عوامل مؤثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی دخترانه

کد محصول: OL170

تعداد صفحات: ۵۵ صفحه فایل word

قیمت: ۱۱۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول: بیان مسأله۳
۱-۱ مقدمه۴
۱-۲ بیان مسئله۵
۱-۳ اهمیت وضرورت انتخاب موضوع۶
۱-۴ اهداف پژوهشی۷
۱-۵ فریضه پژوهشی ۸
فصل دوم:(پیشینه تحقیق۹
۲-۱پیشینه تحقیق۱۰
۲-۳ انواع مسائل و مشکلات نوجوانان۱۱
۲-۵ پیشینه تحقیق در ایران۱۴
۲-۷ تحقیقات انجام گرفته در خارج از ایران۱۷
۲-۸ تعریف واژه پرخاشگری۱۹
۲-۹ نظریه های مربوط به پرخاشگری۲۰
فصل سوم: روش اجرای تحقیق۲۲
۱-۳ روشهای آماری۲۳
۳-۳ تعاریف عملیاتی متغیرها۲۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها۲۶
۴-۱ یافته های پژوهشی۲۷
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری۳۰
۵-۱ بحث در باره یافته ها۳۱
۵-۲ نتیجه گیری۳۴
۵-۵ پیشنهادات۳۵
پیوست۳۶
منابع۳۷
ضمایم۳۸
پرسشنامه۳۹
پرسشنامه پرخاشگری آیزنک۴۲
چکیده
در این تحقیق عوامل مؤثر در پرخاشگری نوجوانان و نقش آنها در روابط اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.با توجه به اهمیت موضوع پرخاشگری مخصوصا در نوجوانان که می تواند سدی در راه تحصیل ،تربیت و حتی زندگی سالم آینده انان باشد و این که اعمال و رفتار دانش آموزان پرخاشگر موجب آزار و اذیت خود و هم دیگر دانش آموزان می شود و این مضوع در روابط اجتماعی آنها تاثیر گذار است.
اهداف این پژوهش عبارتند از بررسی کلی نظریات ارائه شده در مورد علل پرخاشگری
– بررسی عواملی که در پرخاشگری مؤثرند و تلاش در جهت رفع این عوامل
– ارائه شیوه پیشگیری برای دانش آموزان که رفتار پرخاشگرانه دارند
جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان دفتر مقطع راهنمایی تحصیلی ناحیه ۲ شهر زنجان می باشد که از میان سه مدرسه راهنمایی دخترانه ۵۰ نفر از دانش آموزان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده (قرعه کشی اسامی )انتخاب شده اند.
ابزار گردآوری اطلاعات تست استاندارد شده آیزنک و نیز پرسشنامه محقق ساخته است که در یک نمونه آزمایشی ۵۰ نفره اجرا و اعتبار آن با نرم افزارهای زیر برآورد شد:
Alpha 9% – spss
روشهای آماری به کار گرفته شده تجزیه و تحلیل از آمار استنباطی مجذور کا می باشد.
یافته های پژوهشی نشان می دهد که عوامل متعددی باعث بروز پرخاشگری می باشند.
نقش خانواده یکی از نفش های غیر قابل انکار می باشد.تبعیض،رفتارهای تند و خشن و اختلاف والدین ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده ها عوامل مهم در بروز پرخاشگری دانش آموزان می باشند.مهم ترین پیشنهادات در خصوص پرخاشگری در این تحقیق دادن شخصیت مثبت و منطقی به کودکان و عدم تحقیر و تمسخر آنان بخصوص در حضور دیگران می باشد