پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

SA39-بررسی میزان استفاده از رسانه ها در اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه

کد محصول:SA39

90 صفحه word (همراه با فایل های آماری spss 

20000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه ...1

1-2 بیان مسئله...3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق ....5

1-4 اهداف تحقیق .7

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 تاريخچه.8

2-1-1 سير تحول مفهوم اوقات فراغت ..8

2-1-2 سير گذران اوقات فراغت در ايران ..9

2-2 پیشینه های تحقیق11

2-2-1 تحقیقات داخلی...11

2-2-2 تحقیقلات خارجی....12

2-3 نتیجه گیری....14

فصل سوم : مبانی نظری تحقیق

3-1 مقدمه...15

3-2 ادبیات تحقیق.17

3-3نظريه ها ....18

3-3-1 نظريه نهادي....18

3-3-1-1 نظريه رايزمن....19

3-3-1-2 نظريه سون .20

3-3-1-3 نظريه فلوئيد هاوس ...20

3-3-1-4 نظریه هربرت مارکوزه....21

3-4  نظریه اقتصاد سیاسی رسانه ها..22

3-5  نظریه وابستگی مخاطبان22

3-6 تئوری های رفتار.23

3-7 تئوری طبقات.. ...24

3-8 تئوری علمی - اجتماعی24

3-9 تئوری مسئولیت اجتماعی ..24

3-10 دیدگاه سیریل اسمیت. .... 26

3-11 دیدگاه سمز و کلر. 27

3-12 نظریه ی دالاس اسمیت. ...29

3-13 نظریه ی برجسته سازی29

3-14 چارچوب نظری31

3-14-1 تئوری علمی و اجتماعی....32

3-14-2 تئوری مسئولیت اجتماعی..32

3-15 سؤالات پژوهشی....33

فصل چهارم : روش شناسی تحقیق

4-1 مقدمه ..34

4-2 روش تحقیق...35

4-3 جامعه آماری..36

4-4 تعریف مفاهیم36

4-4-1 تعریف نظری .36

4-4-2 متغیر وابسته36

4-4-3 متغیرهای مستقل...37

4-4-4 تعریف عملیاتی....38

فصل پنجم : تجزیه و تحلیل داده ها

5-1 مقدمه...39

5-2 داده 40

5-3 اطلاعات ..40

5-3-1 منابع تغذيه اطلاعات..40

5-4 سيستم هاي پردازش.41

5-5 تجزيه و تحليل داده ها..43

5-6جامعه آماري تحقيق.43

5-7 اندازه جامعه..43

5-8  تجزیه و تحلیل داده ها با شاخص های آمار توصیفی.44

5-8-1 توصیف ویژگی های فردی ....44

5-8-1-1 جنسیت.44

5-8-1-2 سن افراد....45

5-8-1-3 وضعیت تأهل..46

5-8-1-4 سطح درآمد خانواده..47

5-8-1-5 رشته تحصیلی..48

5-9 تجزيه و تحليل آماري....49

فصل ششم: نتیجه گیری

6-1مقدمه ..56

6-2 نتایج تحقیق ..57

6-3 پیشنهادات 58

6-4 محدودیتها ....58

6-4-1محدودیت تحقیق 58

6-4-2محدودیت محقق .58

6-5 پیشنهادات قابل تعمیم ...59

 

فهرست منابع و مآخذ

 منابع.60

ضمیمه و پیوست

پرسشنامه.62

1- نمودار (1) جنسیت44

2- نمودار (2) سن افراد....45

3- نمودار(3) وضعیت تأهل..46

4- نمودار (4) سطح درآمد خانواده.47

5- نمودار (5) رشته تحصیلی.48

 

6- نمودار(6) استفاده از رسانه ها و گذران اوقات فراغت در جایگاه های مختلف اجتماعی...49

7- نمودار(7) استفاده از رسانه و شیوه گذران اوقات فراغت50

8- نمودار(8) استفاده از رسانه و انتخاب مکانهای گذران اوقات فراغت...51

9- نمودار(9) استفاده از رسانه و نحوةگذران اوقات فراغت در سنین مختلف52

10- نمودار(10) استفاده از رسانه ها و انتخاب تفریحات هنگام گذران اوقات فراغت...53

11- نمودار(11) استفاده از رسانه و ابزاری برای گذران اوقات فراغت54

12- نمودار(12) میزان استفاده والدین و فرزندان از رسانه....55

13- جدول 5-1:وضعیت جنسی.44

14-  جدول 5-2 سن افراد....45

15- جدول 5-3 وضعیت تأهل...46

16- جدول 5-4 سطح درآمد خانواده...47

17- جدول 5-5  رشته تحصیلی.48

18- جدول(6) استفاده از رسانه ها و گذران اوقات فراغت در جایگاه های مختلف اجتماعی.49

19- جدول(7) استفاده از رسانه و شیوه گذران اوقات فراغت...50

20- جدول(8) استفاده از رسانه و انتخاب مکانهای گذران اوقات فراغت.51

21- جدول(10) استفاده از رسانه ها و انتخاب تفریحات هنگام گذران اوقات فراغت...53

22- جدول(11) استفاده از رسانه و ابزاری برای گذران اوقات فراغت54

23- جدول(12) میزان استفاده والدین و فرزندان از رسانه....55

اهداف تحقیق

ا ز آنجا كه فرايند برنامه ريزي براي هر فعاليت ، داشتن آگاهي لازم و كافي( كمي و كيفي ) از عناصر تشكيل دهنده ي آن در راه حلها و پيشنهادات و ميزان موفقيت برنامه هاي تنظيم شده نقش مهم و مؤثري را ايفا مي نمايد.

ما در پي آنيم كه در اين تحقيق :

 1-اهداف كلي :بررسي ميزان استفاده از رسانه ها در اوقات فراغت

2- اهداف جزئي :

1-2 بررسی سطح رفاه خانواده ها و پایگاه اجتماعی فرد با گزینش و میزان استفاده از نوع رسانه های جمعی.

2-2 رسانه ها در کیفیت و کمیت گذران اوقات فراغت تأثیر دارند؟

3-2 در روز هر فرد (دانشجوی دانشگاه پیام نور) به چه میزان به رسانه ها (اینترنت، ماهواره، تلویزیون) می پردازد. 

4-2 آیا رسانه بین جنسیت و شیوه گذران اوقات فراغت ارتباط ایجاد می کند؟

5-2 در استفاده از رسانه ها آیا بین افراد متأهل و مجرد تفاوتی وجود دارد؟  

بخشی از فصل دوممقاله

2-1 تاريخچه

2-1-1 سير تحول مفهوم اوقات فراغت

در طي صنعتي شدن و گسترش سرمايه داري در اواخر قرن 19 و قرن 20 و تحولات بعد از دهه ي 1980 متحول شده است تحولاتيس كه در ساخت اقتصادي و بازا كار در  اين دوران رخ داد ماهيت اوقات فراغت را دگرگون كرد . مفهوم اوقات فراغت و نگرش گروه هاي مختلف مردم در جوامع مختلف و در 3 مرحله ما قبل مدرن (دوران باستان ) دوران مدرن (انقلاب صنعتي و صنعتي شدن)و دوره مدرنيته متأ خر (دوران جهاني شدن )متفاوت شده است . در دوره ما قبل مدرن اوقات فراغت بخشي از زندگي فرهنگي بوده است .اما در دوره صنعتي فراغت به واقع شكل جامعه صنعتي تلقي مي شده است چون به طور مشخص فعاليت هاي فراغتي ماقبل مدرن فعاليت هاي غير مولد تلقي مي شدند . بنا بر اين مي توان تحول در مفهوم فراغت را همگام و در تحول در سالهاي اقتصادي كه پيامد حوزه ستيز است نيز جستجو كرد (قلي نيا ؛ 68:1383 )

از نيمه قرن 19 و به خصوص طي قرن 20 سد هاي موجود بين اشراف و عام شكسته شد و تفريح و سرگرمي به عنوان بخشي از حقوق زندگي شمرده شد و دولت ها ناگزير به اتخاذ تصميمات جدي و سرمايه گذاري  براي اقشار مختلف در اوقات فراغت شدند از جمله موارد ديگر اختراع راديو تلويزيون از يك سو صنعت سينما از سوي ديگر و نيز رشد فزاينده مطبوعات بود كه تحول عظيمي را در چگونگي گذران اوقات فراغت پديدار ساخت و اين امر را از محدوده امتيازات طبقات ممتاز جامعه خارج و به درون جامعه كشاند و جنبه عمومي و همگاني گرفت .

از سالهاي 1945 به بعد راديو و تلويزيون بر  اوقات فراغت تسلط پيدا مي كند و. به گونه اي كه بيشترين و بهترين ساعات فراغت در پاي تلويزيون سپري ميشود و انقلاب استيلاي تصوير برصدا آغاز مي شود و با يك حركت تكميلي در رسانه ها ي تصويري مانند ويديو، ماهواره ،اينترنت و ... فعايت هاي جسمي ركود مي يابد و تفكر ها نشانه گرفته مي شوند و اهميت اين امر را  بيشتر مي سازند (فكوهي : 1382) .

2-1-2 سير گذران اوقات فراغت در ايران

 نويسنده تاريخ فرهنگ ايران مي نويسد ايرانيان اوقات فراغت به چوگان بازي پرتاب نيزه شكار و كشتي مي گذرانيده اند . به  قول هروردت ايرانيان به سختي از سن5 سالگي به فرزندان خود اسب سواري و راستگويي را مي آموختند . عليرغم وجود برنامه هاي تفريحي و سرگرمي در بسياري از جوامع قديم برخي از اسناد و مدارك نشان می دهد كه مزاياي اوقات فراغت بيشتر به طبقات ممتاز اجتماعي اختصاص داشته است و مردم عادي براي تامين معيشت خودمجبور به كار طاقت فرصاي شبانه روزي بوده اند (قلي نيا :1383)

البته شاهنامه خواني نيز كه درقديم در قهوه خانه ها نقالان به خواندن اشعار فردوسي مي پرداختن مرسوم بود كه نوعي گذران اوقات فراغت در ميان طبقه  مردم عادي بوده است.

در كشور ما اوقات فراغت از سوي دولت از زمان قاجاريه مورد توجه قرار و بر اساس اسناد و مدارك به دليل شرايط سياسي سالهاي 40تا 50 درزمان نخست وزير وقت براي حل مسائل اجتماعي و هماهنگي تشكل هاي جوانان و ادغام آنان و تشكيلاتي واحد و منسجم ايجاد يك كانون رهبري تاسيس گرديد كه بعد ها تحت عنوان شوراي عالي رهبري جوانان وابسته به نخست وزيري مي گرديد . اين مجمع توسط مربي اسرائيلي به نام گيل لوآ براي برنامه ريزي جهت سازمان دهي به وضع جوانان ايراني تشكيل گرديد كه مي توان هدف عمده آن را جذب جوانان و انحراف اذهان آنان از مسائل سياسي و اجتماعي كشور در سال 1354 توسط مستشاران ،كاخ جوانان زير نظر نخست وزيري وقت و با نظارت ساواك دانست . در طي دهه هاي40 تا 50 سازمانهاي  مختلفي از جمله پرورش افكار پيشاهنگي، لژيون[1] خدمت گذاران بشر ، سازمان جوانان شير و خورشيد ايران ،خانه هاي فرهنگ روستايي به سرعت در سراسر كشور رشد كرد كه هدف نهايي آنها ترويج فساد و شاه پرستي بود كه با اهداف جوانان وطن همخواني نداشت . (انصاري ؛ 1382) با پيروزي شكوه مند انقلاب اسلامي در زمينه امكان مربوط اوقات فراغت يك سو و سياست گذاري اوقات فراغت توسط دولت از طرف ديگر تحولاتي پديدار شد و مراكز فساد و فحشا تخريب كننده شخصيت نسل جوانان بر چيده شد و با تدابير مهم انسان ساز اسلام  ،سازمان تربيت بدني ،كانون پرورش فكري كودكان و نو جوانان و ... جاني تازه گرفت و تلاشهاي گوناگون در بهره برداري از اوقات فراغت به خصوص براي نسل جوان آغاز شد ولي محدوديت امكانات ، افزايش سريع جمعیت ،به ويژه جواني جمعيت  مجال و فرصت رااز مسئولان و دست اندر كاران ربود .

توجه فراوان به تأمين اوقات فراغت بيشتر و استفاده كامل از اين اوقات سبب شده است كه به تدريج انسان به سوي يك نوع ‍‍‍»تمدن فراغت » گام بردارد و با كاهش ساعات كار و ايجاد و سايل سرگرمي از زندگي خود بيشتر لذت ببرد .

در حال حاضر روزنامه ها ، مجله ها ، راديو ها ، تلويزيون هاو سينما با انتشار و پخش مطالب   و برنامه ذهاي گوناگون خود از بهترين وسايل تفريحي و سرگرمي افراد به شمار مي رود . خبر ها و مطالب و داستانها و مطبوعات ،برنامه هاي موسیقي و هنري ، راديو ،تلويزيون اكنون در تمام اوقات شبانه روز مخاطبان خود را سرگرم كنند و آنان را از غوغا و اضطراب محيط كار و زندگي با رنج تنهايي دور نگه دارند و براي آنان يك محيط فراغت و آسايش مناسب ايجاد نمايند. 

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید