بررسی روش های تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار

کد محصول:HS116

تعدا صفحات :۱۶۰ صفحه

فرمت فایل : WORD

قیمت : ۱۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

تشکر و قدردانی  أ

تقدیم به             ب

چکیده   د

فصل اول : کلیات تحقیق              ۱

مقدمه     ۲

بیان مسئله            ۴

اهمیت موضوع تحقیق      ۶

اهداف تحقیق      ۸

دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع           ۹

فرضیه های تحقیق            ۱۰

قلمرو تحقیق        ۱۱

جامعه آماری       ۱۱

روش تحقیق        ۱۲

روش جمع آوری اطلاعات           ۱۲

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات       ۱۳

ساختار کلی تحقیق          ۱۳

تعریف واژه ها     ۱۳

فصل دوم : ادبیات تحقیق              ۱۷

بخش اول : روشهای تامین مالی     ۱۹

تاریخچه             ۲۰

شیوه های تامین مالی        ۲۲

روشهای متداول برای تامین مالی    ۲۵

تامین مالی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت       ۲۶

وامهای بلند مدت             ۲۹

ویژگیهای وامهای بلند مدت          ۲۹

مزایای وامهای بلند مدت  ۲۹

معایب وامهای بلند مدت  ۳۰

سهام ممتاز          ۳۰

ویژگی های سهام ممتاز    ۳۱

انتشار سهام ممتاز به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی          ۳۲

مزایای انتشار سهام ممتاز  ۳۳

معایب انتشار سهام ممتاز  ۳۴

سهام عادی         ۳۵

ویژگیهای سهام عادی       ۳۵

انتشار سهام عادی به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی         ۳۸

مزایای انتشار سهام عادی  ۳۸

معایب انتشار سهام عادی  ۳۹

اختیار خرید سهام            ۴۰

ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی             ۴۱

مزایای اختیار خرید سهام             ۴۲

معایب اختیار خرید سهام  ۴۳

سهام عادی         ۴۳

ویژگیهای عمومی سهام عادی        ۴۴

نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها    ۴۵

نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها  ۴۶

سودهای توزیع نشده شرکت         ۴۶

سود انباشته         ۵۰

مزایای استفاده از سود انباشته         ۵۱

معایب استفاده از سود انباشته         ۵۲

روشهای متداول برای ارزیابی سهم سود شرکتها       ۵۳

سود سهمی         ۵۴

اشکالات استانداردهای حسابداری شماره ۱۵          ۵۹

بازده سهام          ۶۰

بخش دوم : هزینه های تامین مالی              ۶۲

هزینه سرمایه        ۶۳

محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه           ۶۹

مزایای کاربرد ضریب ارزش دفتری            ۷۰

معایب کاربرد ضریب ارزش دفتری             ۷۰

معایب استفاده ارزش بازار             ۷۲

نظریه های ساختار سرمایه             ۷۳

مفروضات CAPM         ۷۴

نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت     ۸۰

موسسات درحال رشد       ۸۱

موسسات در حال افول      ۸۱

موسسات در حال بلوغ      ۸۱

تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست )         ۸۱

عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود  ۸۲

بخش سوم : تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شرکتها             ۸۶

تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزشهای شرکتها  ۸۷

تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شرکتها           ۸۸

تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شرکتها   ۸۹

تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شرکتها  ۸۹

اهرام مالی           ۹۲

سیات تقسیم سود و ارزش شرکت              ۹۳

اصول اساسی حاکم بر تحقیق        ۹۳

اثر سیاست تقسیم سود      ۹۴

سودآوری و ارزش شرکت            ۹۵

رشد تقسیم سود و رشد سودآوری             ۹۶

بخش چهارم :‌ تحقیقات انجام شده (داخل وخارج)              ۹۸

تحقیقات انجام شده در خارج از ایران        ۹۹

تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران            ۱۰۴

فصل سوم  :  متدولوژی تحقیق       ۱۰۵

مقدمه     ۱۰۶

روش تحقیق        ۱۰۶

اهداف تحقیق      ۱۰۷

فرضیه های تحقیق            ۱۰۸

جامعه آماری       ۱۱۰

نمونه آماری        ۱۱۰

قلمرو تحقیق        ۱۱۹

روش جمع آوری اطلاعات           ۱۱۹

روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق    ۱۲۰

ضریب همبستگی پیرسون              ۱۲۰

آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع   استاتیک         ۱۲۴

آزمون واریانس دو جامعه – توزیع f( استندکور/ فیشر)          ۱۲۸

آزمون K-S         ۱۳۰

فصل چهارم : نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق           ۱۳۱

مقدمه     ۱۳۲

آزمون فرضیه ها  ۱۳۲

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات        ۱۴۲

مقدمه     ۱۴۳

نتایج آزمون فرضیه های تحقیق      ۱۴۳

نتیجه گیری کلی              ۱۴۵

پیشنهادت تحقیق             ۱۴۶

پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق  ۱۴۶

پیشنهادات آتی    ۱۴۶

محدودیتهای تحقیق         ۱۴۷

منابع و مآخذ

ضمائم و پیوستها

چکیده

افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت  می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .  بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و  بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای ۱۳۸۲الی ۱۳۸۴ مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۴موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s  و با کمک نرم افزار s p s s  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که  شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها  تاثیر مثبت دارند .