بررسی رابطه صفات شخصیتی (پنج عامل باز نگری شده نئو) و کمال گرایی

کد محصول: OL431

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فایلword

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول ۱
۱ـ۱ـ مقدمه ۲
۱ـ۲ـ بیان مسأله ۵
۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت پژوهش ۶
۱ـ۴ـ اهداف پژوهش: ۷
۱ـ۵ـ سؤالات پژوهش: ۷
۱ـ۶ـ متغیرهای پژوهش: ۷
۱ـ ۷ـ فرضیه‌های پژوهش ۸
۱ـ۸ـ تعریف مفاهیم ۸
۱ـ۹ـ واژه کلیدها: ۱۰

فصل دوم ۱۱
گستره نظری موضوع و پیشینه پژوهش ۱۱
۲ـ۱ـ تعریف شخصیت ۱۲
۲ـ۲ ـ نگاهی به رویکردهای مختلف در قلمرو شخصیت ۱۵
۲ـ۲ـ۱ـ رویکرد روان‌پویشی: ۱۵
۲ـ۲ـ۲ـ  رویکرد زیست شناختی (نظریه‌های سنخ‌شناسی شخصیت): ۲۰
۲ـ۲ـ۳ـ رویکرد رفتارگرائی: ۲۳
۲ـ۲ـ۴ـ‌ رویکرد شناختی: ۲۵
۲ـ۲ـ۵ـ رویکرد پدیدار شناختی ۲۹
۲ـ۲ـ۵ـ۱ـ راجرز ۳۰
۲ـ۲ـ۵ـ۲ـ مزلو ۳۱
۲ـ ۲ـ۶ـ رویکرد تحولی‌نگری یا عملیاتی ۳۳
۲ـ۲ـ۶ـ۱ـ مراحل تحول شخصیت ۳۵
۲ـ۲ـ۷ـ رویکرد تحلیل عاملی ۳۷
۲ـ۲ـ ۷ـ۱ـ کتل ۳۹
۲ـ۲ـ۷ـ۲ـ عوامل متعامد (گیلفورد، آیسنک). ۴۲
۲ـ ۲ـ ۸ـ نظریه پنج عاملی شخصیت ۴۳
۲ـ۳ـ ارزیابی شخصیت ۴۵
۲ـ۳ـ۱ـ روش‌های ارزیابی خودسنجی: ۴۶
الف ـ پرسشنامه چند وجهی شخصیت مینه‌سوتا (MMPI): ۴۶
ب ـ پرسشنامه روان‌شناختی کالیفرنیا (CPI) : ۴۷
۲ـ۳ـ۲ـ روش‌های فرافکن: ۴۷
۲ـ۳ـ۳ـ مصاحبه‌ها: ۴۹
۲ـ۳ـ۴ـ روش‌های ارزیابی رفتار ۵۲
۲ـ۳ـ۵ـ روش‌های ارزیابی نمونه‌گیری اندیشه: ۵۲
۲ـ۴ـ نقش پژوهش در مطالعه شخصیت: ۵۳
۲ـ۵ـ موضوع‌های بنیادی نظریه شخصیت: ۵۳
۲ـ۶ ـ کمال‌گرائی ۵۴
۲ـ۶ـ۱ـ تعریف کمال‌گرائی: ۵۴
۲ـ۶ـ۲ـ ابعاد مختلف کمال گرائی: ۵۹
۲ـ۶ـ ۳ـ ساختار کمال‌گرایی ۶۳
۲ـ۶ـ۴ـ مدیریت کمال‌گرایی ۶۴
۲ـ۶ـ۵ـ کمال‌گرائی زنان: ۶۶
۲ـ ۶ـ ۶ـ کمال‌گرائی در عصر جدید: ۶۷
۲ـ۶ـ ۷ـ ابزارهای سنجش کمال‌گرائی ۶۹
۲ـ۶ـ۸ـ تأثیر محیط بر کمال‌گرای ۷۰
۲ـ ۶ـ۹ـ ارزیابی کمال‌گرایی: ۷۱
۲ـ۷ـ پیشینه پژوهش ۷۳
۲ـ ۷ـ ۱ ـ کمال‌گرائی و موفقیت تحصیلی ۷۴
۲ـ ۷ـ ۲ـ قابلیت اعتماد و درستی مقیاس کمال‌گرائی مثبت و منفی (۱۳۸۲) ۷۴
۲ـ ۷ـ ۳ـ ابعاد کمال‌گرائی در بیماران افسرده و مضطرب (۱۳۸۱، بشارت) ۷۵

فصل سوم ۸۱
۳ـ۱ـ طرح پژوهش ۸۲
۳ـ۲ـ جامعه آماری و نمونه تحقیق و روش اجرا ۸۲
۳ـ۳ـ ابزار پژوهش ۸۲
۳ـ۴ـ روش تحلیل داده‌ها: ۸۵

فصل چهارم ۸۶
بخش یکم نتایج مربوط به تحلیل توصیفی اطلاعات حاصل از آزمون‌های کمال‌گرایی و پرسشنامه پنج عاملی شخصیت‌ ۸۷
بخش دوم نتایج مربوط به تحلیل استنباطی اطلاعات حاصل از آزمون‌های کمال‌گرایی و پرسشنامه پنج عاملی شخصیتی نئو ۱۰۶

فصل پنجم ۱۱۱
۵ـ۱ـ بحث و نتیجه‌گیری ۱۱۲
منابع فارسی: ۱۱۶
منابع خارجی: ۱۱۸
چکیده انگلیسی