اطلاعیه

بررسی ارتباط بین درونگرایی – برونگرایی و انتخاب رنگ رشته معماری

کد محصول: OL485

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول(کلیات پژهش)
مقدمه۲
بیان مسأله۴
سؤال تحقیق۶
اهمیت و ضرورت تحقیق۷
اهداف تحقیق۹
فرضیه های تحقیق۱۰
تعریف نظری اصطلاحات۱۱
تعریف عملیاتی اصطلاحات۱۳
فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق )
تعریف شخصیت۱۵
تاریخچه شخصیت ۱۷
نظریه های صفات۲۰
ریشه یابی مدل پنج عاملی(The Big Five Model) 25
برونگرایی و درونگرایی از دیدگاه یونگ ۳۲
کارکردهای روانشناختی ۳۳
هشت نسخ روانشناسی یونگ ۳۴
ابعاد شخصیت از نظر آیزنگ ۳۷
رابطه بین درونگرایی و برونگرایی ۳۹
یافته های آیزنگ در زمینه مقایسه درونگرایان و برونگرایان از نظر ژنتیکی ۴۰
اساس نوروفیزیولوژیک شخصیت از دیدگاه آیزنگ ۴۱
رنگ چیست؟ ۴۴
تأثیر روانشناختی رنگها ۴۶
رنگهای سرد و گرم ۴۸
هشت رنگ اصلی ۴۹
مفاهیم رنگها ۵۲
عوامل مؤثر در انتخاب رنگ ها ۵۷
فصل سوم
حجم نمونه ۵۹
ابزار پژوهش ۶۰
روش پژوهش۶۲
روش جمع آوری اطلاعات ها ۶۳
فصل چهارم
جامعه آماری ۶۵
نمونه آماری ۶۵
برآورد حجم نمونه ۶۵
روش و ابزار گردآوری داده ها ۶۶
روشهای نمونه گیری ۶۶
آزمون t با نمونه های مستقل ۶۷
محاسبه میزان اثر آماری برای یک آزمون t با نمونه های مستقل ۶۸
توزیع نرمال ۷۱
نتایج آزمون برای فرض اول ۷۲
نتایج آزمون برای فرض دوم ۷۵
جدول داده های فرض اول ۷۷
جداول تجزیه و تحلیل فرض اول ۷۸
نمودار پراکندگی فرض اول ۷۹
نمودار احتمال نرمال فرض اول ۸۰
نمودار هیستوگرام فرض اول ۸۲
نمودار دایره ای فرض اول ۸۳
جدول داده های فرض دوم ۸۴
جداول تجزیه و تحلیل فرض دوم ۸۵
نمودار احتمال نرمال فرض دوم ۸۶
نمودار پراکندگی فرض دوم ۸۷
نمودار هیستوگرام فرض دوم۸۹
نمودار دایره ای فرض دوم ۹۰
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری ۹۲
محدودیت های تحقیق۹۳
پیشنهادات تحقیق۹۴
منابع و مآخذ ۹۶
پیوست ها ۹۹
چکیده:
ما در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین انتخاب رنگ و شخصیت برونگرا،درونگرای دانشجویان رشته معماری مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر هستیم.فرض ما در این پژوهش این است که بین ترجیح رنگ و شخصیت افراد رابطه معناداری وجود دارد.برای بررسی فرضیه مورد نظر و آزمون متغییرهای پژوهش که شامل ترجیح رنگ و شخصیت برونگرا و درونگراست،از آزمون شخصیت آیزنگ (بزرگسالان) که شامل ۵۷ سؤال است بر روی ۱۲۰ دانشجوی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر اجرا شده و برای انتخاب رنگ نیز از آزمون سی.آر.آر استفاده شده است.
برای آزمون دو فرض ارائه شده در تحقیق از آزمون T برای گروههای مستقل استفاده شده است که با توجه به نتایج آماری این پژوهش چون TO محاسبه شده (۲۰۱%) و (۸۸%) کوچکتر از TC بدست آمده در جدول (۶۴۵/۱) در سطح معنی داری (۵% = α) کمتر است.نشان داد که بین انتخاب رنگ و شخصیت برونگرا – درونگرا رابطه معناداری وجود ندارد،به بیان دیگر فرضیه های ما تأیید نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.