پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

hs110-تجارت بین الملل و رشد اقتصادی

کد محصول hs110

فایل وورد

110 صفحه

18000 تومان

 دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده طرح:

با توجه به اینکه کشور ایران در زمره کشور های در حال توسعه قرار دارد و استراتژی توسعه صنعتی را سر لوحه کار خویش قرار داده است , نیازمند واردات انبوه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که همراه با آنها تکنولوژی نیز وارد می شود. بدیهی است مشخص کردن اثرات سرریز تکنولوژی بین المللی ناشی از واردات این دسته از کالاها به کشور بر رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.همچنین از آنجا که تکنولوژی , دانش فنی و سرمایه انسانی از عوامل اساسی رشد کشورها در دهه های اخیر تلقی می شوند , لذا لازم است عوامل مو ثر بر افزایش دانش و تکنولوژی به عنوان متغیر های اثر گذار بر رشد اقتصادی , بطور ویژه ای مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گیرند که این تحقیق به دنبال این مساله است.

این تحقیق با استفاده از مدلهای رشد درونزا سعی می کند تا اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان واردات تجهیزات و ماشین آلات به ایران را بر روی رشد اقتصادی بررسی نماید.در این جا کانال تاثیر گذاری روی رشد بدین ترتیب است که افزایش واردات کالاهای واسطه ای - سرمایه ای ارزش افزوده فرایندهای تولید را افزایش داده و حجم بالاتر این نوع از واردات از سوی دیگر به خلق ایده های جدید کمک می کند و بدین ترتیب رشد اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.

در این پژوهش بمنظور بررسی اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای - سرمایه ای روی رشد اقتصادی از روشهای جدید تحلیل سریهای زمانی برای الگوسازی و برآورد استفاده شده است.

الگوی مورد استفاده , الگوی تصحیح خطای برداری یوهانسون-جوسلیوس است. دوره مورد مطالعه 1358 تا 1383 می باشد. با استفاده از 3 متغیر درونزای رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت , رشد واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای و رشد سرمایه فیزیکی و با استفاده از يك مدل AK دو فرضیه زیر مورد آزمون قرار گرفته اند:

1- رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای (ماشین آلات و تجهیزات) روی رشد بلند مدت اثری ندارند.

2-در کوتاه مدت اثرات رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای روی رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است.

نتایج حاصل از برآورد بلند مدت از هر سه روش OLS (آزمون انگل-گرنجر), الگوی تصحیح خطای برداری( (VECM و الگوی ARDL مبنی بر این مطلب است که مقادیر رشد با دو دوره وقفه اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد تولید نا خالص داخلی بدون نفت دارد. همچنین سرمایه فیزیکی و واردات , اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد دارد.نتایج برآورد یوهانسون نشان می دهد که افزایش یک درصد در سرمایه فیزیکی و واردات به ترتیب نرخ رشد تولید را به میزان 67 و 48 درصد تغییر می دهد که این مطلب تائید کننده نتایج مدلهای قبلی است، بنابراین فرضیه اول رد می شود.

همچنین با استفاده از توابع عکس العمل و الگوی تصحیح خطا نشان داده شد که علاوه بر تاثیر بلند مدت متغیر های ذکر شده , نوسانات این متغیرها نیز به تغییر در نرخ رشد تولید در کوتاه مدت خواهد انجامید.و از آنجائیکه ضریب سرعت تعدیل مربوط به نرخ رشد اقتصادی بالاست(حدود 62 درصد) , می توان گفت که هر گونه عدم تعادل بسرعت برطرف می شود، بنابراین فرضیه دوم پذیرفته می شود.

از سوی دیگر نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اثرات افزایش یک واحد واردات کالاهای واسطه ای بر رشد تولید نسبت به اثرات افزایش یک واحد سرمایه فیزیکی بسیار بیشتر است که می تواند ناشی از تکنولوژی همراه این دسته از کالاها باشد که در آنها متبلور است.به این ترتیب توجه به واردات این دسته از کالاها می تواند از طریق واردات تکنولوژی و بومی کردن آن به افزایش بازدهی سرمایه های فیزیکی در کشور منجر شود و از این رهرو می تواند یک عامل مثبت تلقی شود.

فهرست مطالب :
فصل اول:کلیات تحقیق
چکیده 
1-1- مقدمه 1
2-1- تعریف مسئله 2
3-1- فرضیات تحقیق 7
4-1- دلایل ضرورت و توجیه انجام طرح 7
5-1- روش تحقیق 8
6-1- مشکلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشکلات 8
فصل دوم :مروری بر ادبیات موضوع
2-1- مقدمه 11
2-1-1- تجارت آزاد و نظریه های مزیت مطلق و نسبی 12
2-1-2- ساختار تعرفه ای بهینه مطابق آخرین نظریات تجارت بین الملل 15
2-2- روند واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت ایران 16
2-3- ابزارهای جهانی شدن 18
2-3-1- تجارت بین الملل 18
2-3-2- سرمایه گذاری مستقیم خارجی وسایر جریان های سرمایه 23
2-3-3- بین المللی شدن تولید 25
2-3-4- تبادل تکنولوژی 26
2-4- شاخص های جهانی شدن 27
2-4-1- شاخص سطح تجارت بین المللی 28
2-4-2- شاخص ادغام تجارت بین الملل 28
2-5- رابطة مبادله 29
2-6- رابطة بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادی 34
2-7- اهمیت کالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت در تولید 36
2ـ8ـ مروری بر مطالعات انجام شده 37
2ـ8ـ1ـ مطالعات داخلی 37
2ـ8ـ2ـ مطالعات خارجی 39
2-9- مروری اجمالی بر تغییرات واردات و سیاستهای حمایتی 45
2ـ9ـ1ـ تغییرات وزنی در ارزش واردات ایران بعد از انقلاب 45
2ـ9ـ2ـ سیاستهای محدود کنندة تجاری (سیاستهای حمایتی) 46
2ـ9ـ3ـ دلایل اتخاذ سیاستهای حمایتی 47
2ـ9ـ3ـالف- دلایل اقتصادی 47
2ـ9ـ3ـ ب ـ دلایل غیر اقتصادی 47
2ـ9ـ4ـ ترتیبات اجرایی سیاست آزاد سازی تجاری 48
2ـ9ـ5ـ بررسی حمایتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای در ایران (دورة بعد از انقلاب) 49
فصل سوم:مروری بر ادبیات رشد اقتصادی
3-1 - مقدمه 52
3-2- مروری بر تئوریهای رشد اقتصادی 52
3-2-1 - تئوریهای کلاسیک رشد 52
3-2-2- تئوری رشد هارود – دومار و تئوری های نئوکلاسیک رشد 54
3-2-3 الگوی رشد و توزیع درآمد کالدور 57
3-2-4- تئوری رشد درونزا 59
3-2-4-الف- سرچشمه های رشد درونزا 60
3-2-4-ب - بحث همگرایی 60
3-2-4-ج- گذر از رقابت کامل 62
3-2-5- مدلهای رشد درونزا 65
3-3 - مروری بر کارهای انجام گرفته در جهان و ایران 68
3-4 - ضمیمه : مدل رشد هارود - دومار 77
فصل چهارم: متودولوژی تحقیق
4-1-مقدمه 80
4-2- روش شناسی سریهای زمانی و مفاهیم مربوطه 80
4-2-1- تشریح الگوی تصحیح خطای برداری ‍(VECM) 83
فصل پنجم: برآورد مدل و نتیجه گیری
5-1- مقدمه 89
5-2 معرفی متغیرها 90
5-3- برآورد مدل 90
5-3-1- آزمون های ریشه واحد 91
5-3-2- برآورد رابطه بلند مدت با روش OLS 93
5-3-3- روش یوهانسون – جوسلیوس 93
الف) تعیین مرتبه مدل VAR 94
ب) تخمین رابطه بلند مدت و استخراج بردارهای همجمعی به روش یوهانسون – جوسلیوس 95
5-5- الگوی با وقفه گسترده توزیع شده (ARDL) 98
5-6- مدل تصحیح خطاء 98
5-7- پویایی های کوتاه مدت 100
5-8- نتیجه گیری 101
5-8-1- نتایج تجربی بلند مدت 107
5-8-1- الف) نتایج برآورد روش OLS (آزمون انگل – گرنجر) 102 
5-8-1-ب ) نتایج برآورد روش ARDL و الگوی جوهانسون 102
5-8-2- روابط کوتاه مدت (پویایی های کوتاه مدت) 103
5-8-2-الف) توابع عکس العمل 103
5-8-2-ب) الگوی تصحیح خطاء 103
5-8-3- توصیه های سیاستی 104

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید