بررسی و شناخت علل تفاوت بین مالیات های ابزاری تشخیصی قطعی و ارائه راهکار های لازم جهت بیرون رفت از این متشکل

کد محصول hs102

فایل وورد

۵۰ صفحه

۵۰۰۰تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 
فصل اول : طرح تحقیق
۱ . ۱ مقدمه
۱ . ۲ بیان مسئله تحقیق
۱ . ۳ سوال اصلی تحقیق
۱ . ۴ اهمیت تحقیق و هدف آن
۱ . ۵ فرضیه های تحقیق
۱ . ۶ روش گرد آوری اطلاعات
۱ . ۷ آزمون فرضیات
۱ . ۸ تعریف اصطلاحات
فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق
۱ . ۲ مقدمه
۲ . ۲ بخش اول: کلیات
۲ . ۲ . ۱ . اهمیت مالیات
۲ . ۲ . ۲ .نقش مالیات در جامعه
۲ . ۲ . ۳ . مالیات و جایگاه آن در اقتصاد
۲ . ۲ . ۴ . نگاهی بر در آمد های مالیاتی
۲ . ۲ . ۵ . سهم مالیات از بودجه کشور
۲ . ۲ . ۶ . سطح در آمد مالیاتی
۲ . ۲ . ۷ . انتخاب نظام مالیاتی مطلوب
۲ . ۲ . ۸ . وصولی مالیات بر اشخاص حقوقی در بودجه
۲ . ۲. ۹ . نحوه تعیین بودجه مالیاتی استان ها
۲ . ۳ . بخش دوم : مالیات در ایران و اشخاص حقوقی
۲ . ۳ . ۱ . تاریخچه مالیات در ایران
۲ . ۳ . ۲ .تعریف مالیات، نظام مالیاتی ایران و عملکرد آن
۲ . ۳ . ۳ . اصول وضع مالیات

منابع و مآخذ