بررسی رابطه ی بین ویژگیهای نوجوانان و بزهکاری

کد محصول: OL35

تعداد صفحات: ۱۹۰ صفحه فایل word

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول کلیات :
۱ـ مقدمه
۲ـ بیان مساله :
سوالات پروژه حاضر عبارتند از :
۳ـ اهمیت مسأله :
هدفهای مطالعه :
(فرضیه )پیش فرض های تحقیق عبارتند از :
فصل دوم ادبیات پژوهش
تعریف اصطلاحات مهم :
بزهکاری :
علل بزهکاری
تعریف بزهکاری:
آغاز تحقیقات علمی :
طبقه بندی بزه کاران از نظر تیپ بدنی و قیافه :
۱- طبقه بندی کین برگ
۲-طبقه بندی دی تولیو :
۳-طبقه بندی کرچمر :
انواع جرمهای ارتکابی:
تفاوتهای جنسیتی د رآسیب پذیری در برابر فشار :
تاریخچه بزهکاری :
علل و عوامل مؤثر در بزهکاری :
عوامل زیستی:
۱- تعریف وراثت:
الف- عوامل مؤثر فیزیولوژی:
ب- سلامت جسم و اثر آن در بزهکاری:
۲- جنس و نژاد:
۳-سرنوشت و اغتشاشات روانی:
۴-تأثیر عامل زیست شناسی در بزهکاری:
۵-محرکات و علل روانی و جسمی و تأثیر آن در رفتار مجرمانه:
۶- کیفیت ساختمان طبیعی بدن در رفتار بزهکارانه:
۷- آثار حمل و ولادت:
۸- تأثیر الکل و مواد مخدر در بزهکاری:
۹- تأثیر روان پزشکی:
نظریاتی چند راجع به بزهکاری:
موروثی بودن ( نارسائی کروموزومی)۱:
۲- ارضاء نشدن آرزوهای منطقی فرد:
۳- احساس گناه:
۴- نیاز به محبت:
۵-جستجو برای هویت:
۶-تضاد فرهنگی و دورشدن از ارزشهای فرهنگی سنتی:
۷-یاد گیری اجتماعی:۲
۸-جامعه شناسی:۷
۹-اضطرابهای بلوغ:
۱۰-عوامل مربوط به شخصیت و منش:
۱۱-عوامل مربوط به عدم رشد عاطفی:
۱۲-روابط مادر و فرزند:
۱۳-چند عاملی بودن:
۱۴-دنیای بیرون:
۱۵-الگوی قدرت مردانگی:
۱۶-وراثت:
۱۷-مادران شاغل:
۱۸-متارکه:
پیشینه های تحقیق :
پروفسر (باتاویا۱)لهستانی :
(لمبروزو)و(گاروفالو
(انریکوفری
(انریکوفری
(لومبروزو)
نقش مدارس :
نقش خانواده :
نقش کار :
نقش پلیس :
فصل سوم روش تحقیق
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
منابع داده ها :
حجم نمونه
روشهای جمع آوری داده ها :
توصیف ابزارها و وسایل جمع آوری داده ها :
ارائه داده ها و تحلیل آنها
۱ـ بیان مجدد مسئله :
۲ ـ توضیح روشهای بکار برده شده :
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد
یافته های اصلی نتیجه ها:
۴-توصیه برای پژوهشهای بعدی
فهرست منابع