بررسی استقلال طلبی و پذیری فرزندان

کد محصول OL716

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

مقدمه
فصل اول :طرح کلی تحقیق
۱-۱ بیان مسئله
۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۳ سؤالات تحقیق
۱-۴ تعریف عملیاتی واژه ها:
۱-۵ روش تحقیق:

فصل دوم :
۲-۱  معنی و مفهوم استقلال دهی چیست ؟
۲-۲ راهبردهای تقویت حس استقلال :

فصل سوم : راهکارهای تربیت استقلال دهی به فرزندان را نام ببرید ؟

فصل چهارم :
رشد هویت و مبارزه برای استقلال دهی را توضیح دهید؟

فصل پنجم :
۵-۱ بحث ونیجه گیری
۵-۲ پیشنهادات و محدودیت ها
منابع و مأخذ