بررسی رابطه بین سبک های حل مساله بین دانشجویان افسرده و بهنجار

کد محصول  OL588

تعداد صفحات: ۱۸۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : چارچوب کلی پژوهش
۱-۱مقدمه
۲-۱ بیان مسأله پژوهش
۳-۱اهمیت نظری و عملی پژوهش÷
۴-۱اهداف پژوهش
۵-۱سئوال ها و فرضیه های پژوهش
۶-۱متغیرهای پژوهش
۷-۱تعریف متغیرها واصطلاحات
افسردگی
بهنجار
سبک حل مساله

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه
علایم افسردگی  و سبک های  آن
الف – نظریه های شناختی افسردگی :
۱- نظریه  بک و تحریف های شناختی
۲ – فرضیه اسنادی درماندگی آموخته شده
۳ – نظریه ناامیدی   افسردگی
۴ – نظریه سبک تمرکز برخود افسرده ساز
۵ – فرضیه پردازش شناختی مارتین
ب– نظریه های رفتاری در افسردگی
۱-  نظریه رفتاری تقویت مثبت فرستر
۲- نظریه رفتار بین فردی لونیسون
۳ – نظریه رفتاری خود نظم بخشی کانفر
سبک حل مسأله :
ساختار شناختی حل مسأله
مراحل حل مسئله در مدل حافظه گرینو :
حل مساله و مؤلفه های فراشناختی
حل مسئله / تصمیم گیری
پیشینه مقابله :
نظریه مقابله
سبک های مقابله , تعاریف , طبقه بندی
طبقه بندی شیو های مقابله :
منابع حمایتی مقابله :
ادراک استرس در الگوی تبادلی     افسردگی / سبک حل مساله
حل مسأله / عزت نفس / منبع کنترل
استرس / عزت نفس   / منبع کنترل
استرس / افسردگی / حمایت اجتماعی
پیشینه مطالعاتی
پژوهشهای انجام شده در داخل کشور:
پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور:

فصل سوم : روش پژوهش
۱-۳ طرح پژوهش
۲-۳  جامعه آماری
۳-۳  روش نمونه برداری و حجم نمونه
۴-۳ ابزارهای پژوهش
۱-۴-۳  مقیاس سبک حل مساله
۲-۴-۳ پرسشنامه افسردگی بک BDI
۳-۴-۳ خودسنجی افسردگی
۵-۳ روش اجرا
۶-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آ ماری
مقدمه
جدول ۱-۴ : میانگین و انحراف استاندارد نمرات افسردگی بک ، در گروه بالینی و گروه بهنجار
جدول ۲-۴ : میانگین و انحراف استاندارد متغیر سن و جنس در گروه بالینی و گروه بهنجار
جدول ۳-۴ میانگین دو گروه بالینی و بهنجار در عوامل سبک اجتناب و جنسیت
جدول ۴-۴ میانگین دو گروه بالینی و بهنجار در عوامل درماندگی و جنسیت
جدول ۵-۴ میانگین دو گروه بالینی و بهنجار در عوامل کنترل و جنسیت
جدول ۶-۴ : میانگین دو گروه بالینی و بهنجار در عوامل خلاقیت و جنسیت
جدول ۷-۴ میانگین عامل اعتماد بنفس و متغیر جنسیت در دوگروه بالینی و  بهنجار
جدول ۸-۴ میانگین عامل سبک گرایش و متغیر جنسیت در دو گروه بالینی و بهنجار
جدول ۹-۴ : تحلیل واریانس چند عاملی متغیرهای افسردگی و جنسیت با عوامل سبک حل مساله
جدول ۱۰-۴ تحلیل واریانس و آزمون پیگیری برای مقایسه سبک های حل مساله مثبت و منفی در دو
گروه دانشجویان افسرده و بهنجار

فصل پنجم : خلاصه پژوهش  بحث و نتیجه گیری
فرضیه های اصلی پژوهش عبارت بودند از :
تجزیه و تحلیل نتایج :
بحث و نتیجه گیری :
محدودیت های پژوهش
پیشنهادها
منابع فارسی
Reference