بررسی نقش بازی در رشد مهارتهای اجتماعی کودکان

کد محصول: OL115

تعداد صفحات: ۱۶۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 
فصل اول 
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
فرضیات/ سوالات پژوهش
تعیین متغیرهای پژوهش و تعریف آن
تعریف مفاهیم، تعریف عملیاتی واژه ها
فصل دوم
ادبیات تحقیق
تعاریف و دیدگاههای مختلف در مورد بازی
فصل سوم
چگونگی انجام پژوهش 
تعریف جامعه آماری
روش نمونه گیری
ابزار گردآوری اطلاعات
شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات
فصل چهارم:
تجزیه وتحلیل آماری
فصل پنجم:
نتایج 
پیشنهادات
محدودیت های پژوهش
منابع و مآخذ
پیوست

چکیدۀ پژوهش:
این پژوهش، تحقیقی تجربی ست که به منظور بررسی تاثیر بازی درمانی، بر تکامل اجتماعی کودکان ۶-۴ ساله شیرخوارگاه آمنه و ۹-۷ ساله دبستان فائض بودند که حداقل یکسال از مدت اقامت آنها در شیرخوارگاه گذشته و فاقد هر گونه مشکل وبیماری جسمی وذهنی(تالاسمی ، فلج اندامها، نقص عضو وعقب ماندگی ذهنی) بودند.
ابزار گردآوری اطلاعات، مقیاس بلوغ اجتماعی واینلند بوده است که شامل هشت زمینه مختلف سوالات مرتبط با تکامل اجتماعی کودکان می باشد وبر اساس آن، سن اجتماعی کودکان قابل سنجش واندازه گیری می گردد.
کوکانی که سن اجتماعی آنها – که بر اساس مقیاس بلوغ اجتماعی و اینلند و توسط مربیان مربوطه محاسبه گردید – حداقل به میزان ۲/۱ سال از سن تقویمی آنها کمتر بود، به عنوان کودکان دجار تاخیر در تکامل اجتماعی شناخته شدند که تعداد آنها کمتر بود، به عنوان کودکان دچار تاخیر در تکامل اجتماعی شناخته شدند که تعداد آنها ۲۶ نفر بود(۲ پسر و۴ دختر) و این کودکان ، براساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول اعداد تصادفی؛ دو گروه آزمون و شاهد تقسیم گردیدند.
کودکان گروه آزمون به مدت پنج هفته و هر هفته در سه جلسه دو ساعته در اتاق بازی بخش و با حضور و نظارت پژوهشگر، با انواع بازیهای خاص گروه سنی ۶-۴ سال مورد تحقیق قرار گرفتند که حضور پژوهشگر در جلسات، به منظور ساختار بخشیدن به بازیها و هدفدار نمودن آنها در جهت ارتقای سطح تکامل اجتماعی کودکان مذکور بوده است.
پس از پایان مدت زمان تعیین شده ، کودکان هر دو گروه آزمون و شاهد مجددا با استفاده از مقیاس بلوغ اجتماعی و اینلند مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات که توسط آزمون تی صورت گرفت، نشان داد که اختلاف میانگین سن اجتماعی کودکان گروه شاهد(۹۴/۳ با انحراف معیار۴۵/۰) با گروه آزمون(۷/۳ با انحراف معیار۴۱/۰) پیش از بازی درمانی معنی دار نبوده است(۱۷/۰= p) در صورتیکه این اختلاف میانگین در دو گروه شاهد(۰۱/۴ =qو ۴۵/۰=SD) و آزمون (۵۸/۴=Q و ۴/۰= SD) بعد از بازی درمانی معنی دار می باشد(۰۰۳/۰>P) یعنی بازی درمانی سبب افزایش سن اجتماعی کودکان گروه آزمون گردیده است.
به منظور بررسی تاثیر بازی درمانی بر سن اجتماعی بعد از بازی درمانی و با در نظر گرفتن متغیرهای دیگری چون جنس و طول دوره اقامت از آنالیزرگرسیون چند متغیره استفاده شد که به روش گام به گام متغیرهای نهایی در مدل مشخص گردیدند.بر این اساس مشخص گردید که جنس کودک و طول مدت اقامت در شیرخوارگاه، تاثیری در وضعیت تکامل اجتماعی کودک نداشته است.