بررسی و شناخت عوامل موثر جامعه و خانواده در به فحشا کشیده شدن زنان

کد محصول: OL107

تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایل word

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
فصل اول
تعریف موضوع پژوهش 
روسپیگری :
روسپی کیست ؟
فحشاو بی پروایی جنسی:
انواع فواحش
بیان مساله
اهمیت و ارزش موضوع
هدف های پژوهش
فرضیه ها و سوالات پژوهش :
متغیرهای مورد مطالعه
متغیر وابسته :
متغیر مستقل :
متغیر کنترل :
متغیر مزاحم :
تعریف عملیاتی متغیر ها
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش 
ابعاد تاریخی فحشا
جرایم مربوط به اعمال منافی عفت در قبل از انقلاب اسلامی
وضعیت روسپیگری در ایران
– قبل از پیروزی انقلاب اسلامی :
۱- قلعه شهر نو :
۲- خیابان ها روسپیان ولگرد :
۳- خانه های روسپیان وابسته به آن :
۴- تفریح گاههای شبانه و روسپیان وابسته به آن :
۵-گودهای جنوب شهر و روسپیان گودنشین :
وضعیت روسپیگری بعد از انقلاب :
زنان روسپی بی خانمان :
زنان روسپی متارکه کرده :
زنان روسپی دارای خانواده :
روش های انجام روسپیگری :
تقسیم بندی روسپیان از نظر درآمد :
وضع اقتصادی در ایجاد فحشا :
بررسی یک معضل اجتماعی فقر و ریشه فحشا
تحلیل فحشا از دیدگاه کارکرد گرایی
محیط و روانشناسی فحشا :
اثرات و عوارض ناشی از فحشا در جامعه کنونی ما
عوارض روسپیگری در وضعیت موجود :
جاذبه و خطرات روسپیگری
پیش آمدهای منفی فحشا
سبب شناسی روسپیگری
غرب و پیامدهای قانونی کردن روسپیگری
بازسازی و بازپروری مجرمان :
فصل سوم
روش تحقیق 
۱- جامعه مورد مطالعه
۲- حجم نمونه و روش نمونه گیری :
۳- ابزار سنجش :
روش جمع آوری اطلاعات :
۴- روش اجرای پژوهش :
روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات :
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها 
مقدمه
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری 
محدودیت ها :
پیشنهادات :
پرسش نامه
منابع
پرسش نامه ای که در اختیار دارید به منظور انجام یک کار تحقیقی می باشد و هدف آن یافتن علل آسیب های اجتماعی است اطمینان داشته باشید که پاسخ های صادقانه شما در جهت رسیدن به اهداف تحقیق ما را یاری خواهد کرد . قبلاً از همکاری شما سپاسگذارم .

چکیده پژوهش 
پژوهش حاضر به منظور مقایسه زنان عادی و ویژه پرداخته شده است . ابتدا مقدمه ای راجع به مسئله و تعریف موضوع مورد بحث پرداخته ایم . یعنی به تعریف روسپی و روسپیگری پرداخته ایم . بر هیچ کس پوشیده نیست که اهمیت مسئله فحشا و عواقب شوم آن ها را به سوی مطالعه این مساله کشانیده است . انسان در طول تاریخ از انواع انحراف ها و آسیب های اجتماعی رنج برده است و همواره در جستجوی علل و عوارض آن و رهایی از این مسائل بوده است . دادن اطلاعات پیرامون این موضوع به دختران جوان بی گناهی که ممکن است روزی بر اثر یک برخورد تصادفی یا پیش آمدی شوم به بدترین سرنوشت دچار شوند خدمت به سزایی است و جز وظایف هر شخص نسبت به اجتماعش است که باید ادا شود .
هدف از پژوهش حاضر ، شناخت عوامل موثر در جامعه و هم خانواده که زمینه ساز به فحشا کشیده شدن زن ها می شود و اینکه با استفاده از داده ها و نتایج آماری شیوع این مساله را سنجیده و گستردگی آن را مورد بررسی قرار دهد . در این تحقیق جامعه مورد مطالعه در مورد زنانی است که در مراکز و کانون اصلاح و ترتبیت ویژه زنان تحت عناوین مرکز امیدوار و شفق نگه داری می شوند . و هم چنین زنان عادی که در کانون خانواده زندگی می کنند . روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری در دسترس است که تعداد نمونه در این تحقیق بالغ بر ۸۰ نفر می باشد که ۴۰ نفر آن ها از بین زنان ویژه و ۴۰ نفر آن ها از بین زنان عادی انتخاب شده اند و مورد مطالعه قرار گرفته اند . و پرسشنامه را در اختیار آن ها قرار داده و این پرسشنامه ، پرسشنامه ای خود ساخته بوده است .
در این پژوهش ۵ فرضیه را مد نظر قرار داده ایم که به شرح زیر می باشد :
۱- مقایسه زنان عادی و ویژه از لحاظ میزان رضایتمندی زناشویی
۲- مقایسه زنان عادی و ویژه از لحاظ میزان اعتقاد به مسائل مذهبی
۳- مقایسه زنان عادی و ویژه از لحاظ میزان اعتماد به همسر
۴- مقایسه زنان عادی و ویژه از لحاظ میزان اجبار در ازدواج
۵- مقایسه زنان عادی و ویژه از لحاظ میزان تحصیلات
بعد از تجزیه و تحلیل داده های آماری به محاسبات آماری پرداخته ایم.
در این پژوهش ۵ فرضیه در نظر قرار گرفتند با توجه به سطح معنی داری ۰۵/۰ ≥ p مورد تایید قرار گرفته است . در پایان نیز سعی شده خلاصه ونتیجه گیری قابل قبولی ارائه شود و پیشنهادها و راهکارهایی برای هموار کردن راه محققان بعدی ارائه شود . محدودیتها نیز از نظر پوشیده نمانده است و به بررسی آن ها پرداخته ایم و لیستی از منابع مورد استفاده در این پژوهش آورده شده است