بررسی میزان اضطراب در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

کد محصول: OL288

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فایلword

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق
مقدمه
تعریف اضطراب
علل پیدایش اضطراب
تجربه اضطراب
تاریخچه اضطراب
مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه واقعیت درمانی [گلاسر] مفهوم اضطراب از دیدگاه نظریه رفتار درمانی
انواع اضطراب
اضطراب بهنجار و نابهنجار
علایم و نشانه های اختلالات اضطراری
پنج قاعده برای مقابله با اضطراب
عوامل موثر در زمینه های اضطراب
کنترل صفات اضطراب زا
نحوه مدارا با اضطراب
فهرست مهارتهای مقابله با اضطراب
اضطراب در چه کسانی بیشتر است
روشهای درمانی برای اضطراب
اضطراب امتحان
علایم و نشانه های اضطراب امتحان
شیوع اضطراب امتحان
راه های شناسایی اضطراب امتحان
راه های کاهش اضطراب امتحان
پیشینه تحقیق
جمع بندی
فصل سوم: روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
روشهای آماری و تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
یافته های توصیفی
جداول شماره ۱ الی ۲۰
یافته های استنباطی
فرضیه شماره (۱)
فرضیه شماره (۲)
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
هدف پژوهش و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت های تحقیق
منابع
پرسشنامه