بررسی راه های جذب بازماندگان از تحصیل مقطع ابتدائی

کد محصول: OL390

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول – طرح تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهداف و ضرورت
فرضیات و متغیرها
تعاریف عملیاتی مفاهیم

فصل دوم: پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری: گروه نمونه و روش نمونه گیری و ابزار
روشهای آماری مورد استفاده قلمرو تحقیق و تجزیه داده ها

فصل چهارم: توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات

منابع و مآخذ
پیوست ها
فرم نظرخواهی از معلمین در مقطع ابتدایی