برآورد تاثیر مرگ ومیر های ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد و بار اقتصادی ناشی از آن

کد محصول: OL31

تعداد صفحات: ۴۰ صفحه فایل word

قیمت: ۸۰۰۰ تومان 

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات
مقدمه
اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
فصل دوم : ادبیات تحقیق 
ادبیات موضوع
چارچوب نظری
تئوری انتقال جمعیتی
تئوری انتقال اپیدمیولوژیکی
فصل سوم : روش تحقیق
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 
نتایج تحقیق
جدول عمر مردان ایران
جدول عمر زنان ایران
جدول عمرمردان کشوربدون مرگ ومیر ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی
جدول عمرزنان کشور بدون مرگ ومیر ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی
تعداد سالهای عمر از دست رفته ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی
بار اقتصادی مرگ ومیرهای ناشی از سوانح وتصادفات رانندگی
نتیجه گیری
منابع

فهرست منابع
– پولارد،اچ ودیگران،روشهای تحلیل جمعیت،ترجمههما آقا ودیگران،انتشارات دانشگاه شیراز،۱۳۷۶.
– حسینی،حاتم،جمعیت،جمعیت شناسی وتنظیم خانواده،انتشارات فن آوران،همدان،مهر۱۳۷۹.
– سرایی ،حسن ،روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت باتاکید بر باروری ومرگ و میر ،انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۸۱.
– سالنامه آماری،آمار مرگ ومیر وعلل مربوطه،وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی،معاونت تحقیقات وفناوری، دفتر توسعه وهماهنگی نظام آماری.
– سیف اللهی،حجت الله،بررسی علل مرگ ومیربرحسب سن در تهران ، فصلنامه جمعیت،شماره۸ و۹،صص۴۲الی۶۲،تابستان وپاییز۱۳۷۳.
– زنجانی، حبیب الله،تحلیل جمعیت شناختی،انتشارات سمت ،تهران۱۳۷۶.
– مرادی سعدالله وطغرایی،زهره،بررسی وتحلیل آمار مرگ ومیرناشی از تصادف وسایل نقلیه درکشور ، فصلنامه جمعیت،شماره۳۳و۳۴صص۱۴۵الی۱۵۹، پاییزوزمستان۱۳۷۹.
– نقوی،محسن،سیمای مرگ در ده استان کشور،وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی،انتشارات دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت درجمهوری اسلامی ایران،دی ماه۱۳۷۹.
– نقوی،محسن،اکبری، محمد اسماعیل،همه گیرشناسی آسیبهای ناشی از علل خارجی(حوادث)در جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی،انتشارات فکرت،تهران۱۳۸۱.