بررسی رابطه شیوه های تربیتی درگرایش به مد دربین دانشجویان دختر

کد محصول: OL188

تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

  فهرست مطالب

چکیده:
فصل اول
مقدمه:
بیان مسئله:
فرضیات تحقیق:
متغیرهای تحقیق:
فصل دوم 
مقدمه:
تعریف مد:
پیشینه تحقیق:
اهداف تحقیق:
ضرورت موضوع تحقیق:
تعاریف عملیاتی:
شیوه های تربیتی از دیدگاه فلسفی:
شیوه های تربیتی از دیدگاه تاریخی:
نقش خانواده:
نقش مدارس، دانشگاهها ومراکز فرهنگی:
تهاجم فرهنگی:
تهاجم فرهنگی از چه موقع آغاز شد؟
پوشاک، فرهنگ، مد:
پیروی از مد:
لباس و سر ضمیر:
سخن آخر:
امید جوان
تاریخچه پیدایش گروههایی مانند رپ، هوی متال:
آرم و موسیقی رپ:
از عمده ترین گروههای زیر مجموعه رپ عبارتند از:
۱- گروه ESA OF ESAB
۲- گروهEDOM ELTCAEPED
۳- گروه DR- NABLA
HEAVY METIAL
۱- گروه دریای سرخ
۲- باکره فلزیMEDIDAM NORI
۳- گروه قاتل
فصل سوم 
مقدمه فصل سوم
جامعه مورد مطالعه:
حجم نمونه:
روش نمونه گیری:
معرفی ابزار اندازه گیری:
روش گردآوری اطلاعات:
روش آماری جهت آزمون فرضیه ها:
روش تحقیق:
فصل چهارم
مقدمه :
جدول ( ۱-۴ ) : نمرات خام آزمودنیها در دو گروه دانشجویان دختر مجرد و متأهل از پرسشنامه مخصوص مد و محیط خانوادگی شیفر
جدول ۲-۴ : مقایسه مد در بین دانشجویان دختر مجرد و متأهل
همانطوری که جذول ۲-۴ نشان می دهد چون t بدست آمده ۶۷۱/۳ از t جدول ۷۶۱/۲ بزرگتر است می توان گفت که فرض صفر تأیید نشده است و سطح اطمینان آن برابر ۰۵/۰ > α است بنابراین می توان گفت که تفاوت معنی داری بین مد گرایی دانشجویان مجرد و متأهل وجود دارد و نتیجه اینکه دانشجویان مجرد بیشتر از دانشجویان متأهل به مد گرایش دارند .
جدول ۳-۴ : نمرات خام آزمودنیها در دو گروه دانشجویان دختر بومی و غیر بومی از پرسشنامه مخصوص مد و محیط خانوادگی شیفر
جدول ۴-۴ : مقایسه مد در بین دانشجویان دختر بومی و غیر بومی
جدول ۵-۴: نمرات خام آزمودنیها در دو گروه دانشجویان دختر ثروتمند و فقیر از پرسشنامه مد و محیط خانوادگی شیفر
جدول ۶-۴ : مقایسه مد در بین دانشجویان دختر ثروتمند و فقیر
جدول ۹-۴: نمرات خام آزمودنیها در دو گروه دانشجویان دختر سال اول و سال آخر از پرسشنامه مخصوص مد و محیط خانوادگی شیفر
جدول ۸-۴ : مقایسه مد در بین دانشجویان سالهای اول و سالهای آخر
جدول ۹-۴: نمرات خام آزمودنیها در دو گروه دانشجویان دختر شاغل و غیر شاغل از پرسشنامه مد و محیط خانوادگی شیفر
جدول ۱۰ – ۴ مقایسه مد در بین دانشجویان دختر شاغل و غیر شاغل
فصل پنجم 
مقدمه
بحث ونتیجه گیری:
پیشنهادات:
محدودیت های تحقیق: