بررسی روشها و شیوه درست انبارداری

کد محصول hs134

فایل وورد

۵۵ صفحه

۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول :
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
۱-۱ -۱ انبار داری :
۱-۱-۲ انبار :
۲-۱ بیان مسئله
تعریف انبار:.
اهمیت انبار :
مزیتهای انبارداری
انواع انبار از نظر نوع کالایی که در آن نگهداری می شود :
انواع انبار از نظر چگونگی ماهیت عمل :
انواع انبار از نظر ساختمان :
عوامل موثر در انتخاب محل انبار
انبارها بر دو نوع می باشند :
عوامل موثر در طراحی یک انبار :
ساختار سازمانی انبارها بر سه نوع می باشد .
طرح ورود اجناس و کالاهای انبار :
چیدن کالا در انبار :
الف. تعیین محل قرار دادن
ب. چیدن و انبار نمودن کالا
۳-۱  اهمیت و ضرورت تحقیق :
۴-۱  اهداف تحقیق :
هدف کلی بررسی روشها و شیوه درست انبار داری می باشد .
اهداف جزیی :
با توجه به هدف کلی که در نظر گرفته ایم چند هدف جزئی را در نظر داریم که عبارتند از : ۱)  بررسی میزان اتلاف وقت در انبار داری سنتی ۲) بررسی تاثیر انبار داری نوین در رشد اقتصادی جامعه  ۳ ) بررسی انبار داری  به عنوان یک علم نوین .
هدف کاربردی :
۱) جهت شناسایی بیشتر و بهتر روشن شدن علل اتلاف در انبار  .
۲) جهت پیشگیری از اتلاف کالا .
۳) جهت برنامه ریزی بیشترمسئولین در زمینه انبارها و چگونگی کمک به آنها .
۵-۱  فرضیات و سئوالات تحقیق :
در تحقیق حاضر سه فرض مطرح می باشد که عبارتند از :
۱) آیا سرمایه گذاری بیشتر در زمینه انبار داری به سود شرکتهاست یا به زیان شرکت ها؟
۲) آیا باز هم می شود به روشهای سنتی به انبارداری پرداخت  ؟
۳) انبار در رشد و شکوفایی یک شرکت چقدر موثر است  ؟
۶-۱  تعریف اصطلاحات و متغییر های اصلی :
انبار داری :
انبار :
انبار پوشیده :
انبار از نظر نوع مصالح به کار رفته در آن :
انبار بر حسب نوع و مشخصات کالا :
انبار بر حسب خاصیت کالا ( فاسد شدنی )
موجودی کالاها در انبار :
دارایی های شهودی :
انواع موجودی کالا :
طبقه بندی :
انواع طبقه بندی :
کد گذاری یا کودینگ  coding  :
انواع روشهای کدگذاری :
روش الفبایی :
روش تلفیقی حرف و عدد :
روش دیویی ( اعشاری )  dewey
روش نمنونیک یا روش استفاده از حروف اول نام کالا :
روش کدینگ بر اساس طبقه بندی کالای در انبار یا کدینگ ویژه
روش کد گذاری به روش  MESC : روش کد گذاری تجهیزات :
چیدن اجناس در انبار
محل اجناس در انبار
۱. شماره انبار :
۲.  شماره قفسه های زمینی
۳.  شماره طبقه
۴.  قسمت در طبقه :
۵.  بخش در قسمت :
نکات مورد توجه در چیدن و حداکثر بهره روی از فضای انبار
سیستمهای اطلاعاتی انبار
بخشهای درگیر در سیستم اطلاعاتی انبار.
خوردهای اطلاعاتی مورد استفاده در سیستمهای اطلاعاتی انبار
۱. کارت انبار
۲.  کارت حساب انبار
کاردکس انبار
مزایای استفاده از سیستم کاردکس به شرح زیر است :
ورود کالا به انبار
صدرو کالا از انبار
روشهای مختلف استفاده از کالاهای انبار
۱. سیستم  first in first out               fifo
۲. سیستم          last in first out               lifo
۱. روش دو کارتی :
۲. روش فاصله توقفی
۳. روش قوه ثقل
۴. روش متحرک
کارخانه مورد بازدید ( فیروزه درخشان )
۱- انبار نگه داری مواد اولیه
انبار محصول
انبار های مکانیکی
انبار مکانیکی تجهیزات
روش کد گذاری بر اساس طبقه بندی کالا
انبار لوازم برقی

فصل دوم :
ادبیات و سوابق تحقی
بررسی متون :
الف ) تئوری های انحراف :
تئوریها
تاریخچه
جامعه ونمونه آماری
حجم نمونه وشیوه نمونه گیری
شیوه اجرا
روش های آماری

فصل سوم -جامعه آماری
الف، مقدمه :
ب : توصیف آماری داده ها :
جدول (۱-۴) میزان تحصیلات شاغلین در انبارهای مورد مطالعه
جدول (۲-۴) میزان استاندارد بودن انبارهای مورد بررسی
جدول (۳-۴) وضعیت اقتصادی ومالی انباردارهای تحت بررسی
جدول (۴-۴)  وضعیت والدین
جدول (۵-۴) رضایت انباردارها

فصل چهارم -تجزیه و تحلیل داده ها
آزمون فرضیه ها
فرضیه اول
فقر وفشار مالی می تواند تاثیری به سزایی داشته باشد .
فرضیه دوم
نابسامانی های شغلی می تواند علت افت در انبار داری باشد .
بحث ونتیجه گیری
محدودیت ها
منابع :