هنجاریابی آزمون افسردگی کودکان ماریاکواس برای کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی

کد محصول: OL310

تعداد صفحات: ۱۷۰ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

فصل اول : طرح تحقیق
مقدمه : ۲
بیان مسئله : ۴
اهمیت پژوهش : ۱۰
اهداف تحقیق : ۱۳
اهداف کلی : ۱۳
تعاریف نظری واژه‌ها و مفاهیم : ۱۴
تعاریف عملیاتی واژه‌ها و مفاهیم : ۱۸
سؤالات تحقیق : ۱۹
فرضیه‌های تحقیق : ۱۹

فصل دوم : پیشینه پژوهش
مقدمه : ۲۲
سلامتی و تعریف آن : ۲۳
عوامل تأثیرگذار بر سلامت: ۲۴
انواع سلامتی : ۲۵
سلامت روانی و تعریف آن : ۲۷
عوامل موثر بر سلامت روانی : ۲۸
اختلالات روانی و تعریف آن : ۳۰
تاریخچه بررسی اختلالات روانی : ۳۲
طبقه بندی اختلالات روانی : ۳۶
اختلالات خلقی و تعریف آن : ۴۲
تاریخچه بررسی اختلالات خلقی : ۴۳
طبقه بندی اختلالات خلقی : ۴۴
اختلالات افسردگی : ۴۴
اختلالات دو قطبی : ۴۵
اختلال افسردگی و تعریف آن : ۴۶
نظریه‌های روان شناختی در مورد افسردگی : ۴۸
نظریه زیست شناختی : ۴۸
نظریه روان پویایی : ۵۰
نظریه یادگیری : ۵۱
نظریه شناختی : ۵۲
علایم و نشانه‌های اختلال افسردگی : ۵۴
سبب شناسی اختلال افسردگی : ۵۶
انواع افسردگی : ۵۷
اختلال افسردگی و سن : ۵۹
اختلال افسرگی و جنس : ۶۰
روشهای تشخیص و ارزیابی افسردگی در کودکان : ۶۱
انواع آزمونهای ارزیابی افسردگی : ۶۳
پرسشنامه افسردگی کودکان CDI : 63
۲ ـ پرسشنامه افسردگی بک : ۶۴
مقیاس افسردگی اصلی برای مطالعات همه گیر شناسی ( CES _ D ) : 65
آزمون و تعریف آن : ۶۶
سابقه تاریخی آزمونهای روانی : ۶۷
ویژگیهای آزمونهای روانی : ۶۹
الف ) ویژگیهای اصلی : ۷۰
الف ) روش باز آزمایی : ۷۱
ب ) روش فرمهای همتا یا موازی : ۷۱
ج ) روش دو نیمه کردن آزمون : ۷۲
د ـ روش کودر ـ ریچاردسون : ۷۳
الف ) روایی محتوا : ۷۴
ب ) روایی صوری یا ظاهری : ۷۶
ج ) روایی ملاکی : ۷۷
د ) روایی سازه : ۷۹
۳ ـ حساسیت یا ظرافت تشخیص : ۸۱
ب ) ویژگیهای فرعی : ۸۱
مفهوم نرم یا هنجار و تعریف آن : ۸۲
انواع نرم یا هنجار : ۸۳
۱ ـ هنجارهای سنی: ۸۳
۲ ـ هنجارهای کلاسی: ۸۴
۳ ـ هنجارهای رتبه درصدی : ۸۴
۴ ـ هنجار مربوط به نمرات معیار : ۸۵
پژوهشهای خارجی : ۸۷
پژوهشهای داخلی : ۸۸

فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه : ۹۰
روش تحقیق : ۹۰
جامعه آماری : ۹۱
نمونه و روش نمونه گیری : ۹۱
روش اجرای تحقیق : ۹۲
ابزارهای گرد آوری اطلاعات : ۹۳
روایی و پایایی آزمون ماریاکواس : ۹۵
روایی و پایائی آزمون افسردگی بک : ۹۵
روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش : ۹۶
سؤالات پژوهش : ۹۸
فرضیه‌ها پژوهش : ۹۸

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه : ۱۰۰
محاسبه پایایی آزمون : ۱۰۰
تحلیل نتایج : ۱۰۱
محاسبه روایی آزمون : ۱۰۲
فرضیه اول : ۱۰۳
فرضیه دوم : ۱۰۳
فرضیه سوم : ۱۰۵
اداری ۱۰۵
فرضیه چهارم : ۱۰۶
فرضیه پنجم : ۱۰۷
فرضیه ششم : ۱۰۸
فرضیه هفتم : ۱۰۹
فرضیه هشتم : ۱۱۲

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه : ۱۱۵
بحث و نتیجه گیری : ۱۱۵
پیشنهادات ۱۲۴
پیشنهادات کاربردی : ۱۲۴
پیشنهادات پژوهشی : ۱۲۵
محدودیت‌ها : ۱۲۶
ضمائم
فهرست منابع و مأخذ : ۱۵۶