بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور در سال ۱۳۸۶ و ارائه راهبردهای مقابله با آنها

کد محصول: OL104

تعداد صفحات: ۲۳۰ صفحه فایل word

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید
 فهرست مطالب :

فهرست   ۱

فصل اول: 

مقدمه      ۵

بیان مسئله:           ۶

اهمیت و ضرورت تحقیق:     ۷

اهداف تحقیق:        ۷

پیشینه تحقیق:         ۸

سؤالات تحقیق:      ۹

روش تحقیق:         ۹

روش جمع‌آوری اطلاعات:    ۹

جامعه آماری و نمونه تحقیق (روش نمونه‌گیری ذکر شود):   ۱۰

ابزار اندازه‌گیری (روایی و اعتبار ابزار ذکر شود):           ۱۱

روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و مدل‌های آماری مورد استفاده:     ۱۱

تعریف مفاهیم        ۱۱

شرح خدمات گزارش           ۱۲

فصل دوم :           ۱۴

مبانی نظری تحقیق  ۱۴

مقدمه      ۱۵

بخش اول ۱۶

عملیات روانی و تهدیدات علیه جوانان در نگاه مقام معظم رهبری       ۱۶

بخش دوم : تعاریف و مفاهیم نظری       ۱۹

عملیات‌روانی:       ۱۹

تقسیم بندی عملیات‌روانی:      ۱۹

الف) عملیات‌روانی استراتژیک ۲۰

تقسیم‌بندی دیگری از عملیات‌روانی       ۲۱

ب) عملیات‌روانی پنهان        ۲۲

الف – تبلیغات سیاه: ۲۲

محدودیتها و معایب تبلیغات سیاه عبارتند از:         ۲۳

بخش سوم : فشارهای عملی و روانی در عملیات روانی      ۲۵

فصل سوم :          ۴۰

ارائه و تحلیل داده های جمع آوری شده از رسانه های بیگانه  ۴۰

مقدمه      ۴۱

بخش اول : فضای کلی رسانه ای علیه قشر جوان ایرانی با تاکید بر تبلیغات رسانه های بیگانه            ۴۲

بخش دوم : محور یابی  عملیات روانی   ۵۸

بخش سوم : اطلاعات کمی محوریابی عملیات روانی رسانه های بیگانه علیه جوانان          ۷۸

الف) موضوعات و مسائل اجتماعی      ۸۰

نتایج کلی حاصل از تحلیل کمی عملیات روانی رسانه های بیگانه در حوزه متغیرهای اجتماعی            ۸۰

نمودار ۱- اجتماعی (مجموع فراوانی هر یک از مؤلفههای عملیات روانی در جهت بزرگنمایی مسائل اجتماعی)     ۸۱

نمودار ۲- اجتماعی (درصد هر یک از مؤلفه های عملیات روانی در جهت بزرگنمایی مسائل اجتماعی) ۸۲

نمودار ۳- اجتماعی (مجموع فراوانی سهم هر کشور در ایجاد عملیات روانی جهت بزرگنمایی مسائل اجتماعی)     ۸۳

نمودار ۴- اجتماعی (درصد سهم هر کشور در ایجاد عملیات روانی جهت بزرگنمایی مسائل اجتماعی) ۸۴

نمودار ۵- اجتماعی (مجموع فراوانی متغیرهای عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل اجتماعی به تفکیک کشور)     ۸۵

نمودار ۶- اجتماعی (مجموع فراوانی فعالیت هر کشورها به تفکیک عامل عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل اجتماعی)            ۸۶

نمودار ۷- اجتماعی (درصد هر یک از عوامل عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل اجتماعی از سوی آمریکا)     ۸۷

نمودار ۷- اجتماعی (درصد هر یک از عوامل عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل اجتماعی از سوی اسرائیل)    ۸۸

نمودار ۹- اجتماعی (درصد هر یک از عوامل عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل اجتماعی از سوی انگلیس)     ۸۹

نمودار ۱۰- اجتماعی (درصد هر یک از عوامل عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل اجتماعی از سوی فرانسه)     ۹۰

نمودار ۱۱- اجتماعی (درصد هر یک از عوامل عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل اجتماعی از سوی آلمان)       ۹۱

بخش چهارم : شگردهای تبلیغی           ‌ه

فصل چهارم :        ‌ط

تعیین فرصتها، تهدیدها، نقاط قوت، نقاط ضعف و ارائه راهبردهای مقابله با عملیات روانی  ‌ط

مقدمه :    ۱۰

بخش اول : فرصتها، تهدیدات، نقاط قوت و نقاط ضعف       ۱۲

بخش دوم : راهبردهای مقابله با عملیات روانی رسانه های بیگانه:       ۱۵

راهبردهای مقابله با عملیات روانی دشمن علیه جوانان        ۱۶

منابع      ۲۰

پیوستها    ۲۳

تحلیل برخی از موضوعات مرتبط با جوانان در رسانه های بیگانه       ۲۴

مقدمه :
در تمامی جوامع بشری جوانان از سرمایه های اصلی و کارآمد کشور به حساب آمده و به عنوان آینده سازان جامعه همواره مورد توجه مسئولان و سردمداران بوده اند. در کشور عزیز اسلامی ایران نیز جوانان برمند اسلام چه در صحنه انقلاب و چه در صحنه های حماسه آفرین ۸ سال دفاع مقدس نقش به سزائی را ایفاء نموده و همانند جوانان صدر اسلام، یاری کننده رسول مکرم اسلام بوده و بنای حکومت نبوی را با تلاش و توان جوانی خویش به ثمر رسانده و همواره در کنار حضرات معصومین ثمره وجودی اسلام را حفظ کرده اند و هم اکنون نیز با ندای لبیک خویش به مقام عظمای ولایت، سردمدار بر افراشتن پرچم اقتدار اسلام ناب محمدی در عرصه سیاست جهانی می باشند و اقتدار نظام اسلامی را حافظ بوده و خواهند بود .
در واقع، عملیات روانی که مفهوم اصلی این تحقیق است، از مفاهیمی است که تا به حال تعاریف متعدد و گوناگونی براساس شرایط استفاده از آن ارائه شده است. صلاح نصر از نویسندگان مصری در تعریف عملیات روانی می‌گوید: عملیات روانی همان جنگ کلمه و عقیده است، خواه به صورت مخفی، آشکار، شفاهی و یا کتبی باشد. اساساً سلاحی است که به انسان و عقل او توجه دارد و هرگاه امکان برقراری ارتباط عاطفی با مخاطب را داشته باشد می‌تواند به اعماق او نفوذ کند.
با قدری تامل در حجم برنامه‌های منتشر شده توسط رسانه های بیگانه که با توجه به محتوای برنامه‌ها، سابقه و دست‌اندرکاران آنها، هیچ کدام دوست و حامی منافع ملت ایران محسوب نمی‌شوند، می‌توان به ادراکی از علت این موضوع رسید. رسانه های بیگانه درتلاش مذبوحانه برای سیاه جلوه دادن ایران اسلامی و ناامید کردن جوانان از شرایط موجود و آینده روشن می‌باشند.
هر چند در عدم درستی این رسانه ها و سرمایه‌گذاران و هسته‌های اصلی آنها با ایران اسلامی شکی نیست اما به نظر می‌رسد که نمایاندن مطامع ومنافعی که این دستگاه‌ها خبر پراکنی در پی آن هستند ونیز اثبات اهداف مزدورانه آنها چندان سهل وآسان نیست.