بررسی استفاده از سامانه های الکترونیکی در تجهیز منابع مالی بانک ها

کد محصول hs157

فایل وورد

۵۵ صفحه

۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه
سؤال اصلی تحقیق
فرضیه‌های تحقیق
هدف تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری تحقیق
تعیین حجم نمونه وروش نمونه‌گیری
بانکداری الکترونیکی ( E banking   )
بانکداری الکترونیکی در ایران
۱- تعریف
۲- از دیدگاه بانکداری سنتی و الکترونیکی کشور ما در جهان چه جایگاهی دارد؟
۳- مهمترین دلایل معضلات بانکی کنونی چه کسانی هستند؟
۴- برپایی بانکداری الکترونیکی به چه ابزارها و زیرساخت‌هایی نیاز دارد؟
۷- پیشینه فعالیت‌های بانک شما در ارایه خدمات بانکی چیست
الزامات بانکداری الکترونیکی در توسعه‌ی تجارت الکترونیکی
تجهیزمنابع پولی دربانکداری نوین
۱) فناوری اطلاعات وارتباطات
۲) مهارتهای نیروی انسانی
۳) تنوع خدمات بانکی
۴) کیفیت خدمات بانکی
۵) رضایت مشتریان ازکارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی
۶) مطلوبیت محیط داخلی بانک‌ها و مؤسسات مالی
۷) مطلوبیت محل استقرارمکانی بانک‌ها و مؤسسات مالی
تجزیه وتحلیل داده‌ها واطلاعات
مقایسه میانگین امتیازات فرضیه‌های تحقیق بین شعب موفق وناموفق
آزمون فرضیه های تحقیق
تجهیز منابع به جای تشدید تقاضا
بررسی عوامل موثر در تجهیز منابع بانک ها
تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین
فناوری اطلاعات و ارتباطات
مهارت های نیروی انسانی
تنوع خدمات بانکی
کیفیت خدمات بانکی
مطلوبیت محیط داخلی بانک ها
مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها
تجارت الکترونیک و نقش آن در اهمیت بانکداری الکترونیک
ضرورت توسعه بانکداری الکترونیک (اتوماسیون بانکی) در ایران
شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب)
محاسن و مزایای شبکه شتاب و بانکداری الکترونیکی
نقایص وموانع بانکداری الکترونیکی در ایران
بانکداری الکترونیکی زیر ساخت تجاریت نوین
تجارت الکترونیک دارای زیر شاخه های عمده ای به شرح زیر می باشد:
جایگاه بانکداری الکترونیکی در تجارت الکترونیک
زیر ساخت ها و بسترهای مورد نیاز برای توسعهE-Banking
۲) توسعه زیرساختهای مالی و بانکی
۳) توسعه شاخص های قانونی در بانکداری الکترونیکی
۴) توجه به زیر ساختهای انسانی در توسعه و راه اندازی E-Banking
۵) تامین نرم افزاری و امنیتی درE-Banking
مشتری مداری اصل اول استفاده از سیستم هایE-Banking
اصل ایجاد تنوع در ابزارهای خدمات رسانی سیستم های E-Banking
تاثیرات گسترش E-Banking
جایگاه E-Banking در نظام بانکی ایران
فرهنگ سازی E-Banking در ایران
نتیجه‌گیری
الف) پیشنهادهای کاربردی برای کلیه مؤسسات مالی و بانک‌ها
ب ) سایر پیشنهادها

منابع