رابطه بین طلاق و افت تحصیلی در دانش آموزان

کد محصول OL649

تعداد صفحات: ۶۲ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده :
فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه  ۶
موضوع تحقیق  ۸
فرضیه تحقیق  ۹
اهمیت مسأله  ۹
اهمیت تعلیم برای فرد و اجتماع  ۹
تعریف اصطلاحات و واژه ها  ۱۱
متغیرهای این تحقیق شامل : ۱۲
تعریف متغیرها  ۱۲

فصل دوم : پیشینۀ تحقیق
مقدمه  ۱۴
مرور بررسی مطالعات پیشین  ۱۴
بررسی تحقیقات در رابطه با اثرات سوء طلاق ۱۴
طلاق و پیشرفت تحصیلی کودکان  ۱۵
بررسی تحقیقات در رابطه با عدم اثرات سوء طلاق  ۱۸
بخشی از تحقیقات انجام شده در ایران  ۳۶
نتایج  ۳۸
مروری بر عوامل مؤثر در افت تحصیلی دانش آموزان  ۳۸
افت تحصیلی را به افت کمی و افت کیفی تقسیم می کنند ۳۹
یکی از بررسی های انجام شده در آمریکا ۴۱
در نپال افت تحصیلی را ناشی از این عوامل می دانند ۴۱

فصل سوم : روش پژوهش
مقدمه  ۴۲
موضوع تحقیق  ۴۲
فرضیه تحقیق  ۴۲
روش انجام تحقیق  ۴۴
نوع روش تحقیق  ۴۴
روش جمع آوری اطلاعات و روش آماری ۴۵
آزمودنیها و چگونگی گزینش آنان  ۴۵
روش جمع آوری اطلاعات و نوع وسیلۀ جمع آوری ۴۶
متغیرهای مستقل و وابسته  ۴۶
روش آماری ۴۷

فصل چهارم : شیوۀ تحلیل داده ها
مقدمه  ۴۹

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری  ۵۳
محدودیتهای تحقیق  ۵۷
پیشنهادها  ۵۸
فهرست منابع و مآخذ  ۵۹
پرسشنامه  ۶۱