بررسی رابطۀ بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان

کد محصول: OL393

تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول : کلیات تحقیق ۲
مقدمه ۳
بیان مساله ۴
اهداف تحقیق ۵
فرضیه ها ۶
تعاریف عملیاتی ۷
فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق ۹
هدف بهداشت روانی ۱۰
ابعاد فعالیتهای بهداشت روانی ۱۱
عوامل موثر در تامین بهداشت روانی ۱۲
بهداشت روانی وورزش ۱۹
مراحل رشد و ارتباط آن با ورزش ۲۷
نقش بزرگسالان در ورزش کودکان و نوجوانان ۲۸
نقش مربی در بهداشت روانی ۳۰
پژوهش در انگیزه رضایت و تعارض ۳۲
بهداشت روانی و اجتماع ۳۴
عوامل اجتماعی موثر در بهداشت روانی ۳۸
مرکز راهنمایی کودک ۳۹
کودکان و جوانان ناسازگار ۴۰
علل پیدایش رفتار کودک و جوانان ناسازگار ۴۱
پشگیری اولیه ۴۵
پیشگیری ثالثیه ۴۶
اصول بهداشت روانی ۴۸
شناختن محدودیت ها ۵۰
پی بردن به علل رفتار ۵۲
رفتار تابع تمامیت فرد است ۵۴
نیازهای اولیه ۵۵
فصل سوم : روش تحقیق ۵۶
جامعه مورد مطالعه ۵۷
نمره گذاری آزمون ۵۹
روش تحقیق ۶۰
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها ۶۱
جدول ۱-۴ فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها ۶۳
جدول ۴-۴ مقایسه بهداشت روانی ۶۶
جدول ۶-۴ مقایسه تمایل به ورزش در بین دانشجویان تربیت بدنی وادبیات ۶۸
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری ۶۹
بحث و نتیجه گیری ۷۰
محدودیت ها ۷۳
پیشنهادات ۷۴
منابع و ماخذ ۷۵
چکیده 
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین بهداشت روانی وورزش در بین دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی دانشگاه آزاداسلامی واحد ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارتند از بررسی رابطه بین بهداشت روانی وورزش و همین طور مقایسه هریک از متغییرهای عنوان شده در بین دو گروه دانشجویان ادبیات و تربیت بدنی که طبق جامعه مورد مطالعه و برآورد دانش جویان در این دو رشته ۷۲۰ نفر به عنوان جامعه آماری مشخص شده که ۶۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون بهداشت روانی گلدنبرگ ۲۸ سوالی بر روی آنها اجرا گردیده است که جهت آزمون فرضیه ها از خی دو و تی متغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین بهداشت روان وورزش رابطه معنی داری وجود دارد ولی بین بهداشت روان و ورزش در بین دو گروه ادبیات و تربیت بدنی تفاوت معنی داری وجود ندارد.