مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان

کد محصول OL622

تعداد صفحات: ۷۷ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

چکیده          ۱
فصل اول:کلیات تحقیق        ۲
مقدمه          ۳
بیان مساله         ۴
اهداف تحقیق         ۵
تعاریف عملیاتی و نظری و اثرها و مفاهیم       ۶
فرضیه تحقیق         ۶

فصل دوم:ادبیات و پیشینه ی تحقیق       ۷
تعریف          ۸
تاریخچه          ۱۲
مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران      ۲۱
اهمیت دامنه حدود و زیانبخشی بیمارایهای روانی در جامعه     ۲۷
علل افزایش و شیوع بیماریهای روانی       ۳۰
تفاوتهای فردی در کار        ۳۸
جنبه های تفاوتهای فردی        ۳۸
تفاوتهای فردی در عملکرد شغلی       ۳۹
روشهای سنجش تفاوتهای فردی       ۴۰
شیوه های سنتی انتخاب کارکنان       ۴۱
کاربرد روانشناسی و روشهای علمی در گزینش      ۴۲
فرضیه های مربوط به فرد و شغل       ۴۳
آزمونهای استخدامی         ۴۴
مراحل برنامه آزمونهای استخدام داوطلبان شغل      ۴۵
موارد بررسی در تجزیه و تحلیل شغل       ۴۶
ایجاد فرضیه         ۴۷
تعیین معیارها         ۴۸
اجرای آزمون         ۴۹
بررسی نتایج آزمون و تصمیم گیری       ۵۰

فصل سوم:جامعه مورد مطالعه       ۵۲
حجم نمونه         ۵۳
معرفی آزمون گلدنبرگ        ۵۴
روش تحقیق         ۵۵

فصل چهارم:یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها      ۵۶
مقدمه فصل چهارم         ۵۷
جدول ۱-۴ نمرات خام آزمودنیها دردو گروه شاغلین و مشاغل آزاد  ۵۷
یافته ها وتجزیه و تحلیل آنها        ۶۰
جدول ۲-۴ مقایسه سلامت روانی خانواده در بین شاغلین     ۶۱

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری       ۶۲
بحث و نتیجه گیری         ۶۳
پیشنهادات         ۶۴
محدودیت ها         ۶۵
پرسشنامه سلامت عمومی گلدنبرگ       ۶۶
منابع و ماخذ         ۷۱