بررسی و مقایسه خلاقیت کودکان اجتماعی و انزوا طلب حدود سنی ۸ ساله

کد محصول: OL100

تعداد صفحات: ۹۵ صفحه فایل word

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

 فهرست مطالب »
فصل اول : ۱
مقدمه ۲
کلیات ( بیان مساله ) ۴
اهمیت و ضرورت مساله ۱۲
اهداف تحقیق ۱۳
فرضیات تحقیق ۱۴
تعاریف عملیاتی متغیرها ۱۴
فصل دوم : ۱۶
یادگیری خلاق ۱۷
تحریک نیمکره های مغز ۱۹
گسترش دامنه فعالیت مغز ۲۱
حافظه ۲۳
شناخت حافظه ۲۴
حافظه در تشبیه ۲۴
حافظه و عضله ۲۵
حافظه و انبار ۲۵
تفاوت های فردی در صفات اجتماعی مختلف ۲۶
ارتباط و مکالمه ۲۸
مبادلات کلامی ۲۹
آفرینندگی ۳۱
توانایی ها آفریننده ۳۳
ویژگی های افراد آفریننده ۳۴
آفرینندگی و هوش و استعداد تحصیلی ۳۶
روش آموزش آفرینندگی ۳۶
فصل سوم : ۴۳
روش تحقیق ۴۴
جامعه ۴۶
حجم نمونه ۴۷
ابزار گردآوری اطلاعات ۴۸
داده های خام نمرات اجتماعی و انزوا و خلاقیت ۴۹
نمودار شماره ۱ فراوانی کودکان منزوی و اجتماعی ۵۱
نمودار پراکنش ۵۶
فصل چهارم : ۵۹
تحلیل یافته ها ۶۰
تحلیل نموداری یافته ها ۶۲
تحلیل استنباطی یافته ها ۶۳
تحلیل آلفای کرونباخ ۶۴
اعتبار و روایی ابزار گردآوری اطلاعات ۶۵
فصل پنجم : ۶۸
نتیجه گیری ۶۹
محدودیت ها و مشکلات تحقیق ۷۲
پیشنهادات ۷۵
ضمائم و پیوست ها (خلاقیت تورنس) ۷۷
منابع و مأخذ ۹۲