بررسی روش های تدریس سنتی و جدید و تاثیر آنها در یادگیری دانش آموزان دختر

کد محصول  OL582

تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

موضوع ۱

مقدمه ۱

بیان مسئله ۲

فرضیه ۲

اهداف ۲

جامعه آماری ۲

نمونه گیری ۲

تعاریف واصطلاحات ۳

فصل دوم : ادبیات وپیشینه تحقیق

مقدمه ۴

معرفی روشهای مختلف تدریس ۴

بخش اول : برسی روشهای سنتی و تأثیرآنها در یادگیری دانش آموزان ۵

روش حفظ وتکرار ۵

محاسن ومحدودیتهای روش حفظ وتکرار ۶

روش سخنرانی ۷

مراحل اجرای روش سخنرانی ۸

محاسن و معایب محدودیتهای روشهای سخنرانی ۲۶

نتیجه ۳۱

روش پرسش وپاسخ ۳۲

هدف از روش پرسش وپاسخ ۳۴

محاسن ومحدودیتهای روش پرسش وپاسخ ۳۴

روش نمایش (نمایش علمی ) ۳۵

مراحل اجرای روش نمایش ۳۵

محاسن ومحدودیتهای روش نمایش ۳۷

روش ایفای نقش ۳۸

فنون کلی اجرای نمایش ۳۹

مراحل اجرای روش ایفای نقش ۳۹

روش گردش علمی ۴۱

روش بحث گروهی ۴۶

چه دروس و موضوعاتی را می توان با روش بحث گروهی تدریس کرد؟ ۴۷

درچه موقعیتی ویرای چه هدفی می توان از روش بحث گروهی استفاده کرد؟ ۴۹

مراحل اجرای روش بحث گروهی ۵۰

محاسن ومحدودیتهای روش بحث گروهی ۶۱

روش آزما یشگاهی(آزمایشی) ۶۲

محاسن ومحدودیتهای روش آزمایشی ۶۵

خلاصه ۶۶

بخش دوم : بررسی روشهای تدریس جدید وتأثیر آنها در یاد گیری دانش آموزان۷۰

روشهای آموزش انفرادی ۷۱

هدفهای آموزش انفرادی ۷۲

طرح کلر وسطوح مختلف آن ۷۵

روشهای مختلف آموزش انفرادی ۷۹

سازماندهی مجدد مدارس برای آموزش انفرادی ۸۸

خلاصه ۹۵

روش مسأله ای ۹۶

شرایط اجرای روش مسأله ای ۹۶

چگونگی اجرای روش مسأله ای ۹۷

محاسن ومحدودیتهای روش مسأله ای ۹۹

روش واحدها ۱۰۰

ویژگی روش واحدها ۱۰۱

مراحل اجرای روش واحدها ۱۰۲

روش واحد موضوع ۱۰۴

ویژگیهای روش واحد موضوع ۱۰۴

محاسن ومحدودیتهای روش واحد موضوع ۱۰۵

روش واحد تجربی ۱۰۶

ویژگیهای روش واحد تجربی ۱۰۶

نمونه ای از یک واحد تجربی ۱۰۷

روش واحد طرح ۱۰۹

ویژگی های روش واحد طرح ۱۰۹

محاسن ومحدودیتهای روش واحد طرح ۱۱۱

خلاصه ۱۱۲

فصل سوم طرح تحقیق

متغییرها ۱۱۶

جامعه آماری ونمونه گیری های مختلف توسط دانشمندان ۱۱۶

جامعه اماری ونمونه گیری محقق ۱۲۰

جدول ۱۲۳

نمودار ۱۲۳

آمار توصیفی ۱۲۴

شاخص مرکزی ۱۲۵

فصل چهارم:

نتیجه گیری ۱۲۶

پیشنهادات ۱۲۷

رد یا قبول فرضیه ۱۲۷

فرم خام ۱۲۸

منابع مأخذ ۱۲۹

واژه نامه ۱۳۱

منابع و مآخذ:

الف) فارسی:

پازارگادی، علا‌الدین (۱۳۵۶)؛ شاه‌راه تدریس؛ تهران: انتشارات مدرسه عالی شمیران

پارسا، محمد (۱۳۵۸)؛ کاربرد روانشناسی در تدریس؛ چاپ پنجم: تهران

گانیه، روبرت‌ام (۱۳۶۸)؛ شرایط یادگیری؛ ترجمه جعفر نجفی‌زند

گروئلند، زمان‌ای (۱۳۶۳)؛ هدف‌های رفتاری برای تدریس و ارزش‌یابی: ترجمه عمان‌الله صفوی

هیگیارد، ارنست و اروبارو (۱۳۶۷)؛ نظریه‌های یادگیری؛ ترجمه محمدنقی براهنی

ب) لاتین

Bloom, B.S. et al (1971); hand book on formative and summative evaluation of student learning: Mc Graw. Hill book co.

Gage, N.L. and David Berliner (1979); educational psychology 2nd Ed; Allyn and Bacon Inc.

Gayer, R.S. (1966); a test to measure the ability to organize

ideas; Athens: Ohio university special report, no.9.

Rogers, E.M. and F.F. Shoemaker (1971); communication of innovations; New York: Macmillan publishing co.

مقدمه :

در دنیای پیچیده ، هیچکس بی نیاز از تعلیم وتربیت نیست . امروز فعالیت در مدرسه ودر امر آموزش ، خود بخش عظیمی از زندگی انسآنها شده است . لحظاتی را به خاطر می آوریم که چگونه نشستن در کلاس، گوش دادن به صدای یکنواخت معلم ،حفظ کردن بدون فهم مطالب درسی ، دلهره واضطراب ناشی از امتحان، وسرزنش معلمان ووالدین موجب نفرت وگریز ما از کلاس درس ومحیط آموزشی می شد .راستی چرا ؟! چرا فعالیتهای آموزشی نتوانست مارابا محیط آموزش مأنوس ، وبه یاد گیری علاقه‌مند کند ؟ چرا فعالیتهای مدرسه با تهدید اصرار معلمان صورت می گرفت؟ چرا شاگردان از تعطیل شدن مدرسه احساس رضایت وخوشحالی می‌کردند؟ مقصر اصلی جه کسی بود؟ معلم ناتوان وناآگاه یا شاگرد بی‌علاقه و بی‌استعداد؟ آیا معلمان تعلیم وتربیت، نتوانسته‌اند امکانات مطلوب یادگیری و زمینه‌های شکوفایی استعداد شاگردان‌ را فراهم کنند؟ و ‌یا انتخاب روش‌های تدریس به درستی انجام نشده است؟ اگاهی و شناخت معلم از اصول و روشهای تعلیم و تربیت عامل مهمی ‌است که می‌تواند اورا در کار خود موفق ‌و‌ موید سازد. معلم باید قادر باشد ‌با شناخت شاگردان وآگاهی از فرایند تدریس، نیازهای آنان را مشخص کند و با در نظر ‌گرفتن توانا‌یی‌های ایشان به ایجاد وضعیت مطلوب آموزش اهتمام ورزد .

بیان مسئله : چه رابطه‌ای بین نوع انتخاب روش تدریس و تأثیر آن در یادگیری دانش‌آموزان وجود دارد؟

فرضیه : بین نوع انتخا‌ب روش تدریس و تأثیر آن دریاد گیری دانش‌آموزان همبستگی وجود دارد‌.

اهداف :

– معرفی روشهای سنتی و جدید تدریس در نظام آموزش .

– نقد و بررسی روش‌های مختلف تدریس و تأثیر نوع ‌انتخاب آنها در یاد‌گیری دانش‌آموزان.

– بررسی محاسن ومعایب استفاده از روشهای مختلف تدریس.

جامعه آما‌ری: جامعه مورد مطالعه، دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی منطقه ۹ تهران هستند .

تقسیم بندی دانش‌آموزان درسه پایه اول ، دوم ، وسوم راهنمایی می‌باشد .

تحقیق مورد نظر در بررسی روش‌های تدریس مختلف وتأثیر آنها برروی دانش‌آموزان است.

نمونه گیری: تعداد کل دانش آموزان۳۰۰نفر می‌باشد .ودرهرپایه۳ کلاس وجود دارد .

تعداد دانش آموزان هرکلاس تقریبأ ۳۳ نفراست .