بررسی سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی

کد محصول: OL411

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول : کلیات تحقیق ۲
مقدمه ۳
بیان مسأله ۵
سؤال مسئله ۶
اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
فرضیه های تحقیق ۸
تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم ۹
فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق ۱۱
تعریف ۱۲
مشکل تعریف ۱۲
تاریخچه ۱۹
مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران ۲۵
اهمیت، دامنه، حدود و زیان بخشی بیماری های روانی در جامعه ۳۴
علل افزایش و شیوع بیماریهای روانی ۴۰
با شور و شوق پیر شدن ۴۸
خانواده ۵۱
دوستی ها ۵۳
روابط اجتماعی : تنهایی و انزوا ۵۴
محل زندگی ۵۵
خانه سالمندان ۵۶
سالمند کیست؟ ۶۰
قانون سالمندى ۶۲
واقعیات خانه سالمندى ۶۶
نگاهی به خانه سالمندان و گرایش افرادپیر برای ورود به این خانه ها ۷۰
چرا این عزیز را به جمع هم سالان خود نبریم؟ ۷۲
مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی به خانواده ۷۴
آیا سالمندان گرایشی به خانه سالمندان دارند؟! ۷۷
مشکلات اقتصادی عزت نفس سالمندان را خدشه دار می کند ۸۱
افراد سالمند و مشکلاتشان درخانه سالمندان ۸۳
تحقیقات انجام شده ۹۰
فصل سوم : روش تحقیق ۹۲
جامعه آماری ۹۳
نمونه روش نمونه گیری ۹۳
ابزار اندازه گیری در تحقیق ۹۴
شیوه اجرای آزمون ۹۵
نمره گذاری ۹۶
روش تحقیق ۹۷
روش تجزیه و تحلیل دادها ۹۸
فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل دادها ۹۹
تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۰
آزمون فرضیه تحقیق ۱۰۲
نمودار مربوط به تجزیه و تحلیل دادها ۱۰۷
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۱۱۰
بحث و نتیجه گیری ۱۱۱
محدودیت ها ۱۱۴
پیشنهادات ۱۱۵
منابع ۱۱۶
پیوست ۱۱۸