اطلاعیه

بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر

کد محصول: OL10

تعداد صفحات: ۱۰۴ صفحه فایل word

قیمت:    ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

شرح پروژه:  

فهرست مطالب:

عـنـوان  شماره صفحات

چکیده    ۵

فصل اول : کلیات تحقیقمقدمه ۶

مقدمه    ۷

بیان مسئله   ۸

اهمیت و ضرورت پژوهش    ۱۰

اهداف پژوهش  ۱۱

اهداف فرعی   ۱۲

فرضیه های پژوهش  ۱۲

فرضیه اصلی   ۱۲

فرضیه‌های فرعی    ۱۲

متغیرهای پژوهشی   ۱۳

تعریف متغیرها ۱۳

تعریف عملیاتی:   ۱۴

سازگاری  ۱۴

تعریف نظری : ۱۴

تعریف عملیاتی :  ۱۵

فصل دوم: ادبیات پژوهش ۱۶

مقدمه    ۱۷

الف) زمینه نظری پژوهش ۱۷

سازگاری  ۱۷

۱- تعریف سازگاری ۱۷

۲- عوامل مؤثر بر سازگاری  ۱۸

الف) خانواده ۱۹

ب) مدرسه ۲۰

ج) گروه همسالان    ۲۰

۳- انواع سازگاری ۲۱

۱- سازگاری عاطفی :    ۲۱

۲- سازگاری اجتماعی :  ۲۲

۳- سازگاری آموزشی :   ۲۳

الف) سازگاری آموزشی یا تحصیلی   ۲۴

ب) سازگاری اجتماعی    ۲۵

ج)‌سازگاری خانوادگی    ۲۵

د) سازگاری عاطفی ۲۶

روش‌ها یا اشکال سازگاری    ۲۶

ملاک‌های سازگاری مطلوب  ۲۷

ویژگیهای افراد سازگار ۲۸

نظریه تحلیل رفتار متقابل   ۲۹

مبانی نظری نظریه تحلیل رفتار متقابل ۳۱

الگوی حالات نفسانی ۳۱

موقعیتهای روانی و طرحهای زندگی ۳۴

آسیب‌شناسی روانی از دید تحلیل رفتار متقابل:   ۳۶

ب) آسیب‌شناسی کارکردی: ۳۷

هدف درمان در تحلیل رفتار   ۳۷

فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل    ۳۷

مشاوره و درمان : ۳۹

الف)- تحلیل ساختاری :  ۳۹

ب) – تحلیل تبادلها :    ۴۰

ارزشهای مشاوره گروهی  ۴۱

ب) مروری بر پیشینه تحقیق   ۴۳

تحقیقات خارجی ۴۵

سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل    ۴۷

جمع‌بندی مطالب ۵۰

فصل سوم: روش اجرای پژوهش  ۵۱

مقدمه    ۵۲

روش تحقیق (طرح پژوهش)  ۵۲

جامعه آماری تحقیق ۵۲

نمونه و روش نمونه‌گیری    ۵۲

ابزار اندازه‌گیری و روایی و پایانی آن    ۵۳

پرسشنامه سازگاری سینها و سینگ  ۵۳

شکل‌گیری پرسشنامه  ۵۳

تجزیه و تحلیل سؤال‌ها    ۵۴

پایائی پرسشنامه  ۵۴

روائی (اعتبار) پرسشنامه   ۵۵

جدول ۲-۳  ماتریس همبستگی سه حوزه پرسشنامه سازگاری سینهاوسینگ  ۵۵

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها    ۵۶

شیوۀ اجرا و مراحل انجام پژوهش   ۵۶

گزارش جلسات مشاورگروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل  ۵۷

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها   ۵۹

مقدمه    ۶۰

اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات دموگرافیک نمونه‌های تحقیق ۶۱

جدول شماره ۱-۴: توصیف ویژگی‌های نمونه‌های مورد پژوهش    ۶۱

جدول شماره ۲-۴: توزیع فراوانی سطح تحصیلات والدین نمونه‌های مورد پژوهش ۶۱

جدول شماره ۳-۴: توزیع فراوانی شغل والدین نمونه‌های مورد پژوهش   ۶۲

جدول شماره ۴-۴: توزیع فراوانی رشته تحصیلی نمونه‌های مورد پژوهش   ۶۳

جدول شماره ۵-۴: توزیع فراوانی پایه تحصیلی نمونه‌های مورد پژوهش   ۶۳

جدول شماره ۶-۴: توزیع فراوانی سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی نمونه‌های مورد پژوهش.  ۶۷

جدول شماره ۷-۴: نتایج توصیفی مؤلفه‌های سازگاری در دو گروه آزمایش و کنترل ۶۸

فرضیه‌ اصلی پژوهش ۷۲

جدول شماره ۸-۴: نتایج تحلیل کواریانس مقایسه نمرات پس‌‌آزمون گروه آزمایش با گروه کنترل در مقیاس سازگاری (کل) ۷۲

فرضیه‌های فرعی:   ۷۳

فرضیه فرعی اول   ۷۳

جدول شماره ۹-۴: نتایج تحلیل کواریانس مقایسه نمرات پس‌آزمون گروه آزمایش با کنترل در مؤلفه اجتماعی مقیاس سازگاری ۷۳

فرضیه فرعی دوم   ۷۴

جدول شماره ۱۰-۴: نتایج تحلیل کواریانس مقایه نمرات پس‌‌آزمون گروه آزمایش با کنترل در مؤلفه عاطفی مقیاس سازگاری   ۷۴

فرضیه فرعی سوم   ۷۵

جدول شماره ۱۱-۴: نتایج تحلیل کواریانس مقایسه نمرات پس آزمون گروه آزمایش  با کنترل در مؤلفه آموزشی مقیاس سازگاری  ۷۵

فرضیه فرعی چهارم: ۷۶

جدول شماره ۱۲-۴: نتایج آزمون t گروه‌های مستقل برای مقایسه میانگین‌های پیش‌آزمون سازگاری در پایه اول و دوم ۷۶

نتیجه کلی:   ۷۶

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری  ۷۸

مقدمه    ۷۹

یافته‌های پژوهش   ۷۹

الف) نتایج حاصل از توصیف داده ها   ۸۰

ب) بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها    ۸۰

فرضیه اصلی:  ۸۰

فرضیه فرعی اول:  ۸۱

فرضیه فرعی دوم   ۸۲

فرضیه فرعی سوم   ۸۳

فرضیه  فرعی چهارم ۸۳

پیشنهادات تحقیق   ۸۵

الف – پیشنهادهای اجرایی مبتنی بر یافته های پژوهش    ۸۵

ب- پیشنهادات پژوهشی به منظور انجام تحقیقات بعدی   ۸۷

محدودیت های تحقیق  ۸۷

منابع    ۸۹

منابع مورد استفاده    ۹۰

REFRENC:  ۹۴

پیوستها  ۹۶

گزارش مفصل جلسات گروهی    ۹۷

جلسه اول:    ۹۷

جلسه دوم:    ۹۸

جلسه سوم:    ۹۸

کارکرد والد  ۹۹

جلسه چهارم:  ۹۹

کارکرد کودک  ۱۰۰

جلسه پنجم:   ۱۰۰

جلسه ششم:    ۱۰۰

جلسه هفتم:   ۱۰۱

جلسه هشتم:   ۱۰۲

جلسه نهم: ۱۰۳

جلسه دهم:    ۱۰۴

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط‌کریم در سال ۸۶-۸۵ می‌باشد.

روش پژوهش در این تحقیق روش آزمایشی بود. که در این پژوهش ابتدا ۲۰۰ نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد که پس از انجام پیش آزمون از بین آنها دانش‌آموزانی که کمترین نمره سازگاری را کسب نمودند ۳۰ نفر به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم گردیدند.

جهت اندازه‌گیری داده‌ها از پرسشنامه‌ها سازگاری سینها و سینگ (۱۹۹۳) که شامل ۶۰ سؤال که حوزه‌های عاطفی، اجتماعی و آموزشی دانش‌آموزان دبیرستانی را می‌سنجد استفاده شد و همچنین مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل در ده جلسه یک ساعت و نیم اجرا شد و در پایان نیز از هر دو گروه گواه و کنترل پس‌آزمون گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (جدول و نمودار) و جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از آمار استنباطی (T مستقل و کواریانس) استفاده شد.

نتایج این پژوهش نشان داد که روش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل TA بر سازگاری اجتماعی و سازگاری کل شرکت‌کنندگان تأثیر معنادار داشته است همچنین نتایج نشان دهنده وجود تفاوت معناداری بین سازگاری دانش‌آموزان پایه اول و دوم می‌باشد و سازگاری عاطفی و آموزشی نیز افزایش یافته است ولی معنادار نبوده است.

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

توان سازگاری  در انسان از جمله خصیصه‌هایی تلقی می‌شود که نقش اساسی در تأمین بهداشت روانی و جسمانی او دارد، زیرا مجموعه‌ای از کنش‌ها و رفتارها شرایط و موقعیت‌های جدید فراهم می‌آورد که آدمی قادر می‌شود با ارائه پاسخ‌های مناسب راه کمال را طی کند و این پیشرفت در مقوله روانی و جسمانی قابل مشاهده است، زیرا کارکرد مؤثر در نقش‌ها و تکالیفی که فرد برای آنها اجتماعی شده را به همراه می‌آورد (نوربان و محمدیان شعرباف، ۱۳۷۶).

به تدریج که انسان رشد می‌کند به طور پیوسته باید ساختارهای روانی خود را از نو سازمان بدهد تا بتواند به گونه‌ای مؤثر با محیط خود برخورد نماید. به عبارت دیگر، قدرت سازگاری خود را بالا ببرد تا بتواند با محیط هماهنگ باشد. سازگاری مستلزم تعاملی است که در آن شخص به گونه‌ای نیازهای شخصی خود را در ارتباط عملی با انتظارات محیط هماهنگ می‌کند. پیاژه  معتقد است که این فرایند از طریق درونسازی یا جذب و برون‌سازی یا انطباق انجام می‌گیرد (وظیفه‌شناس، ۱۳۸۰).

 سازگاری متشکل از دو فرایند است: منطبق کردن خود با شرایط مشخص و تغییر شرایط برای منطبق کردن آن با نیازهای خود.

منظور از سازگاری مؤثر فقدان بحران نیست، بلکه وضعیتیاست که در آن به طور معمول انتظار می‌رود که استرسهای زندگی مدیریت شده باشد (فنوی، ۱۳۸۰). مک دانلد   (۱۹۸۵) می‌گوید: «وقتی می‌گوئیم فردی سازگار است که پاسخهایی که او را به تعامل با محیطش قادر می‌کند، آموخته باشد و از نظر عاطفی نیز بتواند با آن تعامل نماید.» (فنونی، ۱۳۸۰).

بنابراین طبق نظریات فوق سازگاری برای انسان یک ضرورت و امر حیاتی به شمار می‌آید از آنجا که انسان در گروه متولد می‌شود و در گروه زندگی می‌کند و اجتماعی می‌شود و در گروه کار می‌کند و حتی در گروه توان سازگاری خود را از دست می‌دهد و ناسازگار می‌شود، این سؤال پیش می‌آید که چرا در گروه این کارکرد را دوباره به دست نیاورد و درمان نشود. بر این اساس و به لحاظ اهمیت مشاوره و روان درمانی گروهی که نقش اساسی در جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه به همراه دارد. در این پژوهش سعی بر آن است که تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل  (TA) بر سازگاری اجتماعی ، عاطفی  و آموزشی  دانش‌آموزان مورد بررسی قرار گیرد.

بیان مسئله

سازگاری در فرهنگ روان‌شناسی، عبارت است از رابطه‌ای که هر ارگانسیم با محیط خود برقرار می‌کند. این اصطلاح معمولاً به سازگاری روان‌شناختی یا اجتماعی با توجه به معنای ضمنی مثبت آن اشاره دارد. یعنی فرد خوب سازگار یافته و این اصطلاح وقتی به کار برده می‌شود که فرد در یک فرایند جاری و غنی از رشد بالقوه خودش، درگیر است و به تغییرات محیطی به طرز مؤثری واکنش نشان می‌دهد. این واژه از طرفی اشاره به یک حالت تعادل کامل بین ارگانیسم و محیط دارد. حالتی که در آن همه نیازها ارضاء شده‌اند و عملکردهای ارگانیسمی به آسانی تحقق بخشیده می‌شوند (عیدیان، ۱۳۸۵).

سازگاری به فرایندهای روان‌شناسی که مردم را با تغییرات روزمره هماهنگ می‌کند، اشاره دارد (وایتن ولیویید  به نقل از شهسواری، ۱۳۸۲) به زعم سینها وسینگ  (۱۹۹۳) سازگاری عبارت است از ثبات عاطفی و جسارت در روابط اجتماعی و نیز علاقه به تحصیل و مدرسه در فرد که به صورت سازگاری عاطفی، سازگاری اجتماعی و سازگاری آموزشی نیز بیان شده است (سینها وسینگ، ترجمه کرمی، ۱۳۷۷) منظور از سازگاری اجتماعی داشتن رابطه صحیح و مطلوب با دیگران و سازگاری شخص با محیط خود می‌باشد که با تغییر دادن خود و یا محیط به دست می‌آید (پورافکاری، ۱۳۷۳) و به مکانیسم‌هایی که بوسیله آنها یک فرد ثبات عاطفی پیدا می‌کند سازگاری عاطفی اطلاق می‌گردد و سازگاری تحصیلی را به عنوان داشتن نگرشهای مثبت نسبت به اهداف تحصیلی وضع شده، کامل کردن شروط تحصیلی و اعتقاد فرد به مؤثر بودن تلاش برای رسیدن به درجات علمی بالاتر تعریف کرده‌اند (پور دهقان اردکانی، ۱۳۸۳).

عوامل زیادی با سازگاری که یک ضرورت حیاتی برای انسان محسوب می‌شود در ارتباطند که مهمترین آنها «نحوه برقرار کردن ارتباط و تعامل با دیگران»  می‌باشد. به عبارت دیگر، ارتباط و تعامل ناموفق باعث بوجود آمدن ناسازگاری در فرد خصوصاً در نوجوانان و جوانان که داشتن تعاملات اجتماعی به ارتباط با دیگران بویژه همسالان نقش مهمی در سلامت روانی آنها دارد، می‌شود (احمدی، ۱۳۷۵).

از دیدگاه روانشناسی ارتباطات، کوچکترین واحد ارتباطی در اجتماع رابطه بین دو شخصیت است. برن ، معتقد است که شخصیت هر انسانی از سه بخش که در ارتباط با یکدیگر هستند تشکیل می‌شود. کودک،‌ والد و بالغ.بنابراین وقتی انسان می‌خواهد در جامعه سازگار باشد، باید ابتدا خصوصیات شخصیتی سه‌بعدی خود را بشناسد و سپس وارد اجتماع شود. آنگاه خصوصیات سه‌بعدی طرف مقابل را نیز به طور نسبی بشناسد تا بهتر بتواند با او ارتباط برقرار کند. چه اگر ندانیم چگونه و با کدام بعد و در چه موقعیتی رابطه انسانی برقرار کنیم ، دچار شکست در تعامل اجتماعی شده و حالت سرخوردگی و ناکامی پیدا می‌کنیم و در نهایت با محیط انسانی خود ناسازگار می‌شویم (شفیع‌آبادی و ناصری، ۱۳۸۰).

در همین رابطه در پژوهشی حاجی نصیر (۱۳۸۴) با عنوان «تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل برخود پنداره  و منبع کنترل  دانشجویان دختر دانشگاههای تهران به این نتیجه دست یافت که مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل با اطمینان ۹۹% بر تغییر خود پنداره و منبع کنترل دانشجویان مؤثر بوده است.

با توجه به تحقیقات صورت گرفته اینکه نظریه تحلیل رفتار متقابل نظریه قابل فهم و پیشرفته روانشناسی درباره تفکرات،  احساسات و ارتباطات افراد است و درک آن برای سنین نوجوانی راحت‌تر است و از طرفی رویکردی است که مفاهیم و متون آن برای گروههای درمانی طراحی شده (کرسنی ، به نقل از شفیع‌آبادی، ۱۳۸۰) و نوجوانان گرایش شدیدی به شرکت در گروه دارند، در این پژوهش سعی شده است که تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری اجتماعی، عاطفی و آموزشی دانش‌آموزان سنجیده و مورد بررسی قرار گیرد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

انسان احتیاجاتی دارد و همه روزه اکثر اوقات خود را صرف برطرف کردن آن احتیاجات می‌نماید. بطور مثال هنگام گرسنگی تعادل بین نیازهای بدنی و انرژی موجود به هم می‌خورد و تلاش انسان برای برقرار کردن تعادل از دست رفته باعث جریان زندگی روزمره می‌شود.

به همین مناسبت زندگی را می‌توان عبارت از سلسله جریاناتی دانست که در طی آنها تعادل انسان به هم خورده و سپس برقرار می‌گردد. این جریانات را که با بوجود آمدن احتیاجی شروع شده و انسان پس از انجام فعالیت‌هایی به برطرف کردن آنها اقدام می‌کند، سازگاری می‌نامند. البته نیازهای انسان در همه موارد، به آسانی برطرف نمی‌گردد و در اکثر مواقع باید انسان نحوه‌ فعالیت‌های خود را تغییر دهد تا بتواند خود را با محیط تطبیق دهد، جریان سازگاری نیز کاملاً شبیه جریان فوق است و هرکس احتیاجاتی را که دارد باید برطرف نماید تا تعادل روانی و جسمانی برقرار شود(شافر ، ترجمه پور مقدس، ۱۳۶۷).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.