابطه تدریس و یادگیری ۲۳
الگوهای تدریس ۲۴
ارتباط الگوهای تدریس با برنامه درسی ۲۴
ارائه الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال ۲۵
مراحل الگوی عمومی تدریس با رویکرد فعال ۲۶
نمونه هائی از الگوهای تدریس فعال ۲۶
الگوی حل مساله ۲۶
پیشینه تحقیق ۳۰
تحقیقات انجام شده در ایران ۳۱
تحقیقات انجام شده در جهان ۳۴
خلاصه فصل دوم ۳۸
فصل سوم : روش اجرای تحقیق 
مقدمه ۴۰
روش تحقیق ۴۱
روش تحقیق توصیفی ۴۱
جامعه آماری ۴۱
نمونه آماری روش نمونه گیری ۴۱
روش تجزیه و تحلیل آماری ۴۱
روائی ۴۲
پایائی ۴۳
خلاصه فصل سوم ۴۳
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 
مقدمه ۴۶
لیست فرمول ها ۴۷
بررسی فرضیات ۴۸
جدول و نمودارها ۵۲
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱ ۵۳
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۲ ۵۴
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۳ ۵۵
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۴ ۵۶
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۵ ۵۷
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۶ ۵۸
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۷ ۵۹
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۸ ۶۰
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۹ ۶۱
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۰ ۶۲
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۱ ۶۳
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۲ ۶۴
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۳ ۶۵
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۴ ۶۶
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۵ ۶۷
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۶ ۶۸
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۷ ۶۹
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۸ ۷۰
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۱۹ ۷۱
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره ۲۰ ۷۲
نودار کلی ۷۳
خلاصه فصل چهارم ۷۴
فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری 
مقدمه ۷۶
خلاصه فصل اول ۷۷
خلاصه فصل دوم ۷۸
خلاصه فصل سوم ۷۹
خلاصه فصل چهارم ۸۰
پیشنهاد و راهکارها ۸۱
منابع و موآخذ ۸۳
ضمائم و پیوست ها ۸۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.