اطلاعیه

بررسی میزان استفاده از رسانه ها در اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه

کد محصول:SA39

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه word

 همراه با فایل های آماری spss 

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه …۱

۱-۲ بیان مسئله…۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ….۵

۱-۴ اهداف تحقیق .۷

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ تاریخچه.۸

۲-۱-۱ سیر تحول مفهوم اوقات فراغت ..۸

۲-۱-۲ سیر گذران اوقات فراغت در ایران ..۹

۲-۲ پیشینه های تحقیق۱۱

۲-۲-۱ تحقیقات داخلی…۱۱

۲-۲-۲ تحقیقلات خارجی….۱۲

۲-۳ نتیجه گیری….۱۴

فصل سوم : مبانی نظری تحقیق

۳-۱ مقدمه…۱۵

۳-۲ ادبیات تحقیق.۱۷

۳-۳نظریه ها ….۱۸

۳-۳-۱ نظریه نهادی….۱۸

۳-۳-۱-۱ نظریه رایزمن….۱۹

۳-۳-۱-۲ نظریه سون .۲۰

۳-۳-۱-۳ نظریه فلوئید هاوس …۲۰

۳-۳-۱-۴ نظریه هربرت مارکوزه….۲۱

۳-۴  نظریه اقتصاد سیاسی رسانه ها..۲۲

۳-۵  نظریه وابستگی مخاطبان۲۲

۳-۶ تئوری های رفتار.۲۳

۳-۷ تئوری طبقات.. …۲۴

۳-۸ تئوری علمی – اجتماعی۲۴

۳-۹ تئوری مسئولیت اجتماعی ..۲۴

۳-۱۰ دیدگاه سیریل اسمیت. …. ۲۶

۳-۱۱ دیدگاه سمز و کلر. ۲۷

۳-۱۲ نظریه ی دالاس اسمیت. …۲۹

۳-۱۳ نظریه ی برجسته سازی۲۹

۳-۱۴ چارچوب نظری۳۱

۳-۱۴-۱ تئوری علمی و اجتماعی….۳۲

۳-۱۴-۲ تئوری مسئولیت اجتماعی..۳۲

۳-۱۵ سؤالات پژوهشی….۳۳

فصل چهارم : روش شناسی تحقیق

۴-۱ مقدمه ..۳۴

۴-۲ روش تحقیق…۳۵

۴-۳ جامعه آماری..۳۶

۴-۴ تعریف مفاهیم۳۶

۴-۴-۱ تعریف نظری .۳۶

۴-۴-۲ متغیر وابسته۳۶

۴-۴-۳ متغیرهای مستقل…۳۷

۴-۴-۴ تعریف عملیاتی….۳۸

فصل پنجم : تجزیه و تحلیل داده ها

۵-۱ مقدمه…۳۹

۵-۲ داده ۴۰

۵-۳ اطلاعات ..۴۰

۵-۳-۱ منابع تغذیه اطلاعات..۴۰

۵-۴ سیستم های پردازش.۴۱

۵-۵ تجزیه و تحلیل داده ها..۴۳

۵-۶جامعه آماری تحقیق.۴۳

۵-۷ اندازه جامعه..۴۳

۵-۸  تجزیه و تحلیل داده ها با شاخص های آمار توصیفی.۴۴

۵-۸-۱ توصیف ویژگی های فردی ….۴۴

۵-۸-۱-۱ جنسیت.۴۴

۵-۸-۱-۲ سن افراد….۴۵

۵-۸-۱-۳ وضعیت تأهل..۴۶

۵-۸-۱-۴ سطح درآمد خانواده..۴۷

۵-۸-۱-۵ رشته تحصیلی..۴۸

۵-۹ تجزیه و تحلیل آماری….۴۹

فصل ششم: نتیجه گیری

۶-۱مقدمه ..۵۶

۶-۲ نتایج تحقیق ..۵۷

۶-۳ پیشنهادات ۵۸

۶-۴ محدودیتها ….۵۸

۶-۴-۱محدودیت تحقیق ۵۸

۶-۴-۲محدودیت محقق .۵۸

۶-۵ پیشنهادات قابل تعمیم …۵۹

فهرست منابع و مآخذ

 منابع.۶۰

ضمیمه و پیوست

پرسشنامه.۶۲

۱- نمودار (۱) جنسیت۴۴

۲- نمودار (۲) سن افراد….۴۵

۳- نمودار(۳) وضعیت تأهل..۴۶

۴- نمودار (۴) سطح درآمد خانواده.۴۷

۵- نمودار (۵) رشته تحصیلی.۴۸

۶- نمودار(۶) استفاده از رسانه ها و گذران اوقات فراغت در جایگاه های مختلف اجتماعی…۴۹

۷- نمودار(۷) استفاده از رسانه و شیوه گذران اوقات فراغت۵۰

۸- نمودار(۸) استفاده از رسانه و انتخاب مکانهای گذران اوقات فراغت…۵۱

۹- نمودار(۹) استفاده از رسانه و نحوهگذران اوقات فراغت در سنین مختلف۵۲

۱۰- نمودار(۱۰) استفاده از رسانه ها و انتخاب تفریحات هنگام گذران اوقات فراغت…۵۳

۱۱- نمودار(۱۱) استفاده از رسانه و ابزاری برای گذران اوقات فراغت۵۴

۱۲- نمودار(۱۲) میزان استفاده والدین و فرزندان از رسانه….۵۵

۱۳- جدول ۵-۱:وضعیت جنسی.۴۴

۱۴-  جدول ۵-۲ سن افراد….۴۵

۱۵- جدول ۵-۳ وضعیت تأهل…۴۶

۱۶- جدول ۵-۴ سطح درآمد خانواده…۴۷

۱۷- جدول ۵-۵  رشته تحصیلی.۴۸

۱۸- جدول(۶) استفاده از رسانه ها و گذران اوقات فراغت در جایگاه های مختلف اجتماعی.۴۹

۱۹- جدول(۷) استفاده از رسانه و شیوه گذران اوقات فراغت…۵۰

۲۰- جدول(۸) استفاده از رسانه و انتخاب مکانهای گذران اوقات فراغت.۵۱

۲۱- جدول(۱۰) استفاده از رسانه ها و انتخاب تفریحات هنگام گذران اوقات فراغت…۵۳

۲۲- جدول(۱۱) استفاده از رسانه و ابزاری برای گذران اوقات فراغت۵۴

۲۳- جدول(۱۲) میزان استفاده والدین و فرزندان از رسانه….۵۵

اهداف تحقیق

ا ز آنجا که فرایند برنامه ریزی برای هر فعالیت ، داشتن آگاهی لازم و کافی( کمی و کیفی ) از عناصر تشکیل دهنده ی آن در راه حلها و پیشنهادات و میزان موفقیت برنامه های تنظیم شده نقش مهم و مؤثری را ایفا می نماید.

ما در پی آنیم که در این تحقیق :

 ۱-اهداف کلی :بررسی میزان استفاده از رسانه ها در اوقات فراغت

۲- اهداف جزئی :

۱-۲ بررسی سطح رفاه خانواده ها و پایگاه اجتماعی فرد با گزینش و میزان استفاده از نوع رسانه های جمعی.

۲-۲ رسانه ها در کیفیت و کمیت گذران اوقات فراغت تأثیر دارند؟

۳-۲ در روز هر فرد (دانشجوی دانشگاه پیام نور) به چه میزان به رسانه ها (اینترنت، ماهواره، تلویزیون) می پردازد.

۴-۲ آیا رسانه بین جنسیت و شیوه گذران اوقات فراغت ارتباط ایجاد می کند؟

۵-۲ در استفاده از رسانه ها آیا بین افراد متأهل و مجرد تفاوتی وجود دارد؟

بخشی از فصل دوم

۲-۱ تاریخچه

۲-۱-۱ سیر تحول مفهوم اوقات فراغت

در طی صنعتی شدن و گسترش سرمایه داری در اواخر قرن ۱۹ و قرن ۲۰ و تحولات بعد از دهه ی ۱۹۸۰ متحول شده است تحولاتیس که در ساخت اقتصادی و بازا کار در  این دوران رخ داد ماهیت اوقات فراغت را دگرگون کرد . مفهوم اوقات فراغت و نگرش گروه های مختلف مردم در جوامع مختلف و در ۳ مرحله ما قبل مدرن (دوران باستان ) دوران مدرن (انقلاب صنعتی و صنعتی شدن)و دوره مدرنیته متأ خر (دوران جهانی شدن )متفاوت شده است . در دوره ما قبل مدرن اوقات فراغت بخشی از زندگی فرهنگی بوده است .اما در دوره صنعتی فراغت به واقع شکل جامعه صنعتی تلقی می شده است چون به طور مشخص فعالیت های فراغتی ماقبل مدرن فعالیت های غیر مولد تلقی می شدند . بنا بر این می توان تحول در مفهوم فراغت را همگام و در تحول در سالهای اقتصادی که پیامد حوزه ستیز است نیز جستجو کرد (قلی نیا ؛ ۶۸:۱۳۸۳ )

از نیمه قرن ۱۹ و به خصوص طی قرن ۲۰ سد های موجود بین اشراف و عام شکسته شد و تفریح و سرگرمی به عنوان بخشی از حقوق زندگی شمرده شد و دولت ها ناگزیر به اتخاذ تصمیمات جدی و سرمایه گذاری  برای اقشار مختلف در اوقات فراغت شدند از جمله موارد دیگر اختراع رادیو تلویزیون از یک سو صنعت سینما از سوی دیگر و نیز رشد فزاینده مطبوعات بود که تحول عظیمی را در چگونگی گذران اوقات فراغت پدیدار ساخت و این امر را از محدوده امتیازات طبقات ممتاز جامعه خارج و به درون جامعه کشاند و جنبه عمومی و همگانی گرفت .

از سالهای ۱۹۴۵ به بعد رادیو و تلویزیون بر  اوقات فراغت تسلط پیدا می کند و. به گونه ای که بیشترین و بهترین ساعات فراغت در پای تلویزیون سپری میشود و انقلاب استیلای تصویر برصدا آغاز می شود و با یک حرکت تکمیلی در رسانه ها ی تصویری مانند ویدیو، ماهواره ،اینترنت و … فعایت های جسمی رکود می یابد و تفکر ها نشانه گرفته می شوند و اهمیت این امر را  بیشتر می سازند (فکوهی : ۱۳۸۲) .

۲-۱-۲ سیر گذران اوقات فراغت در ایران

 نویسنده تاریخ فرهنگ ایران می نویسد ایرانیان اوقات فراغت به چوگان بازی پرتاب نیزه شکار و کشتی می گذرانیده اند . به  قول هروردت ایرانیان به سختی از سن۵ سالگی به فرزندان خود اسب سواری و راستگویی را می آموختند . علیرغم وجود برنامه های تفریحی و سرگرمی در بسیاری از جوامع قدیم برخی از اسناد و مدارک نشان می دهد که مزایای اوقات فراغت بیشتر به طبقات ممتاز اجتماعی اختصاص داشته است و مردم عادی برای تامین معیشت خودمجبور به کار طاقت فرصای شبانه روزی بوده اند (قلی نیا :۱۳۸۳)

البته شاهنامه خوانی نیز که درقدیم در قهوه خانه ها نقالان به خواندن اشعار فردوسی می پرداختن مرسوم بود که نوعی گذران اوقات فراغت در میان طبقه  مردم عادی بوده است.

در کشور ما اوقات فراغت از سوی دولت از زمان قاجاریه مورد توجه قرار و بر اساس اسناد و مدارک به دلیل شرایط سیاسی سالهای ۴۰تا ۵۰ درزمان نخست وزیر وقت برای حل مسائل اجتماعی و هماهنگی تشکل های جوانان و ادغام آنان و تشکیلاتی واحد و منسجم ایجاد یک کانون رهبری تاسیس گردید که بعد ها تحت عنوان شورای عالی رهبری جوانان وابسته به نخست وزیری می گردید . این مجمع توسط مربی اسرائیلی به نام گیل لوآ برای برنامه ریزی جهت سازمان دهی به وضع جوانان ایرانی تشکیل گردید که می توان هدف عمده آن را جذب جوانان و انحراف اذهان آنان از مسائل سیاسی و اجتماعی کشور در سال ۱۳۵۴ توسط مستشاران ،کاخ جوانان زیر نظر نخست وزیری وقت و با نظارت ساواک دانست . در طی دهه های۴۰ تا ۵۰ سازمانهای  مختلفی از جمله پرورش افکار پیشاهنگی، لژیون خدمت گذاران بشر ، سازمان جوانان شیر و خورشید ایران ،خانه های فرهنگ روستایی به سرعت در سراسر کشور رشد کرد که هدف نهایی آنها ترویج فساد و شاه پرستی بود که با اهداف جوانان وطن همخوانی نداشت . (انصاری ؛ ۱۳۸۲) با پیروزی شکوه مند انقلاب اسلامی در زمینه امکان مربوط اوقات فراغت یک سو و سیاست گذاری اوقات فراغت توسط دولت از طرف دیگر تحولاتی پدیدار شد و مراکز فساد و فحشا تخریب کننده شخصیت نسل جوانان بر چیده شد و با تدابیر مهم انسان ساز اسلام  ،سازمان تربیت بدنی ،کانون پرورش فکری کودکان و نو جوانان و … جانی تازه گرفت و تلاشهای گوناگون در بهره برداری از اوقات فراغت به خصوص برای نسل جوان آغاز شد ولی محدودیت امکانات ، افزایش سریع جمعیت ،به ویژه جوانی جمعیت  مجال و فرصت رااز مسئولان و دست اندر کاران ربود .

توجه فراوان به تأمین اوقات فراغت بیشتر و استفاده کامل از این اوقات سبب شده است که به تدریج انسان به سوی یک نوع ‍‍‍»تمدن فراغت » گام بردارد و با کاهش ساعات کار و ایجاد و سایل سرگرمی از زندگی خود بیشتر لذت ببرد .

در حال حاضر روزنامه ها ، مجله ها ، رادیو ها ، تلویزیون هاو سینما با انتشار و پخش مطالب   و برنامه ذهای گوناگون خود از بهترین وسایل تفریحی و سرگرمی افراد به شمار می رود . خبر ها و مطالب و داستانها و مطبوعات ،برنامه های موسیقی و هنری ، رادیو ،تلویزیون اکنون در تمام اوقات شبانه روز مخاطبان خود را سرگرم کنند و آنان را از غوغا و اضطراب محیط کار و زندگی با رنج تنهایی دور نگه دارند و برای آنان یک محیط فراغت و آسایش مناسب ایجاد نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.