بررسی مقایسه ی بهداشت روانی در زنان ومردان شاغل

کد محصول: OL294

تعداد صفحات: ۴۰ صفحه فایلword

قیمت: ۸۰۰۰ تومان

 دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

                                  فهرست مطالب

فصل اول ، موضوع پژوهش
مقدمه ۲
بیان مسئله ۴
موانع اشتغال زنان ۸
۱-موانع اجتماعی ۸
۲-موانع آموزشی ۸
اهمیت موضوع ۱۰
اهداف تحقیق ۱۱
اهداف جزئی ۱۱
تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ۱۲
تعریف عملیاتی بهداشت روانی ۱۲
فصل دوم : پیشینه پژوهش
تحقیقات داخل کشور ۱۵
فصل سوم : روش تحقیق
پایایی پرسشنامه ۱۹
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها ۲۱
۱-۴-آمار توصیفی ۲۱
۱-۱-۴-توصیف وضعیت پاسخگویان براساس جنسیت ۲۱
۲-۱-۴-توصیف وضعیت تحصیلی پاسخگویان ۲۲
۳-۱-۴-توصیف وضعیت سابقه اشتغال پاسخگویان ۲۳
۴-۱-۴-توصیف وضعیت سنی پاسخگویان ۲۴
۲-۴-آمار استنباطی ۲۶
۱-۲-۴-بررسی سوال اول پژوهش ۲۶
۲-۲-۴-بررسی سوال دوم پژوهش ۲۸
۳-۲-۴-بررسی سوال سوم پژوهش ۳۰
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری ۳۲
منابع و ماخذ ۳۴