تبیین رابطه بین نقش جنسیتی مردانه و زنانه با رشته تحصیلی در دانشجویان پسر رشته های فنی و هنر

کد محصول: OL227

تعداد صفحات: ۱۲۵ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید
  فهرست مطالب :

فصل اول (کلیات پژوهش)
مقدمه ۱
بیان مسئله ۵
ضرورت و اهمیت پژوهش ۷
هدف پژوهش ۹
سئوالات پژوهش ۹

فصل دوم (پیشینه پژوهش) ۱۱
هویت جنسی ۱۲
پیدایی هویت جنسی ۱۳
نظریه طرحواره جنسی ۱۵
نقش یابی جنسی در اوایل کودکی ۱۷
تاثیرات ژنتیکی بر نقش یابی جنسی اوایل کودکی ۱۸
تاثیرات محیطی بر نقش یابی جنسی اوایل کودکی ۱۹
هویت و رفتار جنسی در اواسط کودکی ۲۵
تاثیرات فرهنگی بر نقش یابی جنسی در اواسط کودکی ۲۶
نقش یابی جنسی در نوجوانی ۲۷
هویت جنسی در میان سالی ۳۰
کلیشه ها یا تصورات قالبی جنسیتی چیست؟ ۳۳
تصورات قالبی جنسی ۳۳
عقاید و رفتارهای قالبی مربوط به جنسیت در اوایل کودکی ۳۵
عقاید جنسیت کلیشه ای در اواسط کودکی ۳۶
تصورات قالبی و کلیشه ای در مورد زنان ۳۸
ویژگی های جنس زن ۳۸
ویژگی های جنس مرد ۳۹
دیدگاه های کلیشه ای راجع به مردان ۴۰
تغییرات نقش های مردان ۴۱
عوامل موثر در تفویت تفاوت های زن و مرد ۴۲
تفاوت های زن و مرد از لحاظ خلقی ۴۷
نحوه برخورد با فشارهای روحی و عصبی ۴۸
تفاوت های مرد و زن در کمک کردن به دیگران ۴۹
نظریه طرحواره جنسیتی ۵۱
سازماندهی طرحواره های جنسیتی ۵۱
رشد طرحواره جنسیتی ۵۳
زنان و اقلیت های قومی ۵۶
حضور کمرنگ زنان در عرصه های مدیریتی ۵۸
وجود نگاه های سنتی ۶۰
آیا زنان می توانند رهبر باشند ۶۲
زنان ، جرم ، خلافکاری ۶۸
شیوه های سنجش مردانگی و زنانگی ۷۴
مقیاس های نقش جنسیت مردانه و نقش جنسیت زنانه ۸۱
تفسیر نره های مقیاس GM وGF 83

فصل سوم (روش شناسی پژوهش) ۸۵
طرح تحقیق ۸۶
جامعه آماری ۸۶
نمونه آماری ۸۶
روش نمونه گیری ۸۶
ابزارهای پژوهش ۸۶
پایانی و اعتبار ۸۸

فصل چهارم(نتایج) ۹۰
الف:توصیف داده های آماری ۹۱
ب: تحلیل داده آماری ۹۶

فصل پنجم(بحث در نتایج) ۱۰۴
بحث در نتایج ۱۰۸
محدودیت ها ۱۰۹
پیشنهادات ۱۱۰
منابع