علل گرایش جوانان به مد و مد پرستی

کد محصول: OL182

تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق         ۱
چکیده           ۲
مقدمه           ۳
طرح مساله          ۴
اهمیت مساله          ۶
اهداف تحقیق          ۹
فرضیه ها          ۱۰

فصل دوم           ۱۳
ادبیات تحقیق          ۱۴
پیشینه تحقیق          ۲۱
پیشینه تحقیق در ایران         ۲۲

فصل سوم : جامعه آماری         ۲۴
ابزار تحقیق          ۲۵
روش نمونه گیری         ۲۶
روش آماری          ۲۶

فصل چهارم : بیان داده ها         ۲۷

فصل پنجم : ارتباط نتایج آزمونها با فرضیه ها      ۴۶
نتیجه گیری          ۵۲
پیشنهادات و تحقیق         ۵۴
محدودیت ها تحقیق         ۵۵
منابع و ماخذ          ۵۹