بررسی افت تحصیلی دانش آموزان پسر

کد محصول: OL19

تعداد صفحات: ۴۵ صفحه فایل word

قیمت: ۹۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
پیشگفتار
فصل اول طرح تحقیق 
بیان موضوع تحقیق
پیشینه تحقیق
بیان مسئله یا مشکل احساس شده
بیان هدف های کلی
بیان هدف های جزئی
فرضیه های تحقیق
بیان روش تحقیق
بیان اهمیت موضوع
بیان محدودیت های تحقیق
تعریف مفاهیم و واژه های موضوع تحقیق
فصل دوم
پیشینه تحقیق
فصل سوم
روش تحقیق یا متدلوژی
فصل چهارم
یافته های تحقیق
فصل پنجم
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
فصل ششم
بیان نتایج یا پیشنهادات تحقیق
منابع و مآخذ