تاثیر رابطه والدین در رفتار دانش آموزان

کد محصول: OL226

تعداد صفحات: ۶۵ صفحه فایلword

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه ۱
بیان مسئله  ۳
ضرورت انجام تحقیق  ۳
یک گروه آموزشی چیست ؟  ۵
نقش رهبر گروه  ۶
تربیت چیست  ۷
والدین و وظیفه تربیت  ۸
وظایف خانواده  ۱۲
روابط درون خانواده  ۱۴
همکاری در خانواده  ۱۵
اسلام و خانواده  ۱۷
اثرات خانواده در فرد  ۱۸
خانواده و سازندگی ۱۹
کیفیت عمل والدین  ۲۰
والدین و هوش فرزندان  ۲۱
توارث و استعدادهای خاص  ۲۲
قاطعیت در تربیت  ۲۲
آثار خشونت در تربیت فرزندان  ۲۴
محبت والدین  ۲۵
زیاده روی در محبت  ۲۸
احترام به آزادی فرزندان  ۲۹
انتظارات والدین  ۲۹
زیاده روی در انتقاد  ۳۰
روش در اجرای انضباط  ۳۱
مراعات اخلاق و آداب  ۳۲
عوامل مؤثر در پرورش اخلاق  ۳۳
رشد شناختی  ۳۳
الگوها : کودک در سایه ۳۴
روابط با فرزندان بزرگ  ۳۵
اساس در پرورش اخلاقی  ۳۶
از هم پاشیدگی کانون  ۳۶
عوامل مؤثر در ارضا نشدن نیازهای نوجوان  ۳۷
عوامل موثر در پیدایش مشکلات و مسائل نوجوان  ۳۷
استفاده از تنبیه ۳۹
کنترل دائم کودک  ۳۹
تنظیم مقررات  ۴۰
نظارت بر دوران بلوغ  ۴۱
اخلاق و شرایط آن  ۴۲
رشد شخصیت  ۴۲
مسأله ترس کودکان  ۴۳
تامین امنیت جسمی و روحی اعضای خانواده  ۴۴
پرورش و آموزش کودکان و نوجوانان  ۴۵
تکالیف پدر و مادر نسبت به فرزندان  ۴۵
وظایف مشترک  ۴۶
نقش مادران  ۴۷
پیشگیری ها  ۴۹
نقش پدران   ۵۰
روش های سازندگی و الگویی پدر  ۵۵
نوع برخورد پدر در خانواده  ۵۶
روابط پدر در سطح خانواده  ۵۷
اصولی در رفع نیازهای کودک  ۵۸
خلاصه پنج تحقیق  ۵۹
جامعه آماری  ۶۲
نمونه و روش نمونه گیری  ۶۲
ابزار اندازه گیری و شیوه اجرا  ۶۲
منابع و مأخذ  ۶۳