امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

کد محصول hs137

فایل وورد

۲۵۰ صفحه

۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه:
۱-۲ بیان مساله و علل انتخاب موضوع
۱-۳ اهداف پژوهش:
۱-۴ اهمیت پژوهش:
۱-۵ نوع طرح پژوهش:
۱-۶ متغیرهای پژوهش:
۱-۷ فرضیه های پژوهش:
۱-۸ قلمرو پژوهش:
۱-۱-۸ قلمرو موضوعی
۲-۱-۸ قلمرو مکانی
۳-۱-۸ قلمرو زمانی
۱-۹ محدودیتهای پژوهش
۱- ۱۰ روش پژوهش
۱-۱۱ روش جمع آوری اطلاعات
۱-۱۲ ابزار اندازه گیری اطلاعات
۱-۱۳ واژگان کلیدی و اصطلاحات
۱-۱۴ ساختار پژوهش
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۱-تاریخچه،مبانی نظری، چارچوب گزارشات مالی، انرون
۲-۱ مقدمه:
۲-۲ گفتار اول: تاریخچه
۲-۲-۱ مقاله فنی انتشار یافته توسط انجمن حسابداران قسم خورده انگلستان و ولز
۲-۲-۲ متن پیشنهادی شماره ۴۲ (ED42)
۲-۲-۳ متن پیشنهادی شماره ۴۹ (ED 49)
۲-۲-۴ شرایط پیشنهاد شده توسط متن پیشنهادی گزارشگری معاملات (FRED4)
۲-۲-۵ بیانیه تحقیق مالی شماره ۵ (۱۹۹۴) گزارشگری محتوای معاملات
۲-۳ گفتار دوم: مبانی نظری
۲-۳-۱ تجزیه و تحلیل مزایا و مخاطرات
۲-۳-۲ شناخت
۲-۳-۳ عدم شناخت
۲-۳-۴ تهاتر
۲-۳-۶ نحوه ارائه اقلام مرتبط با هم
۲-۳-۶ معاملات مرتبط
۲-۴ گفتار سوم : چارچوب گزارشات مالی
۲-۴-۱ ترازنامه
۲-۴-۲ صورتهای مالی اساسی دیگر
۲-۴-۳ یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی و گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام
۲-۵ گفتار چهارم: فروپاشی انرون مقدمه ای برای تحول در وضع قوانین و استانداردهای
مرتبط با معاملات خارج از تراز نامه
۲-۵-۱ آنچه برای انرون اتفاق افتاد؟
۲-۵-۲ تاریخچه انرون
۲-۵-۳ گزارش Powers و Batson در مورد انرون
۲- شرکتهای با اهداف خاص، قانون سار بینز اکسلی
۲-۱ گفتار پنجم: شرکتها با اهداف خاص
۲-۲-۱ مقدمه
۲-۲-۲ تعریف شرکتها با اهداف خاص
۲-۲-۳ ارتباط با تامین مالی خارج از تراز نامه
۲-۲ گفتار ششم: قانون سار بینز اکسلی
۲-۲-۱ مقدمه
۲-۲-۲ ارتباط قانون ساربینز اکسلی با موضوع خارج از تراز نامه
۲-۲-۳ اقلامی که افشاء آنها در ارتباط با ترتیبات خارج از ترازنامه لازم است
۲-۲-۴ افشاء اقلام تعهدات قراردادی
۳- شیوه های مورد استفاده در تامین مالی خارج از تراز نامه
۱-۲ گفتار هفتم : شرکتهای فرعی و شبه شرکتهای فرعی
۲-۲-۱ تعریف شرکتهای فرعی وشبه فرعی
۲-۲-۲ معافیت شبه شرکتهای فرعی از تلفیق
۲-۲-۳ ارتباط شرکتهای فرعی و شبه فرعی با تامین مالی خارج از تراز نامه
۲-۲ گفتار هشتم: سرمایه گذاری در ارزش ویژه سایر شرکتها
۳-۲-۱ سرمایه گذاری هایی که نه موجب افزایش نفوذ قابل ملاحظه می شودونه موجب افزایش کنترل
۲-۲-۲ سرمایه گذاری هایی که موجب افزایش نفوذ قابل ملاحظه می شود اما موجب افزایش کنترل
نمی شود
۲-۲-۳ سرمایه گذاری هایی که موجب کنترل می شود
۲-۲-۴ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری سرمایه گذاریها
۲-۲-۵ تلفیق
۲-۳ گفتار نهم: اجاره های بلند مدت
۱-۲-۳ ارزیابی معامله
۲-۲-۳ ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی
۳-۲-۳ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای اجاره های بلند مدت
۲-۴ گفتار دهم: فروش و اجاره آن از خریدار
۱-۲-۴ ارزیابی معامله
۲-۲-۴ اجاره های سرمایه ای
۳-۲-۴ اجاره های عملیاتی
۴-۲-۴ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و اجاره آن از خریدار
۵-۲-۴ استاندارد بین المللی حسابداری برای اجاره ها
۲-۵ گفتار یازدهم: فروش و توافقات باز خرید
۱-۲-۵ ارزیابی معامله
۲-۲-۵ ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی
۳-۲-۵ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای فروش و توافقات بازخرید
۴-۲-۵ شیوه حسابداری
۲-۶ گفتار دوازدهم : کالاهای امانی
۱-۲-۶ ارزیابی معامله
۲-۲-۶ ماهیت شیوه ها و الزامات گزارشگری مالی
۳-۲-۶ حقوق هر طرف معامله برای بازگرداندن کالا
۴-۲-۶ تعیین قیمت برای انتقال نهایی مالکیت به مشتری
۵-۲-۶ آیا مشتری لازم است به سازنده کالا مبلغی به عنوان ودیعه بدهد؟
۶-۲-۶ آیا مشتری حق استفاده از کالا را دارد؟
۷-۲-۶ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای کالاهای امانی
۲-۷ گفتار سیزدهم: نقل و انتقالات داراییهای مالی با مشارکت های مداوم
۱-۲-۷ ارزیابی معاملات
۲-۲-۷ موارد افشاء طبق SFAS شماره ۱۴۰
۳-۲-۷ موضوع خارج از ترازنامه در حسابداری برای نقل و انتقالات دارائیهای مالی
۲-۸ گفتار چهاردهم: تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
۱-۲-۸- روشهای تجزیه و تحلیل
۲-۲-۸- طبقه بندی نسبتها
۳-۲-۸- فرض تداوم فعالیت
۲-۹- گفتار پانزدهم : پیشینه پژوهش
۱-۲-۱۰: نتیجه گیری
فصل سوم: روش شناسی پژوهش (متدولوژی)
۱-۳ مقدمه
۲-۳ اهداف پژوهش
۳-۳ روش جمع آوری داده ها
۴-۳ قلمرو پژوهش
۵-۳ جامعه آماری
۶-۳ نحوه گردآوری اطلاعات
۷-۳ نمونه گیری
۸-۳ فرضیه های پژوهش
۹-۳ متغیرهای پژوهش
۱۰-۳ تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش
۱۱-۳ اندازه گیری متغیرهای پژوهش
۱۲-۳ روش آماری آزمون فرضیه ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
۱-۴ مقدمه
۲-۴ نتایج تحلیل داده ها- سال ۸۰
۳-۴ نتایج تحلیل داده ها- سال ۸۱
۴-۴ نتایج تحلیل داده ها- سال ۸۲
۵-۴ نتایج تحلیل داده ها- سال ۸۳
۶-۴ نتایج تحلیل داده ها- سال ۸۴
۷-۴ نتایج تحلیل داده ها- سال ۸۵
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه
۲-۵ خلاصه ای از کل پژوهش
۳-۵ خلاصه یافته های پژوهش
۴-۵ نتیجه گیری
۵-۵ پیشنهادات
۱-۵-۵ پیشنهادات مربوط به یافته های پژوهش
۲-۵-۵ پیشنهادات برای پژوهش های آتی
۶-۵ محدودیت های پژوهش
۷-۵ فهرست منابع
فصل ششم :پیوستها

۱-۴جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی- سال ۱۳۸۰ ۱۴۰
۲-۴ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیرهای تفاضلگیری شده جاری، سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب سال ۱۳۸۰
۳-۴ آماره های آزمون ویلکاکسون (ناپارامتری )برای فرض برابری میانگین های متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۰
۴-۴ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۰
۴-۵ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو – کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۰
۴-۶ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۰
۴-۷ جدول آمار های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۰
۴-۸ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۰
۴-۹جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۰
۴-۱۰ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۰
۴-۱۱ جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۰
۴-۱۲ جدول آزمون t زوجی (پارامتری )برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۰
۴-۱۳ جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۰
۴-۱۴ جدول آزمون t (پارامتری )برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۰
۴-۱۵ جدول آماره های آزمون ویلکاکسون برای فرض برابری میانگین های متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی و فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۰
۴-۱۶ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۰
۴-۱۷ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۰
۴-۱ نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۰
۴-۲ نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۰
۴-۳ نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۰
۴-۴ نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۰
۴-۵ نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۰
۴-۶ نمو.دار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۰
۴-۷ نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۰
۴-۸ نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۰
۴-۹ نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۰
۴-۱۰ نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۰
۴-۱۸ جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۱
۴-۱۹ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۱
۴-۲۰ جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۱
۴-۲۱ جدول آزمون t برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۱
۴-۲۲ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۱
۴-۲۳ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۱
۴-۲۴ جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۱
۴-۲۵ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۱
۴-۲۶ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۱
۴-۲۷ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۱
۴-۲۸ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۱
۴-۲۹ جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۱
۴-۳۰ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۱
۴-۳۱ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۱
۴-۳۲ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۱
۴-۳۳ جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۱
۴-۳۴ جدول آزمونهای نرمالیته متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۱
۴-۳۵ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۱
۴-۳۶ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۱
۴-۳۷ جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۱
۴-۱۱ نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۱
۴-۱۲ نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۱
۴-۱۳ نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۱
۴-۱۴ نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۱
۴-۱۵ نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۱
۴-۱۶ نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۱
۴-۱۷ نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۱
۴-۱۸ نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۱
۴-۱۹ نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۱
۴-۳۸ جدول آما ره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۲
۴-۳۹ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۲
۴-۴۰ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۲
۴-۴۱ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو- کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۲
۴-۴۲ جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۲
۴-۴۳ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۲
۴-۴۴ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۲
۴-۴۵ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۲
۴-۴۶ جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۲
۴-۴۷ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۲
۴-۴۸ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۲
۴-۴۹ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۲
۴-۵۰ جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۲
۴-۵۱ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۲
۴-۵۲ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۲
۴-۵۳ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۲
۴-۵۴ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۲
۴-۵۵ جذول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۲
۴-۲۰ نمودارپراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۲
۴-۲۱ نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۲
۴-۲۲ نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۲
۴-۲۳ نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۲
۴-۲۴ نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۲
۴-۲۵ نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۲
۴-۲۶ نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۲
۴-۲۷ نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۲
۴-۵۶ جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۳
۴-۵۷ جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۳
۴-۵۸ جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۳
۴-۵۹ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۳
۴-۶۰ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۳
۴-۶۱ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۳
۴-۶۲ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۳
۴-۶۳ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۳
۴-۶۴ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۳
۴-۶۵ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۳
۴-۶۶ جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۳
۴-۶۷ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از اختساب –سال ۱۳۸۳
۴-۶۸ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۳
۴-۶۹ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۳
۴-۷۰ جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۳
۴-۷۱ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۳
۴-۷۲ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۳
۴-۷۳ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۳
۴-۲۸ نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۳
۴-۲۹ نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۳
۴-۳۰ نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۳
۴-۳۱ نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۳
۴-۳۲ نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۳
۴-۳۳ نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۳
۴-۳۴ نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۳
۴-۳۵ نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۳
۴-۳۶ نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۳
۴-۳۷ نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۳
۴-۷۴ جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۴
۴-۷۵ جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۴
۴-۷۶ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۴
۴-۷۷ جدول همبستگی پارامتری میان متغیر های زوج شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۴
۴-۷۸ جدول آزمون t زوجی برای فرض برابری میانگین متغیر تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۴
۴-۷۹ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۴
۴-۸۰ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۴
۴-۸۱ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۴
۴-۸۲ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۴
۴-۸۳ جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۴
۴-۸۴ جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۴
۴-۸۵ جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۴
۴-۸۶ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۴
۴-۸۷ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۴
۴-۸۸ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۴
۴-۸۹ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو –کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۴
۴-۹۰ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیرهای تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۴
۴-۹۱ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۴
۴-۹۲ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۴
۴-۹۳ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیها ی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۴
۴-۳۸ نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۴
۴-۳۹ نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۴
۴-۴۰ نمودا ر مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۴
۴-۴۱ نمودا ر مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۴
۴-۴۲ نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۴
۴-۴۳ نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۴
۴-۴۴ نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۴
۴-۴۵ نمودا ر پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۴
۴-۴۶ نمودا ر مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۴
۴-۴۷ نمودا ر مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۴
۴-۹۴ جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر جاری قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۵
۴-۹۵ جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر سریع قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۵
۴-۹۶ جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۵
۴-۹۷ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری ،سریع و نقدینگی قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۵
۴-۹۸ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده جاری قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۵
۴-۹۹ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده سریع قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۵
۴-۱۰۰ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های سریع قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۵
۴-۱۰۱ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیرهای تفاضلگیری شده نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۵
۴-۱۰۲ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های جاری قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۵
۴-۱۰۳ جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۵
۴-۱۰۴ جدول آماره های توصیفی برای تفاضل متغیر فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل وبعد از احتساب –سال ۱۳۸۵
۴-۱۰۵ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۵
۴-۱۰۶ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۵
۴-۱۰۷ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده کل بدهی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۵
۴-۱۰۸ جدول آزمونهای نرمالیته برای متعیر تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب تامین مالی –سال ۱۳۸۵
۴-۱۰۹ جدول آزمونهای نرمالیته برای متغیر های تفاضلگیری شده فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۵
۴-۱۱۰ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های نقدینگی قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۵
۴-۱۱۱ جدول ضریب همبستگی ناپارامتری تاو-کندال میان متغیر های فزونی بدهیها بر دارائیهای قبل و بعد از احتساب –سال ۱۳۸۵
۴-۴۸ نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۵
۴-۴۹ نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۵
۴-۵۰ نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۵
۴-۵۱ نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۵
۴-۵۲ نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۵
۴-۵۳ نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۵
۴-۵۴ نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۵
۴-۵۵ نمودار پراکنش برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۵
۴-۵۶ نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۵
۴-۵۷ نمودار مستطیلی برای شناسائی مقادیر پرت –سال ۱۳۸۵
فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه –بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن –سال ۱۳۸۰
فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه –بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن –سال ۱۳۸۱
فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه –بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن –سال ۱۳۸۲
فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه –بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن –سال ۱۳۸۳
فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه –بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن –سال ۱۳۸۴
فهرست شرکتهای مرتبط با تامین مالی خارج از تراز نامه –بررسی نسبتهای کلیدی قبل از تامین مالی خارج از تراز نامه و بعد از آن –سال ۱۳۸۵