اطلاعیه

مالیات بر ارزش افزوده،تشریح حسابداری و ثبت آن

کد محصول hs232

فایل وورد

۱۶۵ صفحه

۲۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست تشریحی

فصل اول
تاریخچه و کلیات
دراین فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می گیرد:
۱. تاریخچه وتعریف مالیات
۲. ماهیت واصول مالیات
۳. سیر تحول قوانین مالیاتی
۴. معافیت‌ها، تشویق‌ها و جرایم مالیاتی
۵. پیدایش مالیات بر ارزش افزوده
۶. فراز ونشیب های مالیات برارزش افزوده در ایران

فصل دوم
معرفی و تشریح مالیات بر ارزش افزوده
در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می گیرند:
۱. مفهوم مالیات بر ارزش افزوده
۲. تاثیرات مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد
۳. مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
۴. انواع مالیات بر ارزش افزوده و نحوه محاسبه هر کدام
۵. معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده
۶. تکلیف فعالان اقتصادی و چند پرسش و پاسخ

فصل سوم
قوانین مالیات بر ارزش افزوده
در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می گیرند:
۱. تاریخچه تصویب مالیات بر ارزش افزوده
۲. لایحه مالیات بر ارزش افزوده
۳. بررسی تطبیقی لایحه مالیات برارزش افزوده
۴. قوانین صادرات و واردات در نظام مالیات برارزش افزوده

فصل چهارم
مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده
در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می گیرند:
۱. تعریف و مفهوم ارزش افزوده
۲. اهداف مالیات بر ارزش افزوده
۳. خصوصیات قانون مالیات بر ارزش افزوده
۴. مزایا و معایب مالیات بر ارزش اقزوده
۵. تبعات اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده
۶. موانع اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده
۷. ویژگی ها ، نحوه محاسبه ومعافیت های طرح مالیات برارزش افزوده

فصل پنجم
درآمدهای مالیاتی
در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می گیرند:
۱. ترکیب درآمدهای دولت و درآمدهای مالیاتی
۲. ضرورت اصلاح نظام مالیاتی درایران
۳. الزامات اجرای مالیات بر ارزش افزوده
۴. اثر درآمدی مالیات افزوده درایران
۵. اثر قیمیت مالیات بر ارزش افزوده در ایران

فصل ششم
مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف
در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می گیرند:
۱. عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در بین کشور ها
۲. موارد معافیت ها در برخی از کشور ها

فصل هفتم
نقش حسابداری در اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران
در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می گیرند:
۱. دلایل توجیهی معرفی مالیات بر ارزش افزوده در ایران
۲. نقش مالیات بر ارزش افزوده در اصلاح نظام مالیاتی کشور
۳. مفهوم مالیات بر ارزش افزوده و رو شهای مهم محاسبه این مالیات
۴. معرفی بک سیستم ساده حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

فصل هشتم
چگونگی ثبت حسابداری مالیات بر ارزش افزوده
در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار می گیرند:
۱. آموزش چگونگی حسابداری در مراحل مختلف
۲. تشریح حسابداری مالیات بر ارزش افزوده در قالب مثال
پی نوشته ها
منابع و مآخذ

فهرست عناوین

فصل اول
تاریخچه و کلیات
تاریخچه مالیات
تعریف مالیات
ماهیت مالیات
اصول مالیات
اصول اقتصادی مالیات
اصول کلاسیک
اصل عدالت
اصل اطمینان
اصل سهولت
اصل صرفه جویی
اصول جدید
اصل شخصی ساختن مالیات
اصل تصاعدی بودن نرخ مالیات
اصل دخالت
اصول حقوقی مالیات
اصل قانونی بودن مالیات
اصل محرمانه بودن اطلاعات مالیاتی
اصل عدم تبعیض بین مؤدیان
سیر تحول قوانین مالی و مالیاتی
اشخاص مشمول مالیات
شهرداری‌ها
نوع مالیات
سازمان مالیاتی (تشخیص تا وصول)
معافیت‌ها، تشویق‌ها و جرایم مالیاتی
معافیت‌های مالیاتی
تشویق‌های مالیاتی
جرایم مالیاتی
مالیات شرکت‌ها و سرمایه گذاریهای خارجی
شرکت‌ها
سرمایه گذاریهای خارجی
معافیت‌های مالیاتی
میزان مالیات
مراجع مالیاتی و حل اختلاف
هیات‌های عالی بدوی و تجدید نظر مالیاتی
پیدایش مالیات بر ارزش افزوده
فراز ونشیب های مالیات برارزش افزوده در ایران

فصل دوم
معرفی و تشریح مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ به نفع کیست و به ضرر چه کسانی
ارزش افزوده به چه معنی است
مبلغ مالیات بر ارزش افزوده چقدر است
مالیات بر ارزش افزوده شامل چه کالاهایی می‏شود
آیا مالیات بر ارزش افزوده باعث گران‏شدن کالاها می‏شود
مالیات بر ارزش افزوده به نفع کیست
مالیات بر ارزش افزوده به ضرر کیست
تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر صادرات
چرا بازاریان از مالیات به ارزش افزوده نگران شده‏اند
آیا مالیات بر ارزش افزوده اثر تورمی دارد
بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده ارزاق عمومی از پرداخت آن معاف هستند
بررسی آثار اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در مرکز پژوهشها
مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده
انواع مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی(VATp)
مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی (VATI)
مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف (VATc)
مقایسه سه نوع مالیات بر ارزش افزوده
سرنوشت مصرف‌کنندگان در خرید کالاها و خدمات
ثبت‌نام مرحله‌ای
مزایای مالیات بر ارزش افزوده
کالاهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده
نرخ صفر برای صادرات
تاثیر بر تورم
تکلیف فعالان اقتصادی
چند پرسش و پاسخ

فصل سوم
قوانین مالیات بر ارزش افزوده
آشنایی
تاریخچه تصویب مالیات بر ارزش افزوده
لایحه مالیات بر ارزش افزوده
معافیت ها
مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات
وظایف و تکالیف مودیان
سازمان بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن
سایر مقررات
بررسی تطبیقی لایحه مالیات برارزش افزوده
صادرات و واردات در نظام مالیات برارزش افزوده
بررسی تطبیقی لایحه مالیات برارزش افزوده

فصل چهارم
مبانی نظری مالیات بر ارزش افزوده
تعریف ارزش افزوده
مفهوم مالیات بر ارزش افزوده
اهداف مالیات بر ارزش افزوده
خصوصیات اصلی قانون مالیات بر ارزش افزوده
مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده
معایب اجرای مالیات بر ارزش افزوده
تبعات اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده
مالیات برارزش افزوده به نفع اقشار آسیب پذیر است
موانع اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده
مالیات برارزش افزوده فرارهای مالیاتی را کاهش می دهد
ویژگی ها ، نحوه محاسبه ومعافیت های طرح مالیات برارزش افزوده

فصل پنجم
درآمدهای مالیاتی
مالیات بر ارزش افزوده
ترکیب درآمد های دولت
ترکیب درآمدهای مالیاتی
نسبت درآمد های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی
ضرورت اصلاح نظام مالیاتی درایران
از پرداخت مالیات معاف می باشد
الزامات اجرای مالیات بر ارزش افزوده
سطح آستانه معافیت درایران
آثار اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در ایران
اثر درآمدی مالیات افزوده درایران
اثر قیمیت مالیات بر ارزش افزوده در ایران
اثر توزیعی مالیات بر ارزش افزوده درایران
خلاصه و جمع بندی

فصل ششم
مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف
عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در بین کشور ها
موارد معافیت ها در برخی از کشور ها
۱- غنا
۲- اندونزی
تایلند
مکزیک
فروش کالاها
۳- ارائه خدمات
استفاده یا مالکیت کالاهای زیر
واردات کالاهای زیر
سوئد
لبنان
کانادا
کره
خدمات و کالاهای ضروری
خدمات رفاه اجتماعی
کالا و خدمات فرهنگی
خدمات شخصی شبیه کارگری
سایر کالاها و خدمات
کالاهای معاف از عوارض گمرکی

فصل هفتم
نقش حسابداری در اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران
چکیده
مقدمه
اهمیت موضوع مالیات بر ارزش افزوده
دلایل توجیهی معرفی مالیات بر ارزش افزوده در ایران
سهم پایین مالیات در تولید ناخالص داخلی
نقش ناچیز مالیاتها در تأمین هزینه های دولت
وابستگی بالای دولت به استقراض از نظام بانکی و مالیات تورمی
نقش مالیات بر ارزش افزوده در اصلاح نظام مالیاتی کشور
کشورهای سازمان
اقتصادی و توسعه سا ل
مفهوم مالیات بر ارزش افزوده و رو شهای مهم محاسبه این مالیات
معرفی یک سیستم ساده حسابداری مالیات بر ارزش افزوده
ثبت مالیات بر ارزش افزوده
روش های حسابداری برای VAT
VAT به روش معمول
نتیجه گیری

فصل هشتم
چگونگی ثبت حسابداری مالیات بر ارزش افزوده
توضیحات
اما توضیح پاره ای از موارد در مورد ثبتهای مالیات بر ارزش افزوده
کالای امانی
ثبت دائمی موجودی کالا
ثبت حسابداری مالیات بر ارزش افزوده در مورد کالای وارداتی
مساله حسابداری در مورد مالیات بر ارزش افزوده
تشریح حسابداری مالیات بر ارزش افزوده در قالب مثال
پی نوشته ها
منابع و مآخذ

چکیده :
هدف ازتهیه این پروژه معرفی مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش های جدید تعیین مالیات وتوضیحات درباره مفاهیم و اهداف تعیین مالیات براساس ارزش افزوده و همچنین تبعات متفاوت اقتصادی حاصل از اجرای مالیات برارزش افزوده می باشد. همچنین در این پروژه سعی شده است که مزایا و معایبی که این نوع مالیات به دنبال دارد بیان گردد ,همچنین در مورد معافیتهای مالیاتی و معافیتهای مربوط به این نوع مالیات توضیح داده شده است .قوانینی که در این مورد وضع شده و انواع مالیات برارزش افزوده و نحوه محاسبه هرکدام با استفاده از فرمول ها و درصدهای مربوط به آن از دیگر مطالب ارائه شده می باشد و با استفاده از جداول مختلف فرآیند ارزش افزوده طی مراحل مختلف تولید و میزان مالیات بر ارزش افزوده در بین کشورهای مختلف تبیین شده علاوه بر این درباره ترکیب درآمدهای دولت و درآمدهای مالیاتی و اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده در ایران و عملکرد مالیات بر ارزش افزوده در بین کشورهای مختلف و موارد معافیتها در برخی کشورها و بررسی تطبیقی شاخص های اقتصادی کشورها توضیح داده شده است . درآخر نیز به نقش حسابداری در اجرای مالیات بر ارزش افزوده و معرفی یک سیستم ساده حسابداری مالیات بر ارزش افزوده و نحوه ثبتهای حسابداری آن اشاره شده است. بطور کلی با استفاده از فرمول ها, جداول, نمودارها و سایر توضیحات درباره مطالب و مفاهیم مختلف به تشریح مالیات بر ارزش افزوده و چگونگی حسابداری آن پرداخته شده است.

پیش گفتار:
این تحقیق درباره مالیات برار زش افزوده می باشد که به عنوان مطالب روز در محافل اقتصادی مطرح می باشد.
در اینمقاله کلیه مطالب مربوط به مالیات بر ارزش افزوده در قالب توضیحات , مثال های مختلف , جداول و سایر موضوعات به تفصیل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند .
در فصل اول تاریخچه و کلیات مالیات و در فصل دوم تعریف ها و مفاهیم تئوری مطرح می شود .
در فصل سوم قوانین حاکم بر مالیات بر ارزش افزوده مطرح میشود و مواد و تبصره های قانونی آن مورد بررسی قرار می گیرد .
,فصل چهارم به بحث درباره مفاهیم و مبانی نظری اهداف , خصوصیات , مزایا ومعایب, تبعات اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده,موانع اجرایی, ویژگی ها و نحوه محاسبه مالیات ارزش افزوده می پردازد.
فصل پنجم به درآمدهای مالیاتی که شامل ترکیب درآمدهای دولت و درآمدهای مالیاتی و ضرورت اصلاح نظام مالیاتی در ایران و اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده و آثار اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در ایران اختصاص می یابد.
در فصل ششم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف بررسی می شود , سپس در فصل هفتم نقش حسابداری در مالیات بر ارزش افزوده و در فصل هشتم نحوه ثبت حسابداری آن در دفاتر مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.