اطلاعیه

بررسی رابطه بین اضطراب و جنسیت در دانش آموزان

کد محصول: OL386

تعداد صفحات: ۹۵ صفحه فایلword

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسأله
اهمیت وضرورت موضوع تحقیق
الف )پیشینه نظری
تاریخچه
الف)رویکردهای نظری به اضطراب
نظریه های بیولوژیکی اضطراب
نظریه های روانکاوانه اضطراب
نظریه فرویدی
نظریه نو فرویدی
نظریه های رفتاری اضطراب
نظریه یادگیری شناختی – اجتماعی
نظریه های شناختی اضطراب
اضطراب در قرآن
آرامش ،موهبت الهی برای پیامبران
۲رفع «اضطراب »نعمتی برای نیکان ومؤمنان
۳رفع اضطراب هدیه ای شایسته سپاس
۴آرامش ،نشانه ای الهی
۵سلب «اضطراب » موهبتی در قیامت
آرامش وآثار آن
۶رفع «اضطراب »پیامد اعمال نیک
۷ایمان به خداوروز جزا وعمل نیک
۸ایجاد اضطراب عملی ناشایست
۹اضطراب ،جزای کافران
ماهیت اضطراب
تعریف اضطراب
دسته بندی ها از اضطراب
۱اضطراب حیاتی
۲اضطراب حقیقی
می کشد
اضطراب مرضی
صورتهای آن
۱به صورت جدایی
۲اجتناب
۳اضطراب مفرط
۴اضطراب فراگیر
انواع اضطراب
اضطراب در دوران کودکی
عوامل اضطراب آفرین برای نوجوان
نقطه آغاز
حالات ورفتار
حالات آنها
علائم رفتاری
در بُعد روابط
علل اضطراب
علل زیستی
۲علل عاطفی
۳ علل روانی
۴ علل فرهنگی
۵ عوامل اجتماعی
۶ علل سیاسی – انضباطی
ویژگی اضطراب در کودکان
۱ ناگهانی بودن
۲ سریع بودن
اضطراب
۳تابعیت
۴پنهان کاری
۵ بروز شرم
۶ خارج از کنترل
۷همراهی به نشانه ترس
احساس ناگوار
اضطراب در چه کسانی بیشتر است ؟
از نظر سن
۲از نظر جنس
۳از نظر رشد
۴ از نظر هوش
۵عامل عاطفی
۶از نظر اختلالات عصبی
۷از نظر سابقه
۸زود رنجها
۹افراد در معرض امتحان
۱۰بی ثباتی اوضاع
فرق اضطراب با ترس
پژوهشها وتحقیقات انجام شده در ایران
ب پیشینه تجربی
پژوهشها وتحقیقات در سایر نقاط جهان
اهداف پژوهش
اهداف اصلی
اهداف فرعی
فرضیه های پژوهش
فرضیه های فرعی
فصل سوم : روش تحقیق
تعاریف عملیاتی متغییرها
اضطراب
دختر و پسر
جدول ۱۲- مقایسه میانگین نمرات اضطراب در دانش آموزان
جدول ۱۳- ضریب همبستگی بین میزان اضطراب و فاکتورهای مورد مطالعه
نمودار ۱- مقایسه میانگین نمرات اضطراب دانش آموزان دختر و پسر
نمودار ۲- هیستوگرام مربوط به نمرات اضطراب پنهان در آزمودنیها
نمودار ۳- هیستوگرام مربوط به نمرات اضطراب آشکار در آزمودنیها
نمودار ۴- هیستوگرام مربوط به نمرات اضطراب کل در آزمودنیها
بحث و نتیجه گیری
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل
تجزیه وتحلیل نتایج پژوهش
محدودیتها
پیشنهادات
منابع
چکیده پژوهش :
با توجه به اینکه اضطراب از مهمترین اختلالات عصبی و روانی به حساب آمده و منشا بسیاری از عصبیت ها و ناراحتیها می باشد. بررسی های اخیر نشان داده اند که اختلالات اضطرابی بیشترین فراوانی را در سطح کل جمعیت دارند.
دختر و پسر پایه سوم راهنمایی شهر ضیاء آباد می باشد که برای رسیدن به این هدف آزمون اضطراب کتل را بین دانش آموزان اجرا و بعد از بررسی و تجزیه و تحلیل به این نتیجه رسیدیم که جنسیت آزمودنیها بر میزان اضطراب آنان تاثیر نداشته است .
از میان ۱۲۰ نفر دانش آموز مورد آزمون ۴ دختر و ۱ پسر دارای روحیه آرام و راحت و تنش زدوده و مضطرب و ۳۶ دختر و ۲۶ پسر دارای اضطراب متوسط و ۱۴ دختر و ۳۸ پسر روان آزرده و مضطرب و ۶ دختر و ۵ پسر نیز نیازمند مشاوره و یا درمانگری هستند.
مقدمه
اضطراب پدیده ای روان شناختی است که تقریباًهمگان با آن آشنا هستند یا آنکه در طول عمر خود،در موقعیت هایی به آن دچار شده اند.این تجربه روانی – فیزیولوژیک در ابعاد آسیب شناسی روانی نیز شایع ترین اختلالات روانی را شامل می شود.(کنرلی -۱۳۸۲)
اضطراب یکی از شایع ترین بیماریها در جهان امروز ،مخصوصاًدر دنیای صنعت است .آن را از مهمترین اختالات عصبی وروانی به حساب آورده ودر مطالعات بالینی به آن نوروز« اضطرابی» گویند. ونیز آن را منشاءبسیاری از عصبیت ها وناراحتی ها ذکر نموده اند .چه بسیار ند مشاجرات ودرگیری های خانوادگی که ظاهراًبرسر مسائل جزئی پدید می آیند ولی در واقع ریشه واساس آنهاناشناخته وچه بسا که ناشی از اضطراب .(علی قائمی -۱۳۷۶)
گاهی افراد در جامعه زندگی می کنند که حال ووضع متعادلی ندارند .با مختصر تحریکی از جای می جنبند وبا اندک بهانه ای فتنه وآشوب به پا می کنند ظاهر قضیه در داوری ها این است که این امر ناشی از بد اخلاقی ،کج مزاجی ،ویا سوءاخلاق افراد است در حالیکه اگر نیکو تَعمُق شود ریشه آن اضطراب است . مردم عامی از آن غافلند ودر جامعه هم روشنگری های مناسبی نیست تا هرکس بداند در خانه ومحیط زندگی چه می گذرد وچرا افراد در مواردی آنچنان سخت بهم در آویخته اند .(همان منبع )
برخی از روانپزشکان وروانکاوان هسته مرکزی بخش اعظم بیماریهای روانی را در اضطراب جستجو می کنند ومدعی هستند که هم اکنون بیشتر تخت های بیمارستانهای روانی توسط مبتلایان به این بیماری اشغال شده است وحتی برخی از صاحب نظران بین اضطراب وسرطان را مدعی شده اند.
از این بیماری کودکان نیز بی نصیب نیستند. آنها هم کودکی خود را با چنین وضعی آغاز می کنند تا سرانجام چه شود وکشتی لنگر شکسته آنها در کلام ساحل پهلو بگیرد. آیا جان وروانی سالم از این قضیه به در برند یا نه ؟
واین خود سئوالی که ذهن بسیاری از والدین ومربیان را مشغول کرده است .در کل این بیماری عامل صدمه بزرگی برای کودکان است والحّق باید برایشان چاره ای اندیشید .(همان منبع )
اضطراب یک بیماری شایع وساری ودامنگیر همه گروها وهمه سنین از افراد انسانی است .پیر وجوان کودک وبزرگسال زن ومرد از آفت آن دور وبر کنار نیستند.
در هر کجا به یک نحو ویک گونه خود را نشان می دهد وچرخ ماشین زندگی را دچار لنگی می کند.
براساس یک بررسی ۳۰%از مراجعین به پزشک عمومی از اضطراب در عذابند .وهم چه بسیارند افرادی که در اثر اضطراب چون آتشفشانی طوفانی هستند،وحال وحوصله هیچ کاری ندارندوزندگی برای خود ودیگران جهنم می کنند .(همان منبع )
اگر آدمی نیکو تأ مل کند هر شب وروز هزاران وحتی میلیونها انسان را می یابد که آرامش وقرارشان را از دست داده اند وشب هنگام تا به صبح بیدار مانده ودر اطاق یا حیاط خانشان به قدم زنی وبی تابی می گذرانند .منتظر آنند صبح زودتر سر رسد وآنها را از این مخمصه عظیم نجات بخشد .زمانی آنها را در بستر می یابند که برپشت افتاده اند وغلت می زنند نه می توانند راحت وآسوده بخوابند ونه می توانند به معنای واقعی بیدار وسرزنده وبا نشاط باشند.این بیماری در درجات مختلف آن بگونه ای شایع است که روانکاوان هربار بخواهند به منبع روانی یک بیماری توجه کنند در اثر کنکاشها وتلاشها نخست به این امر دست می یابند.وهنگامی که عمیق تر از پیش مسأله ای را می نگرند به ریشه وعمق مسأله در دوران کودکی پی می برند سرنخی از قضیه را می یابند که به مرحله کودکی وصل ومربوط است .(همان منبع (
در دنیای پنهان بسیاری از افراد ترس های مبهمی از امور مجهول وجود دارد که زمینه را برای نگرانی واضطراب آنها فراهم می آورد واین خود منشاءبسیاری از حالات وتمایلات ناصواب ،موضع گیریها ورفتارهای ویژه می شود.تجّلی چنین حالات در همه ی افراد موجود نیست از آن بابت که :
گاهی میزان واندازه آن به درجه ای نیست که در آنان تجلی ومتظاهر شود.
برخی از افراد سعی دارند اضطراب را مخفی نگه داشته وبه گونه ای بر ظهور آن فائق آیند واین خود مایه مشاهده حالت عادی در آنهاست .
بعضی از افراد تدریجاًبدان عادت کرده ومتحمل آن می شوند ودر واقع با آن سازگار شده اند بدین سان این حالات در افراد وجود دارد ولی به گونه ای است که دیگران کمتر می توانندبدان پی ببرند .افرادی که بدان عادت کرده اند تدریجاًممکن است خودشان نیزاز آن غفلت کنند وندانند آنها را چه می شود ویا چگونه باید با آن برخورد نمایند .(همان منبع(
مساله اضطراب و بررسی آن یکی از مسائل مهم در نظام پرورش می باشد که کمتر مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.