بررسی رابطه سبک های دلبستگی با هویت فردی در نوجوانان دختر متوسطه

کد محصول: OL429

تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه فایلword

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید
فهرست مطالب :

فصل اول :
مقدمه
بیان مسئله
هدف
اهمیت و ضرورت موضوع مورد مطالعه
فرضیه های پژوهش
متغیرهای پژوهش
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

فصل دوم:
۲-۱ – مرحله نوجوانی
۲-۲ – اهمیت مطالعه دوران بلوغ
۲-۲-۱- رشد جسمانی
۲-۲-۲ رشد عقلی – ذهنی
۲-۲-۳- رشد عاطفی
۲-۲-۴- رشد اجتماعی
۲-۳- مفهوم هویت
۲-۴- تعریف هویت
۲-۵- کودک، هویت و نظریه های آن
۲-۵-۱- نظریه روانکاوی
۲-۵-۲- نظریه یادگیری اجتماعی
۲-۵-۳- نظریه شناختی
۲-۶- نوجوانی و هویت
۲-۷- جنبه های ضمنی و آشکار خودآگاهی
۲-۸- هویت از دیدگاههای مختلف
۲-۸-۱- اریکسون
۲-۸-۲- مارسیا
۲-۸-۳- نقد الگوی مارسیا و اریکسون
۲-۸-۴- لوینگر
۲-۸-۵- رویکرد فرآیند محوری برزونسکی
۲-۸-۶- استانلی هال
۲-۸-۷- اتورانک
۲-۸-۸- اشپرانگر
۲-۸-۹- بلوز
۲-۸-۱۰- والون
۲-۹- شکل گیری هویت
۲-۱۰- عوامل موثر در شکل گیری هویت
۲-۱۱- عواملی که بر رشد هویت تاثیر می گذارند.
۲-۱۲- پایگاههای هویت
۲-۱۳- تعدد هویت‌ها
۲-۱۴- شخصیت و تعلقات اجتماعی
۲-۱۵- تحول هویت در سنین مختلف
۲-۱۶- بحران هویت
۲-۱۷- بحران هویت از دیدگاه اریکسون
۲-۱۸- نظر روانشناسان کشور ما درباره تعریف بحران هویت
۲-۱۹- اختلالات مربوط به هویت
۲-۲۰- جنس و هویت
۲-۲۱- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در خارج از کشور
۲-۲۲- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در داخل کشور
– دلبستگی
۲-۱- مفهوم شناسی دلبستگی
۲-۲- مؤلفه های اصلی دلبستگی
۲-۳- خواستگاه های نظری دلبستگی
۲-۳-۱- مبانی روان پویشی نظریه دلبستگی
۲-۳-۲- نظریه یادگیری
۲-۳-۳- نظریه تحول شناختی
۲-۳-۴- نظریه کردار شناسی
۲-۳-۵- نظریه دلبستگی بالبی
۲-۴- نظریه دلبستگی تئوری بالبی
۲-۵- سبک های دلبستگی از دیدگاه های مختلف
۲-۶- انواع سبک های دلبستگی
۲-۶-۱- سبک دلبستگی ایمن
۲-۶-۲- سبک دلبستگی نا ایمن – اجتنابی
۲-۶-۳- سبک دلبستگی نا ایمن – دوسوگرا
۲-۷- مراحل شکل گیری دلبستگی در نوزادان
۲-۸- تحول دلبستگی در نوجوانی
۲-۹- تداوم دلبستگی از کودکی تا نوجوانی
۲-۱۰- عوامل موثر بر ثبات دلبستگی از کودکی تا بزرگسالی
۲-۱۱- دلبستگی و سازمان شخصیت
۲-۱۲- دلبستگی و آسیب شناسی روانی در دوره نوجوانی
۲-۱۲-۱- اختلال رفتارهای ضد اجتماعی
۲-۱۲-۲- اختلال بی اشتهایی روانی
۲-۱۲-۳- اختلال افسردگی
۲-۱۲-۴- الگوهای رفتار مرضی در دوره نوجوانی
۲-۱۲-۵- اختلال گسستگی
۲-۱۳- پدیده های دلبستگی و گسستگی
۲-۱۴- ارتباط دلبستگی، گسستگی و تاریخچه خشونت کودکی
۲-۱۵- معیارهای تشخیص دلبستگی
۲-۱۶- ارتباط هویت و دلبستگی
۲-۱۷- پژوهشهای انجام شده مربوط به دلبستگی در خارج از کشور
۲-۱۸- پژوهشهای انجام شده مربوط به دلبستگی در داخل کشور
۲-۱۹- پژوهشهای انجام شده مربوط به ارتباط هویت و دلبستگی در خارج از کشور

فصل سوم :
۳-۱- طرح پژوهش
۳-۲- متغیرهای پژوهش
۳-۳- تعریف و تعیین جامعه
۳-۴- نمونه پژوهش
۳-۵- روش نمونه گیری
۳-۶- ابزار اندازه گیری
۳-۷- روش اجرای پژوهش
۳-۸- روش آماری

فصل چهارم :
– تجزیه و تحلیل داده‌ها
– آمار توصیفی
– تجزیه و تحلیل داده‌ها در قالب فرضیه های پژوهش

فصل پنجم :
– بحث و نتیجه گیری
– محدودیت های پژوهش
– پیشنهادات
– ضمایم و پیوستها
– منابع