بررسی بازاریابی برنج ایرانی

کد محصول hs104

فایل وورد

۳۸ صفحه

۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
فصل اول : مقدمه و کلیات،اهداف و فرضیات
مقدمه
برنج
فرضیات،اهداف
فصل دوم
ضرورت مطالعه
فصل سوم
مفهوم بازاریابی
حاشیه بازاریابی
سهم عوامل بازاریابی
ضریب هزینه بازاریابی
روش تحقیق
فصل چهارم
جدول قیمت ها
انجام محاسبات
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و مأخذ