رابطه بین خودکنترلی و تصادفات رانندگی با توجه به عوامل دموگرافیک

کد محصول: OL269

تعداد صفحات: ۱۴۲ صفحه فایلword

قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات پژوهش
مقدمه ۲
بیان مساله ۳
ضرورت تحقیق و پژوهش: ۵
اهداف: ۶
هدف کلی: ۶
اهداف اختصاصی: ۶
فرضیه‏های پژوهش ۷
مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح ۷
عوامل جمعیت‏شناختی: ۸

فصل دوم: ادبیات و پیشینه‏ی تحقیق
گستره اول: خودکنترلی
خودکنترلی چیست؟ ۱۱
جایگاه خودکنترلی در مغز: ۱۶
خودکنترلی و دوران کودکی: ۱۶
عوامل اصلی در گسترش خودکنترلی: ۱۶
والدین، خانواده و خودکنترلی: ۱۷
مدرسه و خودکنترلی: ۱۸
مقایسه خودکنترلی بالا وپایین: ۱۹
خودکنترلی و مواد: ۲۱
اختلالهایی که با خودکنترلی بالا و پایین همراه هستند: ۲۲
مذهب (دینداری ) و خودکنترلی: ۲۳
خودکنترلی و جرم: ۲۵
اصلاح خودکنترلی: ۲۵
آسیب شناسی روانی، زیست شناسی، ژنتیک: ۲۶
خودکنترلی و تمرین: ۲۷
جنس و ساخت خودکنترلی: ۲۷
حافظه، ‌زبان و خودکنترلی: ۲۸
خودکنترلی و رانندگی تهاجمی: ۲۸
ثبات خودکنترلی: ۲۹
بافت اجتماعی و خودکنترلی: ۲۹
خودکنترلی در سازمآن‏ها : ۲۹
فواید خودکنترلی در سازمان: ۳۰
خودکنترلی در فرهنگ اسلامی: ۳۰
راه های ایجاد خودکنترلی در متون اسلامی: ۳۱
خودکنترلی درسیره امام علی (ع) : ۳۱
مراحل و فرایند خودکنترلی از نظر اسلام: ۳۱
ویژگی افراد خودکنترل از نظر اسلام: ۳۲
عوامل ایجاد خودکنترلی از دیدگاه رفتاری: ۳۲
خودکنترلی رفتار: ۳۳
مسایل رفتاری که می‏توان با خودکنترلی ‌رفتاری با آنها برخورد نمود: ۳۳
مولفه های خودکنترلی رفتاری: ۳۴
منطق استفاده از خودکنترلی: ۳۴
آموزش خودکنترلی: ۳۵
عوامل موثر در اجرای خود کنترلی و بازداری: ۳۶
گستره دوم: تصادف
تصادف چیست؟ ۳۷
تصادف از دیدگاه مکتب روانکاوی: ۳۷
تصادف در نظریه هنگامه‏های بالینی: ۳۸
تصادف از دیدگاه‏های گوناگون: ۳۸
تاریخچه تصادفات رانندگی در جهان و ایران: ۳۸
آمار تصادفات و خسارت ناشی از آن در جهان ۳۹
آمار تصادفات و خسارت ناشی از آن در ایران: ۴۱
مقایسه رانندگی زنان و مردان از نظر تصادفات: ۴۵
جنس و تخلفات رانندگی: ۴۹
جنس و سرعت: ۴۹
تحصیلات و درگیری در تصادفات: ۴۹
سن و تصادفات رانندگی: ۵۰
شخصیت وتصادفات رانندگی: ۵۲
عوامل شخصیتی وخلقی: ۵۴
مکان کنترل و تصادفات رانندگی : ۵۶
رانندگی پرخاشگرانه: ۵۷
هیجان خواهی و تصادف: ۵۷
خودکنترلی و تصادفات: ۵۸
پیامدهای اجتماعی وروانی تصادفات: ۵۹
علل تصادفات: ۵۹
بررسی عوامل عملی تصادفات: ۶۰
عوامل مؤثر در تصادفات: ۶۱
نگرش‏ها و خطر تصادفات: ۶۳
خستگی رانندگان: ۶۴
الکل، مواد مخدر و تصادفات: ۶۴
عملکرد رانندگان در ساعت‏های مختلف شبانه روز: ۶۴
پیشگیری و درمان تصادفات: ۶۵
آسیب شناسی: ۶۵
وضعیت اجتماعی واقتصادی و تصادف: ۶۶
شغل و تصادفات رانندگی: ۶۷
نژاد و تصادفات: ۶۷
تجربه (سابقه رانندگی) و تصادفات: ۶۷
سانحه پذیری (آمادگی تصادف) : ۶۸
ابعاد اجتماعی و فرهنگی تصادف رانندگی درایران تحلیل بر تعیین کننده‏ها: ۶۸
آموزش و کاهش تصادفات ۶۹
جرم و تصادف: ۶۹
پیشینه تحقیق
تحقیقات داخل کشور: ۷۰
پیشینه تحقیقات در مورد خودکنترلی (داخل کشور) ۷۵
تحقیقات خارج از کشور (تصادفات) ۷۶
پیشینه تحقیقات خودکنترلی خارج کشور ۷۸

فصل سوم: روش شناسی
مقدمه ۸۲
روش پژوهش: ۸۲
جامعه آماری و حجم نمونه: ۸۲
ابزار پژوهش: ۸۲
روایی و پایایی ابزارها: ۸۳
شیوه نمره‏گذاری: ۸۴
روش تجزیه و تحلیل داده ها: ۸۴
روش اجرای پژوهش : ۸۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج توصیفی پژوهش ۸۷
نتایج استنباطی پژوهش  ۹۹

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه: ۱۰۸
نتیجه گیری کلی: ۱۰۸
بررسی سوالات وفرضیه ها: ۱۰۹
پیشنهادات پژوهشی ۱۱۵
پیشنهادات کاربردی ۱۱۵
محدودیت: ۱۱۵
منابع و ضمائم
منابع فارسی ۱۱۷
منابع انگلیسی  ۱۲۱
پرسشنامه خودکنترلی  ۱۲۴
پرسشنامه اطلاعات فردی ۱۲۶
چکیده انگلیسی ۱۲۷

فهرست جداول و نمودارها
جدول (۱-۲): عوامل مؤثر در تصادفات ۶۱
جدول و نمودار (۱-۴) :توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه به تفکیک جنسیت ۸۸
جدول و نمودار (۲-۴): اطلاعات مربوط به سن ۸۹
جدول و نمودار (۳-۴) توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه به تفکیک وضعیت تاهل ۹۰
جدول و نمودار (۴-۴) : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه به تفکیک وضعیت شغلی ۹۱
جدول و نمودار (۵-۴) توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه به تفکیک وضعیت تحصیل ۹۲
جدول و نمودار (۶-۴) توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه به تفکیک وضعیت درآمد ۹۳
جدول و نمودار (۷-۴) توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه به تفکیک سابقه دریافت گواهینامه رانندگی ۹۴
جدول و نمودار (۹-۴) توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه به تفکیک سابقه رانندگی ۹۵
جدول و نمودار (۱۰-۴) میانگین و انحراف معیار سابقه رانندگی ۹۶
جدول و نمودار (۱۱-۴) توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه به تفکیک سابقه تصادف رانندگی ۹۶
جدول و نمودار (۱۲-۴) توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه به تفکیک تعداد تصادف در سال اخیر ۹۷
جدول و نمودار (۱۳-۴) توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه به تفکیک سطح خود کنترلی ۹۸
جدول (۱۴-۴) تفاوت میانگین خود کنترلی بر حسب سابقه تصادف ۹۹
جدول (۱۵-۴) :مقایسه سطح خودکنترلی بر حسب سابقه تصادف ۹۹
جدول (۱۶-۴) تفاوت میانگین خودکنترلی بر حسب جنسیت ۱۰۰
جدول (۱۷-۴) تفاوت میانگین خود کنترلی و سابقه تصادف بر حسب جنسیت ۱۰۰
جدول (۱۹-۴) تفاوت میانگین خود کنترلی بر حسب وضعیت تاهل ۱۰۱
جدول (۲۰-۴). تفاوت میانگین خود کنترلی بر حسب شغل ۱۰۲
جدول (۲۱-۴). تفاوت میانگین خود کنترلی بر حسب تحصیلات ۱۰۳
جدول (۲۲-۴) تفاوت میانگین خود کنترلی بر حسب سطح در آمد ۱۰۴
جدول (۲۳-۴). میزان همبستگی خود کنترلی با متغببر های مربوط به رانندگی ۱۰۵
جدول (۲۴-۴) رابطه عوامل موثر بر تصادف در مدل رگرسیون لجستیک ۱۰۵
جدول (۲۵-۴) تفاوت میانگین خود کنترلی بر حسب تعداد تصادفات ۱۰۶